HØYT ANSETT SELSKAP

Vi er et høyt ansett selskap, og i tråd med dette styrker vi fokuset på regeletterlevelse og ESG (miljø, sosialt, eierstyring) samtidig som vi kontinuerlig bygger et bærekraftig og motstandsdyktig leverandørfundament. Våre verdier er forankret i våre etiske retningslinjer og våre etiske retningslinjer for leverandører, og er understreket i bindende policyer. Vi har integrert klart definerte ESG-ytelsesindikatorer (KPI-er) i vår interne og eksterne rapportering, og planlegger i 2022 å styrke ESG-kriteriene i den årlige kompensasjonen for selskapets styre. Vi planlegger også å ha sterkere fokus på regeletterlevelse gjennom strukturerte due diligence-prosesser og tilsyn med våre leverandører, som vi ber om å ta del i vårt engasjement for bærekraft.