Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

NHÃN THEO DÕI VẬN CHUYỂN DHL

Nhãn Theo dõi Express

DHL Express

 • Chỉ 10 ký tự số
 • HOẶC bắt đầu bằng 000, JJD01, JJD00, JVGL hoặc tương tự.
 • Ví dụ: 1234567890 hoặc JJD0099999999

Tra cứu bằng Tham chiếu DHL Express


Nhãn Theo dõi eCommerce

DHL eCommerce

 • Thường bắt đầu bằng GM, LX, RX hoặc tối đa năm chữ cái.
 • ID có thể dài từ 10 đến 39 ký tự.
 • Ví dụ: GM99999999999 hoặc 999999999999999999

Nhãn Theo dõi Bưu phẩm

DHL Parcel

 • Bắt đầu bằng 3S, JVGL hoặc JJD
 • Ví dụ: 3SBCC000123456 hoặc JVGL9999999999

DHL Global Forwarding Tracking Label

DHL Global Forwarding

 • Chỉ 7 ký tự số
  Ví dụ: 1234567
 • Bắt đầu bằng 1 chữ số, tiếp theo là 2 chữ cái và 4 đến 6 chữ số
  Ví dụ: 1AB12345
 • Bắt đầu bằng 3 đến 4 chữ cái
  Ví dụ: ABC123456
 • Bắt đầu bằng mã 3 ký tự số của hãng vận tải, tiếp theo là dấu gạch nối (-), sau đó là số masterbill 8 ký tự số.
  Ví dụ: 123-12345678

DHL Freight

 • Mã Đơn hàng: bắt đầu bằng 2 đến 3 chữ cái, tiếp theo là dấu gạch nối (-), 2 đến 3 chữ cái, dấu gạch nối (-) và 7 chữ số
  Ví dụ: ABC-DE-1234567
 • Bắt đầu bằng 4 chữ số, tiếp theo là dấu gạch nối (-) và 5 chữ số
  Ví dụ: 1234-12345
 • Chỉ có chữ số, có độ dài bằng 9, 10 hoặc 14
  Ví dụ: 123456789

Tra cứu bằng Tham chiếu DHL Freight