Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina vindt u een standaardversie van de Algemene Voorwaarden van de DHL-website. Houd er rekening mee dat er in bepaalde landen andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de DHL-website zijn als volgt:

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze publicatie berust bij DHL International GmbH.

Toestemming om te reproduceren

Iedereen mag elk deel van het materiaal op deze webpagina's reproduceren onder de volgende voorwaarden:

  • Het materiaal mag alleen worden gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden.
  • Het mag op geen enkele manier worden gewijzigd.
  • Er wordt geen ongeoorloofde kopie gemaakt van een DHL-handelsmerk.
  • Elke kopie van een deel van het materiaal moet de volgende copyrightvermelding bevatten:
          Copyright © DHL International GmbH. Alle rechten voorbehouden.

DHL-handelsmerken

'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHLJetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect', 'EasyShip' zijn handelsmerken van DHL International GmbH of een ander bedrijf van de Deutsche Post DHL-groep, geregistreerd in ten minste één rechtsgebied. Er wordt geen licentie gegeven of geïmpliceerd om een van deze handelsmerken te gebruiken. Deze handelsmerken mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gebruikt, gewijzigd of gedistribueerd (behalve als integraal onderdeel van een geautoriseerde kopie van materiaal dat op deze webpagina's verschijnt, zoals uiteengezet in de vorige paragraaf) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Andere handelsmerken en handelsnamen

Alle andere handelsmerken of handelsnamen waarnaar in deze materialen wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Uw opmerkingen

DHL wil uw feedback en waardeert uw ideeën en suggesties, maar kan niet elke opmerking afzonderlijk beantwoorden. Het staat DHL vrij om alle informatie die u verstrekt te gebruiken en ernaar te handelen.

Gebruik van interactieve functies op deze site

Voor uw gemak kan DHL interactieve functies op deze site aanbieden, zoals toegang tot tracking en opmerkingen van gebruikers. U bent geautoriseerd om deze functies uitsluitend te gebruiken voor de gespecificeerde doeleinden en niet voor andere doeleinden.

Nauwkeurigheid van deze site

Deze webpagina's kunnen onbedoelde onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze zullen naar goeddunken van DHL worden gecorrigeerd, zoals ze worden gevonden. De informatie op deze webpagina's wordt regelmatig bijgewerkt, maar onnauwkeurigheden kunnen blijven bestaan of optreden wanneer er wijzigingen optreden tussen updates. Het internet wordt onafhankelijk onderhouden op meerdere sites over de hele wereld en een deel van de informatie die via deze webpagina's toegankelijk is, kan afkomstig zijn van buiten DHL. DHL sluit elke verplichting of verantwoordelijkheid voor deze inhoud uit.

Virussen

DHL doet alle redelijke pogingen om virussen van deze webpagina's te weren, maar kan deze uitsluiting niet garanderen en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor virussen. Neem alle passende voorzorgsmaatregelen voordat u informatie van deze webpagina's downloadt.

Afwijzing van garanties

De diensten, de inhoud en de informatie op deze website worden aangeboden op een "as is"-basis. DHL verwerpt, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. DHL, haar dochterondernemingen en licentiegevers geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van de diensten, inhoud of informatie die op of via de DHL-website of -systemen worden verstrekt. Geen enkele informatie die via de DHL-systemen of website wordt verkregen, vormt een garantie die niet uitdrukkelijk door DHL in deze algemene voorwaarden wordt vermeld.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de beperkingen en uitsluitingen in dit artikel mogelijk niet op u van toepassing zijn. Als u als consument handelt, hebben deze bepalingen geen invloed op uw wettelijke rechten waarvan geen afstand kan worden gedaan, indien van toepassing. U gaat ermee akkoord en erkent dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie in deze algemene voorwaarden eerlijk en redelijk zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, zullen DHL, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers of derden die op de DHL-website worden vermeld, in geen geval aansprakelijk zijn voor enige incidentele, indirecte, exemplarische, punitieve en gevolgschade, gederfde winst of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de DHL-website en DHL-systemen, diensten, inhoud of informatie, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, delict, of enige andere juridische theorie, en ongeacht of DHL al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, gaat u ermee akkoord dat de totale aansprakelijkheid van DHL voor enige schade (direct of anderszins) of verlies, ongeacht de vorm van de actie of claim, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval meer dan EUR 100,00 zal bedragen. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de rechtsmiddelen die in deze algemene voorwaarden voor u worden vermeld, exclusief en beperkt tot die welke uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden zijn voorzien.

Producten en diensten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de transportproducten en -diensten die op deze webpagina's worden vermeld, onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van DHL. Aangezien deze kunnen variëren afhankelijk van de locatie van het land van herkomst van de zending, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde DHL-servicecentrum om een kopie van de lokale algemene voorwaarden te verkrijgen. Niet alle producten en diensten van DHL zijn mogelijk in elk land beschikbaar.

Openbaarmaking van informatie

Alle informatie die door bezoekers van deze webpagina's aan DHL wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal door DHL niet aan derden worden bekendgemaakt, behalve wanneer dit nodig is voor het leveren van de diensten.