Điều khoản sử dụng

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy phiên bản tiêu chuẩn của Điều khoản và Điều kiện của Trang web DHL. Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện khác nhau có thể được áp dụng ở một số quốc gia nhất định.

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web DHL như sau:

Bản quyền

Bản quyền trong ấn phẩm này thuộc sở hữu của DHL International GmbH.

Ủy quyền sao chép

Bất kỳ người nào cũng có thể sao chép bất kỳ phần nào của tài liệu trong các trang web này theo các điều kiện sau:

  • Tài liệu chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thông tin và phi thương mại.
  • Nó có thể không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào.
  • Không có bản sao trái phép nào được tạo ra từ bất kỳ nhãn hiệu DHL nào.
  • Bất kỳ bản sao nào của bất kỳ phần nào của tài liệu phải bao gồm thông báo bản quyền sau:
          Bản quyền © DHL International GmbH. Đã đăng ký Bản quyền.

Thương hiệu DHL

'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHLJetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect', 'EasyShip' là các thương hiệu của DHL International GmbH hoặc bất kỳ công ty nào khác thuộc tập đoàn Deutsche Post DHL, được đăng ký tại ít nhất một khu vực pháp lý. Không có giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trong số này được đưa ra hoặc ngụ ý. Các nhãn hiệu này không được sao chép, tải xuống, sao chép, sử dụng, sửa đổi hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào (ngoại trừ là một phần không thể tách rời của bản sao tài liệu được ủy quyền xuất hiện trong các trang web này, như được nêu trong đoạn trước) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác

Tất cả các nhãn hiệu hoặc tên thương mại khác được đề cập trong các tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Ý kiến của bạn

DHL muốn phản hồi của bạn và đánh giá cao ý tưởng và đề xuất của bạn nhưng không thể trả lời từng nhận xét riêng lẻ. DHL sẽ được tự do sử dụng và hành động dựa trên bất kỳ thông tin nào bạn gửi.

Sử dụng các tính năng tương tác trên trang web này

Để thuận tiện cho bạn, DHL có thể cung cấp các tính năng tương tác trên trang web này, chẳng hạn như truy cập theo dõi và nhận xét của người dùng. Bạn chỉ được phép sử dụng các tính năng này cho các mục đích được chỉ định và không cho mục đích nào khác.

Độ chính xác của trang web này

Các trang web này có thể chứa những điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy vô ý. Những điều này sẽ được sửa chữa theo quyết định của DHL, khi chúng được tìm thấy. Thông tin trên các trang web này được cập nhật thường xuyên, nhưng sự không chính xác có thể vẫn còn hoặc xảy ra khi thay đổi xảy ra giữa các bản cập nhật. Internet được duy trì độc lập tại nhiều trang web trên khắp thế giới và một số thông tin được truy cập thông qua các trang web này có thể bắt nguồn từ bên ngoài DHL. DHL loại trừ bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với nội dung này.

Virus

DHL thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại trừ vi-rút khỏi các trang web này, nhưng không thể đảm bảo loại trừ này và không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với vi-rút. Vui lòng thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ thích hợp trước khi tải xuống thông tin từ các trang web này.

Tuyên bố từ chối bảo đảm

Các dịch vụ, nội dung và thông tin trên trang web này được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". DHL, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, không vi phạm quyền của bên thứ ba và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. DHL, các chi nhánh và bên cấp phép của DHL không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ, bảo mật hoặc kịp thời của các dịch vụ, nội dung hoặc thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua trang web hoặc hệ thống của DHL. Không có thông tin nào có được thông qua các hệ thống hoặc trang web của DHL sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được DHL quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này.

Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn bảo đảm ngụ ý, vì vậy các giới hạn và loại trừ trong phần này có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bạn đang giao dịch với tư cách là người tiêu dùng, các điều khoản này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn mà không thể từ bỏ, nếu có. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý và bảo hành được cung cấp trong các điều khoản và điều kiện này là công bằng và hợp lý.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, DHL, các chi nhánh hoặc bên cấp phép của DHL hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập tại trang web DHL sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, làm gương, trừng phạt và hậu quả, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web DHL và hệ thống DHL, dịch vụ, nội dung hoặc thông tin cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm, vi phạm, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và liệu DHL có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của DHL đối với bất kỳ thiệt hại nào (trực tiếp hoặc cách khác) hoặc tổn thất bất kể hình thức hành động hoặc khiếu nại, cho dù trong hợp đồng, sai lầm cá nhân hay cách khác, sẽ không vượt quá 100,00 EUR. Trong phạm vi pháp luật cho phép, các biện pháp khắc phục được nêu cho bạn trong các điều khoản và điều kiện này là độc quyền và được giới hạn ở những biện pháp được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này.

Sản phẩm và dịch vụ

Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, các sản phẩm và dịch vụ vận tải được đề cập trong các trang web này phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện vận chuyển của DHL. Vì những điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của quốc gia xuất xứ của lô hàng, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ DHL gần nhất để nhận bản sao các điều khoản và điều kiện địa phương. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của DHL đều có sẵn ở mọi quốc gia.

Tiết lộ thông tin

Tất cả thông tin được cung cấp cho DHL bởi khách truy cập vào các trang web này được coi là bí mật và sẽ không được DHL tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có thể được yêu cầu để cung cấp dịch vụ.