Navigation and Content
אתם/ן נמצאים/ות כאן:  ישראל
או בחרו מדינה אחרת

תנאי שימוש

בעמוד זה, תמצאו את פירוט תנאי השימוש באתר האינטרנט של DHL. שימו לב, ייתכן שיחולו תנאי שימוש שונים במדינות מסוימות.
תנאי השימוש באתר האינטרנט של DHL הם:

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים בפרסום הזה שייכות ל-DHL International GmbH.

הרשאה לשכפול
כל אדם רשאי לשכפל כל חלק מהחומר שבדפי האינטרנט האלה בכפוף לתנאים הבאים:

  • החומר ישמש למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא למטרות מסחריות.
  • אין לשנות אותו בשום צורה שהיא.
  • לא ייווצר עותק בלתי מורשה של סימן מסחרי כלשהו של DHL.
  • כל עותק של כל חלק מהחומר חייב לכלול את הודעת זכויות היוצרים הבאה:
    Copyright © DHL International GmbH. כל הזכויות שמורות.

הסימנים המסחריים של DHL
DHL, ‏DHL Worldwide Express, ‏DHL Express, ‏DHL Parcel, ‏DHL eCommerce, ‏DHL eCommerce Solutions, ‏DHL Freight, ‏DHL Supply Chain, ‏DHL Global Forwarding, ‏DHL Europlus, ‏Jumbo Box, ‏DHL Economy Select, ‏DHL Jetline, ‏DHL Sprintline, ‏DHL Secureline, ‏DHL Express Easy, ‏DHL Easy Shop, ‏DHL Connect, ‏EasyShip הם סימנים מסחריים של DHL International GmbH או של חברה אחרת בקבוצת Deutsche Post DHL, הרשומה בשטח שיפוט אחד לפחות. לא ניתן שום רישיון להשתמש באחד מהסימנים המסחריים הללו, גם לא במשתמע. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, להשתמש, לשנות או להפיץ את הסימנים המסחריים האלה בשום אופן (למעט כחלק בלתי נפרד מעותק מורשה של החומרים המופיעים בדפי אינטרנט אלה, כפי שצוין בסעיף הקודם) ללא הרשאה מוקדמת בכתב.

סימנים מסחריים אחרים ושמות מסחריים
כל שאר הסימנים המסחריים או השמות המסחריים המוזכרים בחומרים הללו הם הרכוש של בעליהם בהתאמה.

ההערות והתגובות שלכם
DHL שמחה לקבל מכם משוב ומעריכה את הרעיונות וההצעות שלכם, אבל אין לחברה אפשרות לענות על כל הערה ותגובה בנפרד. DHL תהיה חופשית להשתמש במידע שאתם שולחים ולפעול לפיו.

השימוש בתכונות אינטראקטיביות באתר הזה
לנוחותכם, DHL עשויה לספק תכונות אינטראקטיביות באתר הזה, כגון גישה למעקב ותגובות ממשתמשים. אתם מורשים להשתמש בתכונות הללו אך ורק למטרות שצוינו ולא לשום מטרה אחרת.

מידת הדיוק של האתר הזה
דפי האינטרנט האלה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות טיפוגרפיות שלא נעשו במתכוון. DHL תתקן אותם לפי שיקול דעתה אם וכאשר הם יתגלו. המידע בדפי האינטרנט האלה מתעדכן בקביעות, אבל ייתכן שיישארו או ייווצרו אי-דיוקים בעת ביצוע שינויים במהלך העדכונים. האינטרנט מתנהל באופן עצמאי באתרים מרובים ברחבי העולם, וחלק מהמידע שניתן לגשת אליו דרך דפי האינטרנט האלה עשוי להגיע מחוץ ל-DHL. DHL דוחה כל מחויבות או אחריות כלפי התוכן הזה.

וירוסים
DHL עושה כל ניסיון סביר להרחיק וירוסים מדפי האינטרנט האלה, אבל אין לה אפשרות להבטיח שהם לא יופיעו והיא דוחה כל חבות לגבי וירוסים. אנא נקטו כל אמצעי זהירות הולם לפני שאתם מורידים מידע מדפי האינטרנט האלה.

כתב ויתור על אחריות
השירותים, התוכן והמידע שבאתר האינטרנט הזה ניתנים "כפי שהם". DHL, במידה המרבית המותרת לפי חוק, דוחה כל אחריות, מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, כולל, בין השאר, אחריות משתמעת לסחירות, לאי-הפרה של זכויות צד שלישי ולכשירות למטרה מסוימת. DHL, החברות הבנות שלה ומעניקי הרישיונות שלה אינם מבטיחים או מתחייבים לגבי מידת הדיוק, השלמות, האבטחה או העדכניות של השירותים, התוכן או המידע המוצגים באתר האינטרנט, במערכות של DHL או דרכן. שום מידע שהושג דרך המערכות או אתר האינטרנט של DHL לא ייצור שום אחריות שאינה מצוינת במפורש על ידי DHL בתנאי השימוש הללו.

יש שטחי שיפוט שאינם מאפשרים הגבלה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות וההחרגות שבסעיף זה לא יחולו עליכם. אם אתם מנהלים עסקאות בתור צרכנים, התנאים הללו אינם משפיעים על הזכויות הסטטוטוריות שלכם שלא ניתן לוותר עליהן, אם קיימות זכויות שכאלה. אתם מסכימים ומאשרים שהמגבלות וההחרגות של החבות והאחריות המופיעות בתנאים ובהתניות הללו הוגנות וסבירות.

הגבלת אחריות
במידה המרבית המותרת לפי חוק, בשום פנים ואופן DHL, החברות הבנות שלה או מעניקי הרישיונות שלה, או כל צד שלישי המוזכר באתר של DHL, לא יישאו בחבות לשום נזק או הפסד מקרי, עקיף, לדוגמה, עונשי ותוצאתי, אובדן רווחים או נזקים והפסדים הנובעים מאובדן נתונים או משיבוש עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר האינטרנט של SHL ובמערכות, בשירותים, בתוכן או במידע של DHL בהתבסס על אחריות, חוזה, עוולה, עברה או תאוריה משפטית אחרת, וגם אם DHL קיבלה מידע על האפשרות לנזקים ולהפסדים שכאלה. מבלי להגביל את האמור לעיל, במידה המותרת לפי החוק החל, אתם מסכימים שבשום מקרה, החבות הכוללת של DHL לכל נזק או הפסד (ישיר או אחר) ללא קשר לצורת הפעולה או התביעה, במסגרת חוזה, עוולה או אפשרות אחרת, לא תעלה על 100 אירו. במידה המותרת לפי חוק, הסעדים המוצהרים עבורכם בתנאים ובהתניות הללו בלעדיים ומוגבלים לאלה שצוינו במפורש בתנאים ובהתניות הללו.

מוצרים ושירותים
אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב, הובלת המוצרים והשירותים המוזכרים בדפי האינטרנט הללו כפופים לתנאים ולהתניות של DHL בנושא הובלה. הואיל והם עשויים להשתנות לפי מיקום מדינת המוצר של המשלוח, אנא פנו למרכז השירות הקרוב של DHL כדי להשיג עותק של התנאים וההתניות המקומיים. לא כל המוצרים והשירותים של DHL יהיו זמינים בכל מדינה.

מסירת מידע
כל המידע הניתן ל-DHL על ידי המבקרים בדפי האינטרנט הללו נחשב לסודי ו-DHL לא תמסור אותו לשום צד שלישי פרט לצורך אספקת השירותים.