Navigācija un saturs
Jūsu atrašanās vieta ir  Latvija
vai Izvēlēties citu valsti

Lietošanas noteikumi


Šajā lapā jūs atradīsit DHL vietņu pakalpojumu sniegšanas noteikumu standarta versiju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi.
DHL vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi ir šādi:

Autortiesības
Šīs publikācijas autortiesības pieder DHL International GmbH.

Atļauja repruducēt
Jebkura persona var reproducēt jebkuru materiāla daļu šajās tīmekļa lapās, ievērojot šādus nosacījumus:

  • Materiālu var izmantot tikai informatīviem un nekomerciāliem mērķiem.
  • To nedrīkst nekādā veidā modificēt.
  • Neviena neautorizēta DHL preču zīme netiek izveidota.
  • Jebkurā materiāla eksemplārā jāiekļauj šāds paziņojums par autortiesībām:
    Autortiesības © DHL International GmbH. Visas tiesības aizsargātas.

DHL preču zīmes
'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL eCommerce', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHL Jetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect', 'EasyShip' ir DHL International GmbH vai jebkura cita DHL grupas uzņēmuma preču zīmes, kas reģistrētas vismaz vienā jurisdikcijā. Netiek piešķirta vai netieša licence izmantot kādu no šīm preču zīmēm. Šīs preču zīmes nekādā veidā nedrīkst kopēt, lejupielādēt, reproducēt, izmantot, modificēt vai izplatīt (izņemot kā neatņemamu sastāvdaļu autorizēta materiāla kopijai, kas parādās šajās tīmekļa vietnēs, kā norādīts iepriekšējā sadaļas punktā) bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi
Visas citas preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi, kas minēti šajos materiālos, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Jūsu komentāri
DHL vēlas saņemt jūsu atsauksmes un novērtē jūsu idejas un ieteikumus, taču nespēj atbildēt uz katru komentāru atsevišķi. DHL varēs brīvi izmantot jebkuru jūsu iesniegto informāciju un rīkoties atbilstoši tai.

Interaktīvo funkciju izmantošana šajā vietnē
Jūsu ērtībai DHL šajā vietnē var nodrošināt interaktīvas funkcijas, piemēram, piekļuvi izsekošanai un lietotāju komentāriem. Jūs esat pilnvarots izmantot šīs funkcijas tikai norādītajiem mērķiem un nekādiem citiem mērķiem.

Šīs vietnes precizitāte
Šajās tīmekļa lapās var būt nejaušas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Tās tiks labotas pēc DHL ieskatiem. Informācija šajās tīmekļa lapās tiek regulāri atjaunināta, taču neprecizitātes var palikt vai rasties, ja starp atjauninājumiem notiek izmaiņas. Internets tiek patstāvīgi uzturēts vairākās vietnēs visā pasaulē, un daļa informācijas, kurai piekļūst, izmantojot šīs tīmekļa lapas, var būt ārpus DHL. DHL neuzņemas atbildību par šo saturu.

Vīrusi
DHL veic visu iespējamo, lai apturētu vīrusus šajās tīmekļa lapās, taču DHL nevar nodrošināt pilnu drošību un nav atbildīgs par vīrusiem. Lūdzu, veiciet visus atbilstošos drošības pasākumus, pirms lejupielādējat informāciju no šīm tīmekļa lapām.

Garantiju atruna
Pakalpojumi, saturs un informācija šajā vietnē tiek sniegti tādi, "kādi tie ir". Ciktāl to pieļauj likums, DHL pilnā apjomā atsakās no visām garantijām, gan tiešām, netiešām, noteiktām ar likumu un citādi, tostarp, bet ne tikai netiešajām garantijām attiecībā uz tirgojamību, trešo pušu tiesību nepārkāpšanu un piemērotību noteiktam mērķim. DHL, tā filiāles un licences devēji nesniedz apliecinājumus un nedod nekādas garantijas par DHL tīmekļa vietnē vai sistēmās minēto vai caur tām sniegto pakalpojumu, satura vai informācijas precizitāti, pilnīgumu, drošību vai savlaicīgumu. Nekāda ar DHL sistēmas vai vietnes starpniecību iegūta informācija nerada garantijas, kuras DHL nav skaidri norādījis šajos noteikumos.

Dažās jurisdikcijās nav pieļaujami netiešu garantiju ierobežojumi, tāpēc šajā sadaļā noteiktie ierobežojumi un izslēgšanas gadījumi var uz jums neattiekties. Ja esat patērētājs, šie noteikumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības, no kurām nevar atteikties, ja tādas pastāv. Jūs piekrītat un atzīstat, ka šajos noteikumos noteiktie atbildības un garantijas ierobežojumi un izslēgšanas noteikumi ir taisnīgi un pamatoti.

Atbildības ierobežojums
Likumā atļautajā apjomā DHL, tā filiāles, licences devēji vai jebkuras DHL vietnē minētās trešās personas nekādā gadījumā nav atbildīgas par jebkādiem nejaušiem, netiešiem, brīdinošiem, ar naudas soda piemērošanu saistītiem un izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai zaudējumiem, kas rodas zaudētu datu dēļ vai uzņēmējdarbības pārtraukuma rezultātā, kas radies DHL tīmekļa vietnes un DHL sistēmu, pakalpojumu, satura vai informācijas izmantošanas vai neizmantošanas dēļ, kā pamatā ir garantija, līgums, civiltiesību pārkāpums, delikts vai jebkura cita juridiska teorija, un neatkarīgi no tā, vai DHL ir norādīts uz šādu zaudējumu iespējamību. Neizslēdzot iepriekšminēto, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, jūs piekrītat, ka DHL maksimālā atbildība par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem vai citādiem) vai zaudējumiem neatkarīgi no darbības veida vai prasības, kas izriet no līguma, civiltiesību pārkāpuma vai cita pārkāpuma, nekādā gadījumā nepārsniedz EUR 100,00. Ciktāl to pieļauj likums, šajos noteikumos norādītie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir ekskluzīvi un aprobežojas ar tiem līdzekļiem, kas tieši paredzēti šajos noteikumos.

Produkti un pakalpojumi
Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, uz šajās tīmekļa vietnēs minētajiem transporta produktiem un pakalpojumiem attiecas DHL pārvadāšanas noteikumi. Tā kā šie noteikumi var atšķirties atkarībā no sūtījuma izcelsmes valsts atrašanās vietas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko DHL servisa centru, lai iegūtu vietējo pakalpojumu sniegšanas noteikumu kopiju. Ne visi DHL produkti un pakalpojumi var būt pieejami katrā valstī.

Informācijas izpaušana
Visa informācija, ko DHL sniedz šo tīmekļa vietņu apmeklētāji, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un DHL to neizpaudīs trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai.