Навігація та вміст
Ваша країна:  Україна
або Вибрати іншу країну

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Прес-реліз: 04/30/2020

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 22925230 (юридична адреса:01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, буд 11-Б, поштова та фактична адреса: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9) (далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (далі - Збори).

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2020 року з 10.00 до 11.00
Дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2020 року об 11.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 квітня 2020 року
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 6225 XT, м. Маастріхт, Нідерланди, вул. П’єра де Кубертена, 7H

Проект порядку денного з проектами рішень:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвердження регламенту зборів.
  Проект рішення:
  «Призначити до Лічильної комісії Олексія Карпенка.
  Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Герберта Петруса Джоаннеса Ліндерса, представника компанії «Дойче Пост Інтернешнл Б.В.».
  Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Роландa Стейзелa, громадянина Бельгії.
  Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:
  - доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.
  - виступи і коментарі до 5 хв.
  - відповіді та питання – 10 хв.
  - збори провести без перерви.
  - голосування з усіх питань провести з використанням бюлетенів».
 2. Про затвердження річного балансу Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  «Затвердити річний баланс Товариства за 2019 рік».
 3. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  «Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства за 2019 рік».
 4. Про затвердження звіту Генерального директора (виконавчого органу) Товариства та звіту Наглядової ради Товариства, звіту аудитора за 2019 рік.
  Проект рішення:
  «Затвердити звіт Генерального директора Товариства, звіт Наглядової ради Товариства та звіт аудитора Товариства за 2019 рік».
 5. Про розгляд заяви акціонера (Р. Стейзел) про намір продажу акції.
  Проект рішення:
  «Погодити заяву акціонера (Р. Стейзел) про намір продажу акції. Дозволити продаж акції Р. Стейзела третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства».

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9, до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалер, Трухан Людмила Валеріївна.

Відповідно до вимог ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- до дати проведення Зборів звертатися до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, та отримати письмову відповідь на письмові запитання до початку Зборів;
- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- вносити в письмовій формі пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного до суду;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення.

Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, посвідчену належним чином.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства.

Загальна кількість акцій – 100 штук. Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 100 штук.


Генеральний директор              Сидорук В.І.