Навігація та вміст

Шановний користувачу,

Ви відвідуєте цей сайт, використовуючи браузер, який може не забезпечити оптимального досвіду користування сайтом.

Ви можете продовжити користуватись сайтом, використовуючи ваш браузер, однак для отримання найкращого досвіду відвідування цього сайту, ми рекомендуємо використовувати Edge, Firefox або Chrome.

Ваша країна:  Україна
або Виберіть інше місцезнаходження

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Прес-реліз: 03/31/2021

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 22925230 (юридична адреса:01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, буд 11-Б, поштова та фактична адреса: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9) (далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (далі - Збори).

 • Дата та час реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2021 року з 10.00 до 11.00
 • Дата та час відкриття Зборів: 29 квітня 2021 року об 11.00
 • Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 квітня 2021 року
 • Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9, конференц-зал «Європа» на другому поверсі

Проект порядку денного з проектами рішень:

 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів Товариства, затвердження регламенту зборів.

  Проект рішення:
  «Призначити до Лічильної комісії Трухан Л.В.
  Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Ляхевича О.А.
  Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Сидорука В.І.
  Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:
  - доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.
  - виступи і коментарі до 5 хв.
  - відповіді та питання – 10 хв.
  - збори провести без перерви.
  - голосування з усіх питань провести з використанням бюлетенів».
 2. Про затвердження річного балансу Товариства за 2020 рік.

  Проект рішення:
  «Затвердити річний баланс Товариства за 2020 рік».
 3. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

  Проект рішення:
  «
  Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства за 2020 рік».
 4. Про затвердження звіту Генерального директора (виконавчого органу) Товариства та звіту Наглядової ради Товариства, звіту аудитора за 2020 рік.

   
  «Затвердити звіт Генерального директора Товариства, звіт Наглядової ради Товариства та звіт аудитора Товариства за 2020 рік».
 5. Про переобрання складу Наглядової Ради.

  Проект рішення:
  «
  Припинити повноваження усіх членів Наглядової Ради Товариства.
  Призначити до Наглядової Ради Товариства: Особа 1; Особа 2; Особа 3 (*).
  Укласти з членами Наглядової Ради Товариства безоплатні цивільно-правові договори на строк 3 роки.
  Уповноважити  Ратушняка В.В. на укладення договорів з членами Наглядової Ради Товариства

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на сайті Товариства: https://www.dhl.com/ua-uk/home.html


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 04074 м. Київ, вул. Лугова 9, до дати проведення зборів в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -  Головний бухгалер, Трухан Людмила Валеріївна.

Відповідно до вимог ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

 • до дати проведення Зборів звертатися до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, та отримати письмову відповідь на письмові запитання до початку Зборів;
 • ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
 • вносити в письмовій формі пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів;
 • оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного до суду;
 • на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення.

Для участі у зборах необхідно надати:

 • для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
 • для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, посвідчену належним чином.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства.

Загальна кількість акцій – 100 штук. Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 100 штук.

(*) не надано згоди на розголошення персональних даних

Генеральний директор             Сидорук В.І.