Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Liên hệ với DHL Global Forwarding về Lô hàng 


Bạn có câu hỏi về lô hàng được gửi bằng DHL Global Forwarding? 

Vui lòng hoàn tất biểu mẫu liên hệ dưới đây để bắt đầu.

Bạn bắt buộc phải điền vào hầu hết các trường.

Thông tin liên hệ của bạn

Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập họ.

Vui lòng nhập địa chỉ email.

Vui lòng nhập số điện thoại.

Thông tin Công ty

Vui lòng nhập tên công ty quý khách.

Vui lòng nhập mã số khách hàng của bạn

Vui lòng nhập mã ZIP của bạn.

Vui lòng nhập tên thành phố.

Vui lòng chọn quốc gia/khu vực của bạn.

Vui lòng chọn lý do cho câu hỏi của bạn

Vui lòng nêu nội dung câu hỏi hoặc trình bày vấn đề của bạn chi tiết nhất có thể

Vui lòng đính kèm bất cứ tệp nào có liên quan (tùy chọn):
Duyệt

Vui lòng tải các tệp của bạn lên

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách DHL sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Forms Summary