Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Bosna i Hercegovina
ili Odaberite drugu državu

Pravila za Incoterms® 2020


Incoterms® pravila često se globalno upotrebljavaju u međunarodnim i domaćim ugovorima, određujući odgovornosti između kupca i prodavača uzevši u obzir troškove, rizike, odgovornosti za osiguranje tereta kao i za regulatorne usklađenosti.

Dvije su ključne promjene u pravilima Incoterms® 2020 u odnosu na izdanje za 2010:

  • DAT (Delivered at Terminal) (isporuka na terminal) je preimenovan u Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) (franko prijevoznik) sada omogućuje izdavanje tovarnih listova nakon utovara

Druge promjene uključuju:

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) (cijena s osiguranjem i vozarinom) i CIP (Carriage and Insurance Paid To) (plaćeni prijevoz i osiguranje) određuju nove standardne ugovore osiguranja, ali nivo osiguranja i dalje ostaje predmet pregovara između kupca i prodavača.
  • Gdje je navedeno, raspodjela troškova između kupca i prodavača je navedena preciznije – jedan članak navodi sve troškove za koje su odgovorni i prodavac i kupac.
  • FCA – Free Carrier (franko prijevoznik), DAP – Delivered at Place (isporuka na lokaciju), DPU – Delivered at Place Unloaded (isporuka na lokaciju istovara) i DDP – Delivered Duty Paid (isporučeno i ocarinjeno) sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavača umjesto koristeći treću stranku.
  • Obaveze koje se odnose na sigurnost sada su istaknutije.
  • „Objašnjenja za korisnike”” za svaki Incoterm® zamijenili su 2010 edition’s Guidance Note i dizajnirane su tako da korisnicima budu jednostavnije.
  • CIP sada zahtijeva kao pokriće osiguranje ICC A ili protuvrijednost. To je bio ICC C u sklopu Incoterms® 2010. Potrebno pokriće osiguranja po CIF-u ostaje.

Pravila za bilo koji način ili načine prijevoza


EXW – Ex-Works (franko tvornica)

Ex WORKS (EXW) znači da prodavač isporučuje robu kupcu kada robu stavi na raspolaganje kupcu na imenovano mjesto (poput tvornice ili skladišta), a to imenovano mjesto može ili ne mora biti prostor prodavača. Da bi se isporuka dogodila, prodavač ne mora utovariti robu u bilo koje vozilo za prikupljanje, niti mora ocariniti robu, ako je takvo carinjenje primjenjivo.

FCA – Free Carrier (franko prijevoznik)

FREE CARRIER (FCA) znači da prodavač isporučuje robu kupcu na jedan ili drugi od dva načina:

  • Prvo, kada je imenovano mjesto skladišta prodavača, roba se dostavlja kada se utovari u prijevozno sredstvo koje organizira kupac.
  • Drugo, kada je imenovano mjesto na drugom mjestu, roba se dostavlja kada, ukrcana na prodajno prijevozno sredstvo, stigne do navedenog drugog mjesta i bude spremna za istovar s prijevoznog sredstva prodavača i na raspolaganju prijevozniku ili drugom licu koje je imenovao kupac.

Bez obzira što se od dvoje odabere kao mjesto isporuke, na tom mjestu se određuje gdje se rizik prebacuje na kupca i vrijeme u kojem nastali troškovi idu na račun kupca.

CPT – Carriage Paid To (plaćen prijevoz)

CARRIAGE PAID TO (CPT) znači da prodavač isporučuje robu - i prenosi rizik - na kupca predajući je prijevozniku kojeg ugovori prodavač ili nabavljajući tako isporučenu robu. Prodavač to može učiniti dajući prijevozniku fizičko posjedovanje robe na način i na mjestu primjerenom ugovorenom prijevozu. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavač ne garantuje da će roba stići do odredišnog mjesta u solidnom stanju, u navedenoj količini ili zaista uopšte. To je zbog prijenosa rizika s prodavača na kupca kada robu isporuči kupcu predajući je prijevozniku; prodavač ipak mora ugovoriti prijevoz robe od isporuke do dogovorenog odredišta.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (plaćeni prijevoz i osiguranje)

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) znači da prodavač isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca predajući je prijevozniku kojeg ugovori prodavač ili nabavljajući tako isporučenu robu. Prodavač to može učiniti dajući prijevozniku fizičko posjedovanje robe na način i na mjestu primjereno ugovorenim uslovima transporta. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavač ne garantuje da će roba stići do odredišnog mjesta u solidnom stanju, u navedenoj količini ili zaista uopšte. To je zbog prijenosa rizika s prodavača na kupca kada robu isporuči kupcu predajući je prijevozniku; prodavač ipak mora ugovoriti prijevoz robe od isporuke do dogovorenog odredišta.

DAP – Delivered at Place (isporuka na lokaciju)

DELIVERED AT PLACE (DAP) znači da prodavač isporučuje robu - i prenosi rizik - na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na dolaznom prijevoznom sredstvu spremnom za istovar u imenovanom odredišnom mjestu ili na dogovorenom mjestu unutar tog mjesta, ako je dogovorena bilo koja takva tačka. Prodavač snosi sve rizike povezane s dovođenjem robe do određenog mjesta odredišta ili do dogovorenog mjesta unutar tog mjesta. U ovom Incoterms pravilu, prema tome, isporuka i dolazak na odredište su isti.

DPU - Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znači da prodavač isporučuje robu - i prenosi rizik - na kupca kada je roba jednom istovarena iz pristiglog prijevoznog sredstva, stavljena na raspolaganje kupcu na imenovano odredišno mjesto ili na dogovoreno mjesto u tom mjestu , ako je dogovorena bilo koja od navedenih tački. Prodavač snosi sve rizike povezane s dovođenjem robe i istovarom robe na navedeno mjesto odredišta. U ovom pravilu Incotermsa, prema tome, isporuka i dolazak na odredište su isti. DPU je jedino pravilo Incotermsa koje zahtijeva od prodavača da istovari robu na odredištu. Prodavač bi stoga trebao osigurati mogućnost uspostavljanja istovara na navedenom mjestu. Ako strane namjeravaju da prodavač ne snosi rizik i troškove istovara, treba izbjegavati DPU pravilo i umjesto njega upotrijebiti DAP.

DDP – Delivered Duty Paid (isporučeno i ocarinjeno)

DELIVERED DUTY PAID (DDP) znači da prodavač isporučuje robu kupcu kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu, uvozno ocarinjenu, na prijevozno sredstvo koje je stiglo, spremno za istovar, na imenovano odredišno mjesto ili na dogovoreno mjesto unutar toga mjesta, ako je ugovorena bilo koja takva tačka. Prodavač snosi sve rizike povezane s dovođenjem robe do određenog mjesta odredišta ili do dogovorenog mjesta unutar tog mjesta. U ovom Incoterms pravilu, prema tome, isporuka i dolazak na odredište su isti.

Pravila za prijevoz na moru i unutarnjim vodama


FAS – Free Alongside Ship (franko uz bok broda)

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znači da prodavač isporučuje robu kupcu kada je roba smještena uz brod (npr. na rivi ili barži) koji je kupac imenovao u imenovanoj luci otpreme ili kada prodavač nabavi robu koja je već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja prilikom transfera robe kada je roba pored broda, a kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

FOB – Free on Board (franko brod)

FREE ON BOARD (FOB) znači da prodavač isporučuje robu kupcu na brodu koji je nominirao kupac u imenovanoj luci otpreme ili nabavi robu koja je već tako isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja prijenosa robe kada se roba nalazi na brodu, a kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

CFR – Cost and Freight (cijena s vozarinom)

COST AND FREIGHT (CFR) znači da prodavač isporučuje robu kupcu na brodu ili nabavlja robu koja je već tako isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja prilikom transfera robe kada je roba na brodu, tako da se smatra da je prodavač izvršio svoju obvezu isporuke robe bez obzira na to da li je roba stvarno stigla na odredište u dobrom stanju, u navedena količina ili uopće. U CFR-u prodavač nema obavezu prema kupcu za kupovinu osiguranja: kupcu bi stoga bilo dobro da kupi neko pokriće za sebe.

CIF – Cost Insurance and Freight (cijena s osiguranjem i vozarinom)

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znači da prodavač isporučuje robu kupcu na brodu ili nabavlja robu koja je već tako isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prebacuje kada se roba nalazi na samom brodu, tako da se smatra da je prodavač izvršio svoju obavezu da isporuči robu bez obzira da li roba zaista stigne na odredište u ispravnom stanju ili ne, u navedenoj količini ili, u stvari, uopšte.

Preuzmite brošuru s Incoterms® pravilima


ICC obuka


Pročitajte više o pravilima Incoterms® sa službene web stranice Međunarodne trgovačke komore (ICC) gdje možete naručiti i publikaciju „Incoterms® 2020”

Prijavite se na online obuku o pravilima za Incoterms® 2020 na web stranici icc.academy 

Treba vam pomoć sa specifičnim izazovom kod otpreme pošiljke?


Naši stručnjaci spremni su vam pomoći

employees-have-a-conversation