Slovakia

Objavte oznámenie o ochrane osobných údajov DHL | Objavte DHL

Oznámenie o ochrane osobných údajov

DHL International GmbH. (ďalej len "DHL") je potešená, že ste navštívili našu webovú stránku a zaujímate sa o našu spoločnosť, produkty a služby. Je pre nás dôležité chrániť vaše osobné údaje počas manipulácie počas celého obchodného procesu. 

Upozorňujeme, že vnútroštátne právne požiadavky na ochranu údajov a zaobchádzanie s osobnými údajmi sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Preto, ak navštívite príslušné webové stránky DHL pre jednotlivé krajiny, dozviete sa viac o informáciách o ochrane údajov špecifických pre danú krajinu.

V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie DHL zhromažďuje pri návšteve našich webových stránok a ako sa tieto informácie spracúvajú a na aké konkrétne účely. 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutej osoby"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Patria sem informácie ako vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nemôžu byť spojené s vašou skutočnou identitou - napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránok - sa nepovažujú za osobné údaje.

Kto je zodpovedný?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie údajov vykonávané:
DHL

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu. Tím ochrany údajov je tiež k dispozícii, aby pomohol so žiadosťami o informácie, prijal návrhy alebo vybavil sťažnosti.

Zodpovedná osoba pre DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
Firemné centrum - 524
53250 Bonn

Návšteva našej webovej stránky

DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov našich webových stránok. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery vždy dočasne uložia na účely pripojenia a nastavenia a bezpečnosti údaje o pripojení počítača, ktorý sa pripája na našu stránku, zoznam webových stránok, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie vašej návštevy, IP adresu vášho zariadenia, identifikačné údaje typu prehliadača a použitého operačného systému, ako aj webovú stránku, prostredníctvom ktorej prepojené na našu stránku. Ďalšie osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezhromažďujú, pokiaľ tieto údaje dobrovoľne neposkytnete, napr. pri vypĺňaní online kontaktného formulára, v rámci registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.
Právnym základom pre spracovanie vyššie uvedených kategórií údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vzhľadom na uvedené účely, najmä na zaručenie bezpečnosti a bezproblémového nastavenia spojenia, máme oprávnený záujem tieto údaje spracovávať.

DHL bude uchovávať vaše údaje tak dlho, ako to bude potrebné na správne plnenie našej zmluvy s vami, vrátane akýchkoľvek pozmluvných zákonných povinností, po ktorých budú údaje vymazané. Okrem toho používame súbory cookie, nástroje na sledovanie a opatrenia na zacielenie. Viac podrobností nájdete nižšie v časti "Online prítomnosť" a "Optimalizácia webových stránok".

Pokiaľ ste vo svojom prehliadači povolili funkcie geografickej lokalizácie, resp. vo vašom operačnom systéme, použijeme tieto údaje na to, aby sme vám ponúkli služby založené na polohe (napr. umiestnenie najbližšej pobočky, baliacej stanice atď.). Tieto údaje nepoužijeme na žiadny iný účel. Ak chcete tieto údaje vymazať, môžete tak urobiť vypnutím tejto funkcie vo svojom prehliadači.

Plnenie zmluvy

Zo zmluvných dôvodov potrebujeme osobné údaje aj na poskytovanie našich služieb a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných dohôd uzatvorených s vami. Tieto údaje sa používajú napr. na plnenie (prepravnej) zmluvy, správu údajov o zákazníkoch, spracovanie platieb a prípadne posúdenie úverovej bonity. Niektoré údaje o zásielke budú poskytnuté aj orgánom krajiny tranzitu alebo určenia na colné a daňové odbavenie alebo bezpečnostnú kontrolu, ako to vyžadujú zákony danej krajiny. Poskytnuté informácie zvyčajne zahŕňajú: meno a adresu odosielateľa, meno a adresu príjemcu, popis tovaru, počet kusov, hmotnosť a hodnotu zásielky.

Právnym základom je zvyčajne čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, pretože spracovanie slúži na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch sú k dispozícii v oznámení o ochrane osobných údajov TAB Produkty a služby.

Spracovanie na reklamné účely

Ak ste existujúci zákazník, vaše údaje (napr. meno, adresa) môžu byť spracované, aby sme vás kontaktovali s cieľom poskytnúť vám najnovšie informácie o našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Okrem existujúceho súhlasu spracujeme vašu e-mailovú adresu výlučne s cieľom poskytnúť vám informácie o našich produktoch a službách.

Právnym základom vyššie uvedeného spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracovanie údajov o zákazníkoch na účely vlastného priameho marketingu sa považuje za vykonané na základe oprávneného záujmu.

Máte právo kedykoľvek namietať proti uvedenému spracovaniu. Ak chcete uplatniť svoje právo, jednoducho nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v časti "Kto je zodpovedný?"

Ak sa zaregistrujete na odber niektorého z našich bulletinov, sme oprávnení použiť na tento účel vašu e-mailovú adresu. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti bulletinu.
V prípade, že podáte námietku alebo sa odhlásite z odberu našich služieb bulletinu, príslušné údaje budú zablokované, resp. vymazané a už sa nebudú spracúvať na takéto účely.

Online prítomnosť a optimalizácia webových stránok

Sledovací softvér používame na určenie toho, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Tento softvér nepoužívame na zhromažďovanie individuálnych osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Údaje sa používajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na vývoj webovej stránky.

"Cookies" sú malé súbory, ktoré nám umožňujú ukladať informácie týkajúce sa vášho zariadenia a vás, používateľa, konkrétne počas návštevy niektorej z našich webových stránok. Súbory cookie nám pomáhajú určiť, ako často sú naše internetové stránky navštevované, ako aj počet používateľov. A pomáhajú nám konfigurovať naše ponuky tak, aby boli pre vás čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie.

Na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR používame "súbory cookie relácie" s cieľom optimalizovať našu webovú stránku a zaručiť pohodlný a ničím nerušený používateľský zážitok. Tieto cookies sa ukladajú výlučne počas trvania vašej návštevy našich internetových stránok. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.

Okrem toho používame "trvalé súbory cookie" na uchovávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane pristupujú na niektorú z našich internetových stránok. Účelom používania súborov cookie je ponúknuť vám optimálne navádzanie na používanie, ako aj "rozpoznať" vás, a tak byť schopný prezentovať (v čo najväčšej možnej miere) diverzifikované internetové stránky a nový obsah pri opakovanom používaní.

Vo všeobecnosti nevytvárame individuálny profil vašich online aktivít. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Meno, e-mailová adresa, IP adresa atď. sa na väčšine našich stránok neukladajú. Existuje však niekoľko výnimiek, ktoré nájdete v našej tabuľke súborov cookie nižšie.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame podrobnosti o všetkých súboroch cookie používaných na týchto webových stránkach.
Všetky súbory cookie v tejto tabuľke boli kategorizované podľa 4 očíslovaných skupín – príslušné čísla kategórií sú uvedené v stĺpci 1. Upozorňujeme, že súbory cookie môžu patriť do viac ako jednej kategórie.

Ide o tieto kategórie:

[1] Nevyhnutne potrebné: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej stránke a používať jej funkcie. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali. Ako už bolo uvedené vyššie, vychádza to z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

[2] Výkonnosť: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad ktoré stránky návštevníci navštevujú najčastejšie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Používa sa iba na zlepšenie fungovania webovej stránky.

[3] Funkčnosť: Tieto súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si voľby, ktoré urobíte, a poskytujú vylepšené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookie sa môžu použiť napríklad na zapamätanie a uloženie posledného čísla sledovania, ktoré ste zadali pri používaní aplikácie na sledovanie. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na iných webových stránkach.

[4] Zacielenie alebo reklama: Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy, ako aj na meranie účinnosti reklamnej kampane. Zvyčajne ich umiestňujú reklamné siete so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok.

 

Koláčik
MenoÚčelViac informácií
Súbor cookie s názvom kampane [2]Názov kampaneTento súbor cookie sa vytvorí, keď prídete na webovú stránku DHL z propagačného bannera DHL alebo z odkazu obsiahnutého v kampani / propagačnom e-maile.
Súbor cookie ukladá ID kampane, ktoré jedinečne identifikuje zdroj kampane.
Ak kontaktujete DHL pomocou jedného z našich online kontaktných alebo registračných formulárov do 24 hodín od príchodu na niektorú z našich webových stránok, ID kampane je priložené k e-mailu odoslanému na adresu DHL Sales alebo Customer Service.
Tieto informácie sa používajú výlučne na posúdenie úspešnosti našich kampaní a na monitorovanie, či nás zákazníci kontaktovali v dôsledku kampane.
Súbor cookie neukladá žiadne osobné údaje o zákazníkoch, iba ID kampane.
Platnosť súboru cookie vyprší až po 24 hodinách.
 
Súbor cookie parametra vyhľadávania [3]searchParamsTento súbor cookie sa používa na ukladanie hľadaných fráz a slov, ktoré ste zadali do našich vyhľadávacích polí.
Vyhľadávacie polia nájdete v pravom hornom rohu každej z našich webových stránok.
Týmto spôsobom si pamätáme vaše hľadané výrazy a pri opätovnom použití vyhľadávacích polí vopred vyplníme vyhľadávacie pole predchádzajúcimi návrhmi.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkčnosť webových stránok DHL a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie natrvalo ukladá hľadané výrazy dovtedy, kým sa aktívne nerozhodnete vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača a súbory cookie.
 
Súbor cookie s referenčnými údajmi o odosielateľovi [3]shipRefDetailsTento súbor cookie sa používa na ukladanie všetkých predtým sledovaných referenčných hodnôt odosielateľa, ktoré zadávate pri používaní našej sledovacej aplikácie DHL Express Shipper's Reference.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkčnosť webových stránok DHL a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie natrvalo ukladá všetky referencie odosielateľa až dovtedy, kým sa aktívne nerozhodnete vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača a súbory cookie.
Pozrite sa na jednu z našich sledovacích aplikácií DHL Express Shipper's Reference
Súbor cookie nákladného listu [3]AWBTento súbor cookie sa používa na uloženie poslednej hodnoty sledovacieho čísla, ktorú ste zadali pri používaní jednej z našich hlavných online sledovacích aplikácií.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkčnosť webových stránok DHL a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie ukladá predchádzajúcu hodnotu sledovacieho čísla iba dovtedy, kým nezadáte nové číslo v tej istej sledovacej aplikácii.
Pozrite sa na jednu z našich hlavných online sledovacích aplikácií
Súbor cookie značky nákladného listu [3]ZNAČKATento súbor cookie sa používa na uloženie posledného typu zásielky, ktorý ste si vybrali z rozbaľovacích možností, ktoré sú ponúkané v našich hlavných online aplikáciách na sledovanie.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkčnosť webových stránok DHL a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie ukladá zvolenú rozbaľovaciu možnosť predchádzajúceho typu zásielky iba dovtedy, kým sa nevrátite a nevyberiete inú možnosť v tej istej aplikácii na sledovanie.
Pozrite sa na jednu z našich hlavných online sledovacích aplikácií
Súbor cookie v režime Fast Track [3]Bez pevného menaTento súbor cookie sa používa na uloženie poslednej zadanej hodnoty čísla zásielky a typu zásielky vybraného z rozbaľovacej ponuky pri používaní našich menších online sledovacích aplikácií Fast Track.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkčnosť webových stránok DHL a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie ukladá iba predchádzajúcu hodnotu čísla zásielky a zvolenú možnosť rozbaľovacej možnosti typu predchádzajúcej zásielky, kým sa nevrátite a nevyberiete nové možnosti v tej istej aplikácii na sledovanie Fast Track.
Jednu z našich sledovacích aplikácií DHL Express Fast Track nájdete tu
Súbor cookie systému kariet [3]Bez pevného menaTento súbor cookie sa používa na uloženie poslednej karty, ktorú ste vybrali na stránke pomocou systému kariet s viacerými zobrazeniami.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkčnosť webových stránok DHL a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie si pamätá iba predchádzajúcu vybratú kartu, kým sa nevrátite a nevyberiete inú kartu na tej istej stránke s kartami.
 
nugg.ad Súbory cookie [4]d, dp, ciTáto webová stránka používa technológiu nugg.ad AG na monitorovanie údajov o kontrole reklamy. Za týmto účelom nugg.ad ukladá frekvenciu používania rôznych tém webových stránok vo forme súborov cookie. Nugg.ad identifikuje relevantné cieľové skupiny pre reklamu podľa sociálno-demografických kritérií a záujmov o produkty. Využíva iba štatistické vzory, ktoré sú vytvorené správaním používateľov voči online reklame a redakčnému obsahu zverejnenému na webových stránkach. Aby sme sa uistili, že nie ste neustále bombardovaní rovnakými reklamami alebo dokonca nemáte pocit, že sú príliš rušivé, počítame, ako často sa vám zobrazuje reklama v rôznych kampaniach. Po dosiahnutí určitej úrovne expozície sa vám už nebudú zobrazovať žiadne reklamy z danej kampane. D-cookie aj dp-cookie sa používajú na analýzu cieľových skupín a obsahujú počet prístupov na stránku v konkrétnych tematických oblastiach. Ci-cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako často sa vám zobrazila konkrétna reklama. Súbory cookie obsahujú iba všeobecné informácie o vašom používaní internetu.

Tieto súbory cookie sa ukladajú v prehliadači vášho zariadenia (napr. PC, notebook, smartfón atď.) po dobu maximálne 26 týždňov. Technológia Nugg.ad môže tiež ukladať základné informácie o vašom používaní iných webových stránok, aby odhadla, aká reklama by vás mohla najviac zaujímať. Nie je možné, aby sme sledovali akékoľvek informácie v súboroch cookie späť k jednotlivým používateľom. Najmä nemôžeme identifikovať osobu podľa mena, adresy alebo akýchkoľvek iných údajov, ktoré priamo identifikujú.

Ak chcete vidieť reklamu na webových stránkach, ktoré vás zaujímajú, môžete sa prihlásiť na odber ďalšej tematickej analýzy vášho používateľského správania.
Ak udelíte svoj súhlas, tento opt-in cookie bude tiež uložený v prehliadači vášho zariadenia. Bude uložený 1 rok. Ak sa predtým zhromaždili nugg.ad súbory cookie sa nachádzajú v prehliadači vášho zariadenia, nastavením opt-in cookie sa stane nasledovné: s vaším súhlasom sa životnosť nugg.ad súborov cookie predlžuje na 1 rok (počíta sa od okamihu nastavenia súboru cookie). Informácie uložené v nugg.ad súboroch cookie pred prihlásením sa uchovávajú a po uplynutí platnosti súboru cookie (maximálne 1 rok) sa vymažú. Máte právo kedykoľvek zabrániť zaznamenávaniu informácií systémom nugg.ad uplatnením svojho práva na odhlásenie. Ak ste už súhlas udelili, môžete ho tiež kedykoľvek zrušiť s účinnosťou od nasledujúceho dátumu. Opt-out bude tiež uložený v súbore cookie v zariadení vášho prehliadača so životnosťou 10 rokov, bude pomenovaný "nuggstopp" a bude nastavený "nuggad.net".
Viac informácií o ochrane osobných údajov na nugg.ad

Monitor tém vám ukáže, ako sa odhadujú vaše záujmy na základe vášho predchádzajúceho správania pri surfovaní.
Webtrends Analytics [2]WT_FPCTento súbor cookie sa používa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše stránky. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a na pomoc pri zlepšovaní stránky. Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránky, odkiaľ návštevníci prišli na stránku a stránok, ktoré navštívili.
Súbor cookie sa používa iba na identifikáciu a neobsahuje osobné údaje návštevníka, iba identifikátor. Dôverne ich používa iba DHL interne na zlepšenie svojich webových stránok a používateľského zážitku.
Viac informácií o ochrane osobných údajov na WebtrendsExternal Link
Webtrends Analytics [2]Súbory cookieTento súbor cookie sa používa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše stránky, a špeciálne sa používa na monitorovanie návštevníkov na doménach DHL.
Napríklad, ak návštevník príde na našu firemnú stránku (doména je www.dhl.comExternal Link) a potom sa rozhodne navštíviť webovú stránku krajiny DHL s vlastnou lokálnou doménou (napr. pre Nemecko je lokálna doména www.dhl.deExternal Link).
Tieto informácie používame na zostavovanie správ a na pomoc pri zlepšovaní stránky. Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov stránky, odkiaľ návštevníci prišli na stránku a stránok, ktoré navštívili.
Súbor cookie sa používa iba na identifikáciu a neobsahuje osobné údaje návštevníka, iba identifikátor. Dôverne ich používa iba DHL interne na zlepšenie svojich webových stránok a používateľského zážitku.
Viac informácií o ochrane osobných údajov na Webtrends External Link
Služba Google Analytics [2]_utma
_utmb
_utmz
Malý počet krajín môže používať súbory cookie služby Google Analytics v malom rozsahu na špecifické miestne účely. Tieto súbory cookie používajú vašu IP adresu na rozpoznanie; Neidentifikujte vás však ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa zhromažďujú v pseudonymnej forme. Súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše miestne stránky, a používajú tieto informácie na zostavovanie správ a na pomoc pri zlepšovaní miestnych stránok.Ďalšie informácie o ochrane súkromia na GoogliExternal Link

Vložte alternatívny text: Ak sa chcete odhlásiť zo sledovania službou Google Analytics na všetkých webových stránkach, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics, ktorý je tiež k dispozícii na vyššie uvedenom odkaze.


 
Sledovací súbor cookie Eloqua [2]ELOQUAObsah tohto trvalého sledovacieho súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo a vo všeobecnosti sa používa presne rovnakým spôsobom ako všetky naše ostatné trvalé súbory cookie. Ak však kontaktujete DHL pomocou určitých online kontaktných formulárov v oblasti obsahu logistiky, vaša e-mailová adresa sa pridá do súboru cookie na vytvorenie individuálneho profilu vašich online aktivít. Tie isté kontaktné formuláre vám tiež poskytujú možnosť prihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailového marketingu.
Udelením vášho súhlasu nám to tiež umožňuje poskytovať vám personalizovaný obsah, ponuky alebo propagačné akcie, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak sa rozhodnete neprihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailového marketingu, nebudete v budúcnosti kontaktovaní a vaša e-mailová adresa bude spoločnosťou DHL používať dôverne iba interne na pochopenie vašich individuálnych online aktivít. To znamená, že môžeme naďalej poskytovať nový a vylepšený obsah webových stránok, ktorý vyhovuje vašim špecifickým potrebám.
Viac informácií o ochrane osobných údajov v EloquaExternal Link

Prípadne, ak sa chcete odhlásiť zo sledovania spoločnosťou Eloqua na všetkých webových stránkach (alebo zmeniť svoje nastavenie, ak ste sa predtým odhlásili), môžete tak urobiť:

V súčasnosti ste prihlásení na monitorovanie webu spoločnosťou Eloqua na webových stránkach DHL. Kliknite sem a odhlásteExternal Link sawebového monitoringu Eloqua.
Sledovacie súbory cookie služby LiveBall [2]LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_uTieto súbory cookie zhromažďujú informácie pomocou anonymných identifikačných čísel.
LiveBall používa IP adresu na poskytovanie nerušivých údajov o geografickej polohe, nie je však uložený ani prepojený so súborom cookie. To nám pomáha sledovať správanie pri prehliadaní webu, aby sme pochopili a zlepšili používateľskú skúsenosť a služby, ktoré ponúkame. Nemožno ho však priradiť späť k vašim osobným údajom.
Tieto súbory cookie sa nastavujú, keď kontaktujete DHL pomocou určitých online formulárov na našich webových stránkach – napríklad keď si u nás otvoríte účet DHL Express.
Súbory cookie používa dôverne iba spoločnosť DHL interne a ich platnosť vyprší po 365 dňoch.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajovExternal Link

Ak sa chcete odhlásiť zo sledovania spoločnosťou LiveBall, budete musieť spravovať a vymazať súbory cookie pomocou nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte: Všetko o súboroch cookie

 
Sledovací súbor cookie dotMailer [2]tracked_sessionTento súbor cookie sa vytvorí, keď prídete na konkrétne webové stránky z odkazu obsiahnutého v kampani alebo propagačnom e-maile. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a na to, aby nám pomohli vylepšiť stránku a poskytnúť vám lepší a cielenejší obsah.
Súbor cookie zhromažďuje informácie v anonymnej forme, pokiaľ nekontaktujete DHL pomocou určitých online kontaktných formulárov v oblasti obsahu logistiky. V tomto okamihu prepojíme informácie uložené v súbore cookie s vašou e-mailovou adresou, aby sme vytvorili individuálny profil vašich online aktivít. Tie isté kontaktné formuláre vám tiež poskytujú možnosť prihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailového marketingu. Udelením vášho súhlasu nám to tiež umožňuje poskytovať vám personalizovaný obsah, ponuky alebo propagačné akcie, ktoré by vás mohli zaujímať.
Zhromaždené informácie zahŕňajú zobrazenia stránky, dĺžku času na stránke a prehliadač, ktorý ste použili na zobrazenie obsahu. Tieto informácie pomáhajú DHL merať výkonnosť e-mailových kampaní.
Ak súbor cookie zostane anonymný, jeho platnosť vyprší po 30 dňoch. Ak je prepojený s e-mailovou adresou, jej platnosť vyprší 2 roky (730 dní) po poslednej identifikácii kontaktov. Dôverne ich používa iba DHL interne na zlepšenie používateľského zážitku.

Ak sa rozhodnete neprihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailového marketingu, nebudete v budúcnosti kontaktovaní a vaša e-mailová adresa bude spoločnosťou DHL používať dôverne iba interne na pochopenie vašich individuálnych online aktivít. To znamená, že môžeme naďalej poskytovať nový a vylepšený obsah webových stránok, ktorý vyhovuje vašim špecifickým potrebám.
 
Viac informácií o ochrane osobných údajov na dotMailerExternal Link

Ak sa chcete odhlásiť zo sledovania pomocou dotMailer, budete musieť spravovať a vymazať súbory cookie pomocou nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte:
Všetko o súboroch cookie
 
Súbory cookie MediaMind [2]U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4 a C4.Súbory cookie MediaMind sa vytvárajú, keď prídete na konkrétne webové stránky kampane DHL z propagačného bannera DHL, z odkazu obsiahnutého v kampani / propagačnom e-maile alebo keď použijete odkaz na kampaň poskytnutý ako súčasť offline mediálnej reklamy.
Súbory cookie MediaMind sledujú, kedy a kde ste boli vystavení reklamám DHL online, ako ste s týmito reklamami interagovali a kedy ste navštívili stránku DHL po vystavení týmto reklamám.
Tieto informácie sa používajú na pomoc spoločnosti DHL pri meraní výkonnosti reklamných kampaní. Informácie sa poskytujú ako súhrnné prehľady, takže sa nezobrazia žiadne informácie o jednotlivých používateľoch. Nemonitoruje žiadne iné správanie pri prehliadaní a dôverne ho používa iba DHL interne.

Tieto trvalé sledovacie súbory cookie zhromažďujú vašu IP adresu a používajú ju na poskytovanie údajov o geografickej polohe, ktoré pomáhajú DHL monitorovať a spravovať reklamné kampane. Súbory cookie sú úplne šifrované a nezhromažďujú žiadne iné údaje umožňujúce identifikáciu osôb, takže IP adresa nemôže byť prepojená s osobnými údajmi a nie je zdieľaná s tretími stranami. IP adresa je bezpečne uložená a DHL ju používa dôverne iba interne na poskytovanie agregovaných správ. Platnosť súborov cookie vyprší po 30 dňoch.
 
Viac informácií o ochrane osobných údajov na MediaMindExternal Link

Ak sa chcete odhlásiť zo sledovania spoločnosťou MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz MediaMind Opt-Out nižšie:
Odhlásenie spoločnosti MediaMindExternal Link

Ak ste sa predtým odhlásili a chcete zmeniť svoje nastavenie, kliknite na odkaz MediaMind Opt-In nižšie: Prihlásenie External LinkMediaMind
 
Súbory flash cookie [1]LSOFlash cookies vám umožňujú prezerať obsah prehrávača Flash Player a sú nezávislé od DHL.
Predvolené nastavenia prehrávača Flash Player nevyžadujú povolenie používateľa na ukladanie súborov cookie na lokálnom pevnom disku.
Ak chcete, môžete zakázať súbory flash cookie (označované aj ako "miestne zdieľané objekty").
Ďalšie informácie o tom, ako spravovať alebo zakázať súbory flash cookieExternal Link
Úplné informácie o funkciách prehrávača Flash Player a súvisiacich nastaveniach External Linkochrany osobných údajov
You Tube súbory cookie [2]use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
Videá vkladáme pomocou režimu ochrany súkromia služby YouTube. Niektoré z týchto videí pochádzajú z nášho oficiálneho kanála YouTube.
Tento režim môže nastaviť súbory cookie vo vašom počítači po kliknutí na prehrávač videa YouTube, ale YouTube nebude ukladať informácie o súboroch cookie umožňujúce identifikáciu osôb na prehrávanie vložených videí v režime rozšíreného ochrany súkromia.
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránkuExternal Link YouTube s informáciami o vkladaní videí
Súbor cookie Oktopost [2]OKTOSúbor cookie Oktopost umožňuje DHL sledovať aktivity koncových používateľov, ktoré pochádzajú z ich sociálnych interakcií. Obsah súboru cookie Oktopost je obmedzený iba na identifikáciu odkazov v sociálnych príspevkoch, na ktoré koncový používateľ klikol. Okrem toho, ak koncový používateľ vyplní sledovaný formulár na webovej stránke DHL (napr. registračný formulár), základné kontaktné údaje koncového používateľa, ktoré môžu zahŕňať informácie umožňujúce identifikáciu osôb, budú pridané do súboru cookie Oktopost, aby sa vytvoril profil sociálnych interakcií koncového používateľa. Tieto informácie používa DHL na internú analýzu a na poskytovanie personalizovaného obsahu, ponúk alebo propagačných akcií koncovým používateľom.
Upozorňujeme, že koncoví používatelia môžu tento súbor cookie odstrániť podľa pokynov svojho webového prehliadača.
Zistite viac o Oktopost


Nástroje na zdieľanie: Súbory cookie tretích strán

DHL teraz používa na svojich internetových stránkach zabudované tlačidlá "zdieľania". Tieto uľahčujú návštevníkom ukladanie a zdieľanie obsahu prostredníctvom svojich obľúbených sociálnych sietí. Keď kliknete na jedno z týchto tlačidiel, služba, prostredníctvom ktorej ste sa rozhodli zdieľať obsah, môže nastaviť súbor cookie. DHL nekontroluje používanie týchto súborov cookie, a preto by ste mali skontrolovať webovú stránku príslušnej tretej strany pre viac informácií. "Tlačidlá zdieľania" poskytuje AddThis.
Viac informácií o ich postupoch zhromažďovania údajov nájdete v zásadách External Linkochrany osobných údajov AddThis

Súbory cookie tretích strán vo vloženom obsahu

Upozorňujeme, že na niektorých stránkach našich webových stránok si môžete všimnúť, že boli nastavené súbory cookie, ktoré nesúvisia s DHL. Keď navštívite stránku s obsahom vloženým napríklad z YouTube alebo Vimeo, títo poskytovatelia služieb môžu vo vašom webovom prehliadači nastaviť svoje vlastné súbory cookie. DHL nekontroluje používanie týchto súborov cookie a nemôže k nim pristupovať kvôli spôsobu, akým súbory cookie fungujú, pretože k súborom cookie má prístup iba strana, ktorá ich pôvodne nastavila. Mali by ste skontrolovať webové stránky tretích strán, kde nájdete ďalšie informácie o týchto súboroch cookie.

Webové signály

Aby bol online obsah DHL relevantný, ľahko použiteľný a aktuálny, používame služby webovej analýzy, ako je Webtrends (viac informácií nájdete v položke Webtrends v tabuľke súborov cookie DHL vyššie), ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako ľudia používajú naše webové stránky. Tieto služby používajú technológie zhromažďovania údajov, ako sú webové majáky. Webové majáky sú malé elektronické obrázky, ktoré poskytujú súbory cookie, počítajú návštevy a rozumejú používaniu a efektívnosti webových stránok. To nám zase dáva vedieť, aký obsah je pre našich návštevníkov zaujímavý, a pomáha nám poskytovať prispôsobené informácie na našich webových stránkach. Tieto webové signály sú anonymné a neobsahujú ani nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by vás identifikovali. Informácie sú anonymné a používajú sa iba na štatistické účely. Tieto webové analytické údaje a súbory cookie nemôžu byť použité na identifikáciu vás ako fyzickej osoby, pretože nikdy neobsahujú osobné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa.

Ako spravovať súbory cookie / právo namietať a odhlásiť sa

Používanie našich produktov a služieb bez súborov cookie je tiež možné. Vo svojom prehliadači môžete deaktivovať ukladanie súborov cookie, obmedziť ich na konkrétne webové stránky alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil na odoslanie súboru cookie. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pevného disku počítača (súbor: "súbory cookie"). Upozorňujeme, že v tomto prípade budete musieť očakávať obmedzenú prezentáciu stránky a obmedzené navádzanie používateľa.

Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača.
Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie vrátane toho, ako zistiť, ktoré súbory cookie boli nastavené a ako ich spravovať a odstrániť, navštívte:
Všetko o súboroch cookie 

Ďalšie rady špecifické pre EÚ týkajúce sa súborov cookie a rôznych možností odhlásenia, ktoré máte k dispozícii, nájdete aj na tejto webovej stránke:
Vaše online voľbyExternal Link

Môžete sa rozhodnúť zrušiť niektoré alebo všetky reklamné súbory cookie nastavené vo vašom počítači navštívenímWebová lokalita iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI)

External Link
Majte na pamäti, že ak vymažete súbory cookie alebo použijete iný prehliadač alebo počítač, budete musieť znova nastaviť stav odhlásenia.

Nechcem, aby nugg.ad analyzoval moje správanie pri surfovaní podľa tém na internetových stránkach. Táto námietka bude uložená v súbore cookie v mojom prehliadači a má životnosť 10 rokov ("opt out")

Chcel by som vidieť reklamu, ktorá je pre mňa relevantná, a súhlasím s analýzou nugg.ad podľa témy môjho správania pri surfovaní. Toto povolenie je obmedzené na obdobie jedného roka ("opt in").

Na našej webovej stránke a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR používame doplnky sociálnych médií (ako facebook, google+, twitter atď.), aby sme propagovali našu značku, produkty a služby a aby sme sa dostali do kontaktu s našimi zákazníkmi. Preto sa tieto reklamné účely považujú za vykonané pre oprávnený záujem. Je zodpovednosťou príslušného poskytovateľa sociálnych médií, aby bol v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.

Nasledujúce povinné informácie sa vyžadujú, keď si používatelia vytvoria zákaznícky účet na našich webových stránkach alebo online riešeniach. Nie je možné vytvoriť osobný účet bez poskytnutia týchto informácií: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch sú k dispozícii v oznámení o ochrane osobných údajov TAB Produkty a služby.

Kariérne príležitosti v rámci skupiny Deutsche Post DHL sú rovnako rozmanité ako naše tímy po celom svete. S približne 540 000 zamestnancami vo viac ako 220 krajinách spájame ľudí a zlepšujeme ich životy. Ak by ste sa chceli uchádzať o jedno z našich otvorených pracovných miest, viac informácií nájdete aj o ochrane údajov na našej webovej stránke.

DHL nezdieľa, nepredáva, neprenáša ani inak nešíri vaše osobné údaje tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ to nie je potrebné na účely zmluvy alebo pokiaľ ste na to nedali výslovný súhlas. Napríklad môže byť potrebné odovzdať vašu adresu a údaje o objednávke našim dodávateľom pri objednávaní produktov. Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch sú k dispozícii v oznámení o ochrane osobných údajov TAB Produkty a služby.

Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, sú zmluvne zaviazaní zachovávať prísnu dôvernosť podľa čl. 28 GDPR. DHL si ponecháva zodpovednosť za ochranu vašich údajov za takýchto okolností. Poskytovatelia služieb sa riadia pokynmi DHL, čo je zaručené technickými a organizačnými opatreniami, ako aj prostredníctvom previerok a kontrol.

Zásady ochrany osobných údajov DPDHL upravujú celoskupinové štandardy pre spracovanie údajov s osobitným zameraním na takzvané prenosy do tretích krajín, čo znamená prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o Zásadách ochrany osobných údajov DPDHL, použite nasledujúci odkaz:

https://www.dhl.com/global-en/home/footer/global-privacy-notice.html

Prehľad

Okrem práva na získanie máte nasledujúce práva:

  • Môžete požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje sa uchovávajú
  • Môžete požiadať o opravu, vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov za predpokladu, že tieto kroky sú povolené zákonom a v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.
  • Môžete požiadať o získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Príslušným orgánom na ochranu údajov je:

Zodpovedná osoba pre DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
Firemné centrum - 524
53250 Bonn


Právo namietať

Právo namietať sa vzťahuje na každé spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Ak chcete uplatniť svoje právo, jednoducho nás kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie v záložke "Kto je zodpovedný?".

DHL prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou alebo zneužitím. Vaše údaje sú napríklad uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje počas prenosu šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi DHL, ak váš prehliadač podporuje SSL. Ak by ste chceli kontaktovať DHL e-mailom, upozorňujeme, že dôvernosť zaslaných informácií nie je možné zaručiť. Obsah e-mailových správ môžu čítať tretie strany. Preto odporúčame, aby ste nám dôverné informácie zasielali iba poštou.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v konkrétnych službách a produktoch sú k dispozícii v oznámení o ochrane osobných údajov TAB Produkty a služby.

Naše oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne revidujeme.

DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje oznámenie o ochrane osobných údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Prosím, často kontrolujte, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Používaním webových stránok DHL súhlasíte s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov.

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 18. mája 2018.