Περιήγηση και Περιεχόμενο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα ODR). Ο σύνδεσμος είναι https://ec.europa.eu/consumers/odr/