Περιήγηση και Περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε μια τυπική έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων του ιστότοπου της DHL. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου της DHL έχουν ως εξής:

Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της έκδοσης ανήκουν στην DHL International GmbH.

Εξουσιοδότηση για αναπαραγωγή
Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε τμήμα του υλικού σε αυτές τις ιστοσελίδες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.
  • Δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο.
  • Δεν δημιουργείται μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της DHL.
  • Οποιοδήποτε αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του υλικού πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων:
    Copyright © DHL International GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα της DHL
'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL eCommerce', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHL Jetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect', 'EasyShip' are trademarks of DHL International GmbH or any other company of DHL group, registered in at least one jurisdiction. Δεν παρέχεται ούτε υπονοείται άδεια χρήσης οποιουδήποτε από αυτά τα εμπορικά σήματα. Αυτά τα εμπορικά σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να ληφθούν, να αναπαραχθούν, να χρησιμοποιηθούν, να τροποποιηθούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο (εκτός ως αναπόσπαστο μέρος ενός εξουσιοδοτημένου αντιγράφου του υλικού που εμφανίζεται σε αυτές τις ιστοσελίδες, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται σε αυτά τα υλικά αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Τα σχόλιά σας
Η DHL θέλει τα σχόλιά σας και εκτιμά τις ιδέες και τις προτάσεις σας, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει σε κάθε σχόλιο ξεχωριστά. Η DHL θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί και να ενεργεί βάσει οποιασδήποτε πληροφορίας υποβάλλετε.

Χρήση διαδραστικών χαρακτηριστικών σε αυτόν τον ιστότοπο
Για τη δική σας διευκόλυνση, η DHL μπορεί να παρέχει διαδραστικά χαρακτηριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως πρόσβαση σε παρακολούθηση και σχόλια χρηστών. Είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε αυτά τα χαρακτηριστικά αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς και για κανέναν άλλο σκοπό.

Ακρίβεια αυτού του ιστότοπου
Αυτές οι ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν ακούσιες ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αυτά θα διορθωθούν κατά την κρίση της DHL, τη στιμή που θα διαπιστωθούν. Οι πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες ενημερώνονται τακτικά, αλλά ενδέχεται να παραμείνουν ή να προκύψουν ανακρίβειες όταν πραγματοποιούνται αλλαγές μεταξύ των ενημερώσεων. Το Διαδίκτυο διατηρείται ανεξάρτητα σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και ορισμένες από τις πληροφορίες που προσπελάζονται μέσω αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να προέρχονται εκτός της DHL. Η DHL αποκλείει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο.

Ιοί
Η DHL προβαίνει σε όλες τις εύλογες προσπάθειες, για να αποκλείσει ιούς από αυτές τις ιστοσελίδες, ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλίσει αυτόν τον αποκλεισμό και δεν φέρει καμία ευθύνη για ιούς. Λάβετε όλες τις κατάλληλες διασφαλίσεις πριν από τη λήψη πληροφοριών από αυτές τις ιστοσελίδες.

Αποποίηση εγγυήσεων
Οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν". Η DHL, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών, νόμιμων ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η DHL, οι συνδεδεμένες εταιρείες της ή οι αντιπρόσωποί της δεν παρέχουν δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την ασφάλεια ή την επικαιρότητα των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή των πληροφοριών που παρέχονται στο ή μέσω του ιστότοπου ή συστημάτων της DHL. Καμία πληροφορία που λαμβάνεται μέσω των συστημάτων ή του ιστότοπου της DHL δεν παρέχει καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά από την DHL στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις σε αυτήν την ενότητα ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, αυτές οι διατάξεις δεν επηρεάζουν τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας για τα οποία αποκλείεται η δυνατότητα παραίτητης, εάν υπάρχουν. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης και εγγύησης που παρέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι δίκαια και εύλογα.

Περιορισμός ευθύνης
Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, σε καμία περίπτωση η DHL, οι συνδεδεμένες εταιρείες ή οι δικαιοπάροχοί της ή τρίτοι που αναφέρονται στον ιστότοπο της DHL δεν ευθύνονται για τυχόν συμπτωματικές, έμμεσες, παραδειγματικές, ποινικές και αποθετικές ζημίες, απώλεια κερδών ή ζημίες που προκύπτουν από απώλεια δεδομένων ή διακοπή δραστηριότητας που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου της DHL και των συστημάτων, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και των πληροφοριών της DHL, είτε βάσει εγγύησης, σύμβασης, αδικοπραξίας ή οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, και ασχέτως αν η DHL έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της DHL για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή άλλη) ή απώλεια ανεξάρτητα από τη μορφή της ενέργειας ή αξίωσης, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως, δεν υπερβαίνει τα 100,00 EUR. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, τα ένδικα μέσα που αναφέρονται για εσάς σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις είναι αποκλειστικά και περιορίζονται σε αυτά που προβλέπονται ρητά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Προϊόντα και υπηρεσίες
Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναφέρονται σε αυτές τις ιστοσελίδες υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις μεταφοράς της DHL. Επειδή αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία της χώρας προέλευσης της αποστολής, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της DHL για να λάβετε αντίγραφο των τοπικών όρων και προϋποθέσεων. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της DHL σε κάθε χώρα.

Αποκάλυψη πληροφοριών
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην DHL από επισκέπτες σε αυτές τις ιστοσελίδες θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν από την DHL σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός εάν απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών.