Navigeerimine ja sisu

Ohtlikud kaubad ja keelatud esemed


DHL Freight on tuntud ohtlike kaupade vedaja ning saab pakkuda teile lahendusi ohtlike kaupade vedamiseks maantee ja raudtee kaudu.

Ohtlike kaupade transporti reguleerivad rahvusvahelised ja riiklikud määrused kooskõlas valitud transpordiliigiga. Nende määruste eesmärk on vältida õnnetusi inimeste ja varaga ning keskkonna kahjustamist. Määrused hõlmavad selliseid küsimusi nagu pakendamisnõuded, maksimaalsed transporditavad kogused ning kaupade liigid, mida saab või ei saa samas transpordiüksuses transportida.

Selleks et tagada kooskõla kõigi nende määruste vahel, on kehtestatud mehhanismid ohu klassifikatsioonide kriteeriumide ja ohust teavitamise tööriistade ühtlustamiseks ning ka transporditingimused igat liiki transpordile.

Lisateavet ohtliku kauba klassifikatsioonide kohta võite leida UNECE veebilehelt.

Ohtlike kaupade maanteetransport


DHL Freight transpordib ohtlikke kaupu maanteel kooskõlas riiklike määruste ja ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) eeskirjadega. Need kehtivad kõikides riikides, kes on ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe oma õigusaktidesse vastu võtnud. Lisaks kehtivad Euroopas ka ohtlike kaupade vedu käsitlevad ELi direktiivid.

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE) uuendab lepingut iga 2 aasta järel.

Määrused

Rahvusvahelisele ohtlike kaupade maanteetranspordile kehtivad ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) eeskirjad. ADR = ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe.

Riikidele, mis on Mandri-Euroopast merega eraldatud, kehtib ka rahvusvahelise meretranspordiga seotud IMDG koodeks.

IMDG (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo) koodeks on tunnustatud rahvusvaheline suunis ohtlike kaupade või ohtlike ainete transportimiseks laevadega. IMDG koodeksi kohta lisateabe saamiseks vt: Rahvusvahelist Mereorganisatsioon (IMO).

Rahvusvaheliste ohtlike kaupade transpordile raudteel kehtivad RID (ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo) eeskirjad. Lisateabe saamiseks vt: rahvusvaheline raudteeveo valitsustevaheline organisatsioon (OTIF). OTIF – rahvusvaheline raudteeveo valitsustevaheline organisatsioon.

Vajalikud dokumendid

Ohtlike kaupade transportimiseks on vajalikud järgmised dokumendid.

 • Meetodiülene ohtlike kaupade vorm, nõutav meretranspordi puhul (riikides, mis on Mandri-Euroopast merega eraldatud)
 • Veodokument (CMR), mis sisaldab asjakohast ADR-i klassifikatsiooni kohalikus ametlikus keeles ja lisaks inglise, saksa või prantsuse keeles

Kohustuslik teave ohtlike kaupade kohta

Nõutud järjestuses:

 • UN-i tunnusnumber (UN + neljakohaline number, mis tuvastab ohtlikke aineid ja esemeid rahvusvahelise transpordi kontekstis);
 • tehniline nimi (kooskõlas kehtivate ADR/RID/IMDG spetsifikatsioonidega);
 • ADR/RID/IMDG ohtlike märgistuste numbrid;
 • pakendamisgrupp, kui see on asjakohane;
 • tunnelite piirangu kood (ADR/RID puhul).

Ei ole nõutud järjestuses:
 • brutomass/liitrid;
 • netomass/liitrid;
 • teave kaupade piiratud või oodatud koguste kohta, kui see on asjakohane;
 • pakendite arv ja eriliik;
 • kauba saaja nimi ja aadress;
 • kauba saatja nimi ja aadress;
 • süttimispunkt Celsiuse järgi (ainult IMDG).
 • Ohtlike kaupade teave peab olema prinditud ühele transpordi tellimislehele ning CMR-ile.

Ohtlike kaupade veoks vajalikud dokumendid ja teave tuleb DHL Freightile toimetada tellimuse ajal.

DHL Freight tagab, et kõigil transpordivahenditel on õiguslikult nõutavad dokumendid ja sertifikaadid, sealhulgas juhtide „ADR-i kirjalikud juhised“ vajalikes keeltes.

Ohtlike kaupade vedu nõuab alati erikorraldusi, mistõttu tuleb transpordigraafik eraldi kokku leppida.

Välistatud kaubad DHL Freighti jaoks


Pange tähele, et DHL Freight ei transpordi läbi oma terminalide võrgustiku järgmist liiki kaupu. Üksikasjalikumat teavet välistatud kaupade kohta leiate meie DHL Freighti tingimuste jaotistest 1 ja 7.

Ohtlike kaupade lisatasud


Ohtlike kaupade vedu nõuab lisameetmeid, nagu veoüksuste märgistamine, avaldused ametiasutustele ja veoettevõtetele, dokumentide käsitlemine jne. Ohtlikele kaupadele kehtivad kohalikud ja/või riiklikud DGR-i tasud, mis debiteeritakse eraldi. Ohtlike kaupade veole kehtivad alati lisatasud.

Kui soovite saada lisateavet ohtlike kaupade veole kehtivate kohalike tasude ja eeskirjade kohta, võtke ühendust DHL Freighti klienditeenindusega.

Kasulikud lingid
töötajad-vestlevad

Kas teil on konkreetne transpordiprobleem, milles soovite abi?


Meie eksperdid on valmis aitama