Navigeerimine ja sisu

Kasutustingimused


Sellelt leheküljelt leiate DHL-i veebilehekülje kasutustingimuste standardversiooni. Pange tähele, et teatud riikides võivad kohalduda erinevad tingimused.
DHL-i veebilehekülje kasutamise tingimused on järgnevad:

Autoriõigused
Selle veebilehekülje autoriõigused kuuluvad DHL International GmbH-le.

Luba reprodutseerida
Igaüks võib reprodutseerida nendel veebilehekülgedel olevat mis tahes materjali järgnevatel tingimustel:

  • Materjali võib kasutada ainult teabe- ja mitteärilistel eesmärkidel.
  • Seda ei tohi mingil viisil muuta.
  • Ühestki DHL-i kaubamärgist ei tehta volitamata koopiat.
  • Materjali mis tahes koopia osa peab sisaldama järgmist autoriõiguse teadet:
    Autoriõigused © DHL International GmbH. Kõik õigused kaitstud.

DHL-i kaubamärgid
„DHL“, „DHL Worldwide Express“, „DHL Express“, „DHL eCommerce“, „DHL Freight“, „DHL Supply Chain“, „DHL Global Forwarding“, „DHL Europlus“, „Jumbo Box“, „DHL Economy Select“, „DHL Jetline“, „DHL Sprintline“, „DHL Secureline“, „DHL Express Easy“, „DHL Easy Shop“, „DHL Connect“, „EasyShip“ on DHL International GmbH või mõne muu DHL grupi ettevõtte kaubamärgid, mis on registreeritud vähemalt ühes jurisdiktsioonis. Nende kaubamärkide kasutamiseks ei ole antud otsest ega kaudset litsentsi. Neid kaubamärke ei tohi ilma eelneva kirjaliku loata kopeerida, alla laadida, reprodutseerida, kasutada, muuta ega levitada (välja arvatud nendel veebilehekülgedel ilmuva materjali volitatud koopia lahutamatu osana, nagu on sätestatud eelmises jaotises).

Muud kaubamärgid ja kaubanimed
Kõik muud nendes materjalides viidatud kaubamärgid või kaubanimed on nende vastavate omanike omandis.

Teie kommentaarid
DHL soovib teie tagasisidet ja hindab teie ideid ning ettepanekuid, kuid ei suuda vastata igale kommentaarile eraldi. DHL võib vabalt kasutada teie esitatud teavet ja tegutseda selle alusel.

Interaktiivsete funktsioonide kasutamine sellel veebilehel
Teie mugavuse huvides võib DHL sellel saidil pakkuda interaktiivseid funktsioone, nagu juurdepääs jälgimisele ja kasutajate kommentaaridele. Teil on õigus neid funktsioone kasutada ainult kindlaksmääratud eesmärkidel ja mitte mingil muul eesmärgil.

Selle veebilehekülje täpsus
Need veebilehed võivad sisaldada tahtmatuid ebatäpsusi või trükivigu. Need parandatakse DHL äranägemisel, kui vigasid märgatakse. Nendel veebilehtedel olevat teavet värskendatakse regulaarselt, kuid ebatäpsused võivad jääda või ilmneda juhul, kui värskenduste ajal toimuvad muudatused. Internetti hooldatakse sõltumatult mitmetes kohtades üle maailma ja osa nende veebilehtede kaudu juurdepääsetavast teabest võib pärineda väljaspool DHL-i. DHL välistab igasuguse kohustuse või vastutuse võtmise selle sisu eest.

Viirused
DHL annab endast kõik, et veebilehtedele ei satuks viiruseid, kuid ettevõte ei saa nende täielikku väjajättu tagada ja viiruste eest vastutust ei võeta. Enne nendelt veebilehtedelt teabe allalaadimist järgige kõiki asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Garantiidest loobumine
Sellel veebilehel olevaid teenuseid, sisu ja teavet pakutakse vastavalt "ostja riisikol" põhimõttele. DHL loobub seadusega lubatud piirides kõikidest otsestest, kaudsetest, seadusest tulenevatest või muudest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest, mis käsitlevad kaubeldavust, kolmandate isikute õiguste rikkumist ja konkreetseks otstarbeks sobivust. DHL, selle sidusettevõtted ja litsentsiandjad ei esinda ega garanteeri DHL-i veebileheküljel või süsteemides või nende kaudu pakutavate teenuste, sisu või teabe täpsuse, täielikkuse, turvalisuse või õigeaegsuse kohta. Ükski DHL-i süsteemide või veebilehe kaudu saadud teave ei loo garantiid, mida DHL pole käesolevates tingimustes sõnaselgelt öelnud.

Mõnes jurisdiktsioonis ei ole lubatud kaudseid garantiisid piirata, mistõttu selles jaotises toodud piirangud ja välistused ei pruugi teie suhtes kehtida. Kui teie puhul on tegemist tarbijaga, ei mõjuta need sätted teie seadusest tulenevaid õigusi, millest ei ole võimalik loobuda. Nõustute ja kinnitate, et käesolevates tingimustes sätestatud vastutuse ja garantii piirangud ja välistused on õiglased ning mõistlikud.

Vastutuse piiramine
Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta DHL, selle sidusettevõtted või litsentsiandjad ega DHL-i veebisaidil mainitud kolmandad isikud mingil juhul juhuslike, kaudsete, hoiatavate, karistuslike ja kaudsete kahjude, saamata jäänud kasumi ega kaotatud andmete tagajärjel tekkinud kahjude eest. või ärikatkestuse eest, mis tuleneb DHL-i veebilehe ja DHL-i süsteemide, teenuste, sisu või teabe kasutamisest või suutmatusest seda kasutada, sõltumata sellest, kas see põhineb garantiil, lepingul, lepinguvälisel kujul, deliktil või mõnel muul õigusteoorial ning vaatamata sellest, kas DHL-i on teavitatud selliste kahjude tekkimise võimalusest. Eelöeldut piiramata nõustute kehtivas seaduses lubatud ulatuses, et mitte mingil juhul ei ületa DHL-i kogu vastutus (otsene või muu) 100 eurot kahjude või kaotuste eest, olenemata hagi või nõude vormist, olgu see lepinguline, lepinguväline või muu. Seadusega lubatud ulatuses on käesolevates tingimustes teie jaoks välja toodud õiguskaitsevahendid ainuõiguslikud ja piirduvad nendes tingimustes sõnaselgelt ette nähtud vahenditega.

Tooted ja teenused
Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad nendel veebilehtedel nimetatud transporditoodetele ja -teenustele DHL-i veotingimused. Kuna need võivad olenevalt saadetise päritoluriigi asukohast erineda, võtke kohalike tingimuste koopia saamiseks ühendust lähima DHL-i esindusega. Kõik DHL-i tooted ja teenused ei pruugi igas riigis saadaval olla.

Teabe avaldamine
Kogu nende veebilehtede külastajate poolt DHL-ile edastatud teavet peetakse konfidentsiaalseks ja DHL ei avalda seda kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks.