Navigeerimine ja sisu

Hea külastaja,

Te vaatate seda lehte veebisirvijaga, mis ei pruugi pakkuda kõige optimaalsemat kasutuskogemust.

Teil on endiselt võimalik jätkata, kuid soovitame kasutada Edge'i, Firefoxi või Chrome'i.

Olete lehel  Eesti
või Valige teine asukoht

OHTLIKUD KAUBAD JA KEELATUD ESEMED

DHL Freight on tuntud ohtlike kaupade vedaja ning saab pakkuda teile lahendusi ohtlike kaupade vedamiseks maantee ja raudtee kaudu.

Ohtlike kaupade transporti reguleerivad rahvusvahelised ja riiklikud määrused kooskõlas valitud transpordiliigiga. Nende määruste eesmärk on vältida õnnetusi inimeste ja varaga ning keskkonna kahjustamist. Määrused hõlmavad selliseid küsimusi nagu pakendamisnõuded, maksimaalsed transporditavad kogused ning kaupade liigid, mida saab või ei saa samas transpordiüksuses transportida.

Selleks et tagada kooskõla kõigi nende määruste vahel, on kehtestatud mehhanismid ohu klassifikatsioonide kriteeriumide ja ohust teavitamise tööriistade ühtlustamiseks ning ka transporditingimused igat liiki transpordile.

Lisateavet ohtliku kauba klassifikatsioonide kohta võite leida UNECE veebilehelt.

Ohtlike kaupade maanteetransport

DHL Freight transpordib ohtlikke kaupu maanteel kooskõlas riiklike määruste ja ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) eeskirjadega. Need kehtivad kõikides riikides, kes on ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe oma õigusaktidesse vastu võtnud. Lisaks kehtivad Euroopas ka ohtlike kaupade vedu käsitlevad ELi direktiivid.

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE) uuendab lepingut iga 2 aasta järel.

 • Rahvusvahelisele ohtlike kaupade maanteetranspordile kehtivad ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) eeskirjad. ADR = ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe.

  Riikidele, mis on Mandri-Euroopast merega eraldatud, kehtib ka rahvusvahelise meretranspordiga seotud IMDG koodeks. 

  IMDG (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri) koodeks on tunnustatud rahvusvaheline suunis ohtlike kaupade või ohtlike ainete transportimiseks laevadega. IMDG kohta lisateabe saamiseks külastage  Rahvusvahelist Mereorganisatsiooni (IMO).

  Rahvusvaheliste ohtlike kaupade transpordile raudteel kehtivad RID (ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo) eeskirjad. Lisateabe saamiseks külastage Rahvusvahelist Raudteeveo Valitsustevahelist Organisatsiooni   (OTIF).OTIF – Rahvusvaheline Raudteeveo Valitsustevaheline Organisatsioon

 • Ohtlike kaupade transportimiseks on vajalikud järgmised dokumendid.

  • Multimodaalne ohtlike kaupade vorm, nõutav meretranspordi puhul (riikides, mis on Mandri-Euroopast merega eraldatud)
  • Veodokument (CMR), mis sisaldab asjakohast ADR-i klassifikatsiooni kohalikus ametlikus keeles ja lisaks inglise, saksa või prantsuse keeles
 • Nõutud järjestuses:

  • UN tunnusnumber (UN + neljakohaline number, mis tuvastab ohtlikke aineid ja esemeid rahvusvahelise transpordi kontekstis)
  • Tehniline nimi (kooskõlas kehtivate ADR/RID/IMDG spetsifikatsioonidega)
  • ADR/RID/IMDG ohtlike märgistuste numbrid
  • Pakendamisgrupp, kui see on asjakohane
  • Tunnelite piirangu kood (ADR/RID puhul)

  Ei ole nõutud järjestuses:

  • Brutokaal/liitrid
  • Netokaal/liitrid
  • Teave kaupade piiratud või oodatud koguste kohta, kui see on asjakohane
  • Pakendite arv ja eriliik
  • Kauba saaja nimi ja aadress
  • Kauba saatja nimi ja aadress
  • Süttimispunkt Celsiuse järgi (ainult IMDG)

  Ohtlike kaupade teave peab olema prinditud ühele transpordi tellimislehele ning CMR-ile.

  Ohtlike kaupade veoks vajalikud dokumendid ja teave tuleb DHL Freightile toimetada tellimuse ajal.

  DHL Freight tagab, et kõigil transpordivahenditel on õiguslikult nõutavad dokumendid ja sertifikaadid, sealhulgas juhtide „ADR-i kirjalikud juhised“ vajalikes keeltes.

  Ohtlike kaupade vedu nõuab alati erikorraldusi, mistõttu tuleb transpordigraafik eraldi kokku leppida.

Välistatud kaubad DHL Freight jaoks

Pange tähele, et DHL Freight ei transpordi läbi oma terminalide võrgustiku järgmist liiki kaupu.

 • Relvad ja laskemoon
 • Ohtlikud kaubad:

      -

Klass 1 (lõhkeained, välja arvatud UN koodiga 0323, 0432, 0454 ja UN kood 0014 ainult täitepadrunid tööriistadele)

      -

Klass 2.3 (mürgised gaasid)

      -

Klass 4.1 (isereageerivad ained, mis vajavad kontrollitud temperatuuri UN koodid 3231 kuni 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 ja UN 3368)

      -

Klass 5.2 (orgaanilised peroksiidid, mis vajavad kontrollitud temperatuuri UN koodid 3111 kuni 3120)

      -

Klass 6.1 (mürgised ained Pakendirühm 1)

      -

Klass 6.2 (bioaktiivsed ained)

      -

Klass 7 (radioaktiivsed ained)

      -

Klass 9 ( UN numbrid 2212, 2590, 2212, 2590, 2315, 3151, 3152) ja liitium-ioon akud ja patareid (UN 3480, 3481, 3090 and 3091) mis on kahjustatud või defektsed, määratletud erisättega 376 ja akutoitega sõidukid (UN 3171), mille aku on kahjustatud või defektne, määratletud erisättega 376. Erandid on võimalikud ainult eespool nimetatud akude ja akutoitega sõidukite puhul. Enne tellimuse töösse võtmist on nõutud DHL Freighti selgesõnalist kirjalikku nõusolekut.

 • Jäätmed, elus botaanika, kariloomad, loomad, kergesti riknevad tooted
 • Raha, väärismetall, ehted, vääriskivid, kunstiteosed, antiikesemed, tšekid, kasutusvalmis krediitkaardid, mündid, maksumärgid, kehtivad telefonikaardid
 • Kõik maksevahendid, väärtpaberid (garantiid), väärisesemed, dokumendid, kolimiskaubad, puistematerjalid
 • Valmis tubakatooted (sigaretid, sigarid jne)

Ohtlike kaupade lisatasud

Ohtlike kaupade vedu nõuab lisameetmeid, nagu veoüksuste märgistamine, avaldused ametiasutustele ja veoettevõtetele, dokumentide käsitlemine jne. Ohtlikele kaupadele kehtivad kohalikud ja/või riiklikud DGR tasud, mis debiteeritakse eraldi. Ohtlike kaupade veole kehtivad alati lisatasud.

Kui soovite saada lisateavet ohtlike kaupade veole kehtivate kohalike tasude ja eeskirjade kohta, võtke ühendust DHL Freight klienditeenindusega.

Kasulikud lingid:

Ei leia seda, mida otsite?

Võtke juba täna ühendust ühega meie DHL Freight ekspertidest!

Freight Connections

Tutvu DHL maanteetranspordi ja tolliekspertide värskete lugudega.