Περιήγηση και Περιεχόμενο

Επικίνδυνα Αγαθά και Απαγορευμένα Είδη


Η DHL Freight είναι μια καταξιωμένη εταιρεία μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών και μπορεί να παρέχει λύσεις για την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά τους.

Οι μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών ρυθμίζονται από διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς, σύμφωνα με τον αντίστοιχο τρόπο μεταφοράς. Σκοπός αυτών των κανονισμών είναι η πρόληψη ατυχημάτων σε ανθρώπους και περιουσιακά στοιχεία, καθώς και ζημιών στο περιβάλλον. Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν θέματα όπως οι απαιτήσεις συσκευασίας, οι μέγιστες ποσότητες που μπορούν να μεταφερθούν και τα είδη των εμπορευμάτων που μπορούν ή δεν μπορούν να μεταφερθούν στην ίδια μονάδα μεταφοράς.

Για τη διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ όλων αυτών των κανονισμών, έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί για την εναρμόνιση των κριτηρίων ταξινόμησης επικινδυνότητας και των εργαλείων κοινοποίησης κινδύνου, καθώς και για τις συνθήκες μεταφοράς για όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των Επικίνδυνων Αγαθών διατίθενται στον ιστότοπο της UNECE.

Οδικές μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών


Η DHL Freight μεταφέρει οδικώς Επικίνδυνα Αγαθά σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών). Οι κανονισμοί αυτοί ισχύουν εντός όλων των χωρών που έχουν υιοθετήσει τη συμφωνία ADR στη νομοθεσία τους. Επιπλέον, στην Ευρώπη ισχύουν επίσης οι οδηγίες της ΕΕ που αφορούν τη μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών.

Η συμφωνία ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια από την UNECE (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη).

Κανονισμοί

Οι διεθνείς οδικές μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών υπόκεινται στη Διεθνή Συμφωνία ADR. ADR = Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών.

Για τις χώρες που χωρίζονται από την ηπειρωτική Ευρώπη διά θαλάσσης, ισχύει επίσης ο κώδικας IMDG που αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών (IMDG, International Maritime Dangerous Goods) είναι αποδεκτός ως διεθνής κατευθυντήρια γραμμή για την ασφαλή θαλάσσια μεταφορά ή αποστολή Επικίνδυνων Αγαθών ή υλικών σε πλοία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα IMDG επισκεφθείτε τη σελίδα του IMO – Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας.

Οι διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών υπόκεινται στους διεθνείς κανονισμούς RID (Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του OTIF – Διακυβερνητικός Οργανισμός για Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές. OTIF - Διακυβερνητικός Οργανισμός για Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές.

Απαιτούμενα έγγραφα

Για τη μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Φόρμα Πολυτροπικών Μεταφορών Επικίνδυνων Αγαθών: απαιτείται για τις θαλάσσιες μεταφορές (στις χώρες που χωρίζονται από την ηπειρωτική Ευρώπη διά θαλάσσης)
 • Φορτωτική (CMR) που αναφέρει την κατάλληλη ταξινόμηση ADR, στην τοπική επίσημη γλώσσα και στα Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά

Υποχρεωτικές πληροφορίες για τα Επικίνδυνα Αγαθά

Απαιτούνται κατά σειρά:

 • Αριθμός UN (UN = τετραψήφιος αριθμός που προσδιορίζει επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα στο πλαίσιο των διεθνών μεταφορών)
 • Τεχνικό όνομα (σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές ADR/RID/IMDG)
 • Αριθμοί ετικετών ADR/RID/IMDG για επικίνδυνες ουσίες
 • Ομάδα συσκευασίας, εφόσον ισχύει
 • Κωδικός περιορισμού διέλευσης από σήραγγα (για ADR/RID)

Δεν απαιτούνται κατά σειρά:
 • Μικτό βάρος/λίτρα
 • Καθαρό βάρος/λίτρα
 • Πληροφορίες σχετικά με εμπορεύματα σε περιορισμένες ή εξαιρούμενες ποσότητες, κατά περίπτωση
 • Αριθμός και συγκεκριμένο είδος συσκευασιών
 • Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη
 • Όνομα και διεύθυνση αποστολέα
 • Σημείο ανάφλεξης σε βαθμούς Κελσίου (μόνο IMDG)
 • Οι πληροφορίες για τα Επικίνδυνα Αγαθά πρέπει να εκτυπωθούν στη μεμονωμένη Φόρμα Εντολής Μεταφοράς, καθώς και στο CMR.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών πρέπει να παραδίδονται στην DHL Freight τη στιγμή της παραγγελίας.

Η DHL Freight διασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός μεταφορών παρέχεται με τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία, όπως οι «Γραπτές οδηγίες σύμφωνα με την ADR» για τους οδηγούς, στις απαιτούμενες γλώσσες.

Οι μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών απαιτούν πάντοτε ειδικές ρυθμίσεις, γι’ αυτό το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πρέπει να συμφωνηθεί χωριστά.

Εξαιρούμενα εμπορεύματα για μεταφορά με την DHL Freight


Πρέπει να έχετε υπόψη ότι η DHL Freight δεν μεταφέρει τους όλοι οι τύποι εμπορευμάτων μέσω του δικτύου της. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το τι αποκλείεται, δείτε την ενότητα 1 και την ενότητα 7 στους Όρους και Προϋποθέσεις φορτίου DHL.

Επιπρόσθετες Χρεώσεις για Επικίνδυνα Αγαθά


Οι μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών απαιτούν πρόσθετα μέτρα, όπως η σήμανση των μονάδων μεταφοράς, οι δηλώσεις στις αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες, ο χειρισμός εγγράφων κ.λπ. Τα Επικίνδυνα Αγαθά υπόκεινται σε τοπικές ή/και εθνικές χρεώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικίνδυνων Αγαθών (DGR), οι οποίες χρεώνονται ξεχωριστά. Οι μεταφορές Επικίνδυνων Αγαθών υπόκεινται πάντα σε πρόσθετες χρεώσεις.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά το κόστος στην περιοχή σας και τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της DHL Freight.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
υπάλληλοι-συνομιλούν

Αντιμετωπίζετε κάποια συγκεκριμένη πρόκληση μεταφοράς για την οποία επιθυμείτε βοήθεια;


Οι ειδικοί μας είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν