Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

DHL Information Services


DHL Express


Användarvillkor för DHL Finder


Användningsrätt - Deutsche Post AG ger dig en icke-exklusiv, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-sublicerbar rätt, begränsad till användningstiden, att använda den information som finns tillgänglig i DHL Finder uteslutande för enskilda förfrågningar i privat syfte. All kommersiell användning kräver skriftligt tillstånd från Deutsche Post AG. Kommersiell användning förutsätts bland annat om mer än 200 enskilda förfrågningar görs inom 24 timmar.

Gratis tjänst - Deutsche Post AG tillhandahåller för närvarande DHL Finder-tjänsten gratis. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en användningsavgift för tjänsten i framtiden.

Vår rätt att avbryta - Vi kan avbryta eller blockera din användning av DHL Finder med omedelbar verkan efter meddelande, om vi fastställer att det har förekommit ett väsentligt brott mot skyldigheterna med avseende på dessa användarvillkor eller en säkerhetsincident, eller om avbrytande eller begränsning krävs enligt lag, domstolsbeslut eller begäran från en statlig myndighet.

Ändring, begränsning, uppsägning - Vi kan när som helst, efter eget gottfinnande, ändra, begränsa eller avsluta DHL Finder-erbjudandet och din tillgång till och användning av det.

Garantier och ansvar - Gratiserbjudanden tillhandahålls "i befintligt skick" och utan några som helst garantier. Vi tillhandahåller ingen support och ger inte heller några löften om tillgänglighet när det gäller våra gratiserbjudanden. Vi är ansvariga för skador eller andra anspråk som uppstår till följd av eller i samband med din användning av ett gratiserbjudande endast i fall av illvilja, uppsåtlig misskötsel och grov vårdslöshet. Vårt ansvar för skador och andra anspråk som grundar sig på lätt vårdslöshet är helt uteslutet.

Plattform för tvistlösning - EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att initialt lösa tvister i samband med deras användning av onlinetjänster utan att behöva gå till domstol.

Allmän informationsplikt enligt § 36 i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentfrågor - Deutsche Post AG och DHL Paket GmbH är skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd. Avsändare som postar försändelser som konsumenter enligt våra allmänna villkor (GTC) och deras mottagare, om de också är konsumenter, kan vända sig till konsumentskiljenämnden för att lösa tvister om rättigheter och skyldigheter vid förlust, stöld eller skada av postförsändelser eller överträdelse av egna rättigheter som de har rätt till på grundval av en rättslig reglering i enlighet med § 18 i den tyska postlagen (PostG), om det inte har varit möjligt att nå en överenskommelse med Deutsche Post AG eller DHL Paket GmbH.

Komponenter i programvara med öppen källkod - Den här webbplatsen och DHL Finder-tjänsten kan innehålla komponenter som omfattas av sina egna licensvillkor för programvara med öppen källkod. För komponenten "js-joda software" gäller de licensvillkor som finns under js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub.