Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Användningsvillkor


På den här sidan hittar du en standardversion av DHL:s webbplatsvillkor. Observera att andra villkor kan gälla i vissa länder.
Användningsvillkoren för DHL:s webbplats är följande:

Upphovsrätt
Upphovsrätten till denna publikation tillhör DHL International GmbH.

Reproduktionsrätt
Vem som helst har rätt att reproducera materialet på dessa webbsidor på följande villkor:

  • Materialet får inte användas i kommersiellt syfte utan endast i informationssyfte.
  • Materialet får inte redigeras på något sätt.
  • DHL:s varumärke får inte kopieras utan tillstånd.
  • Alla kopior av hela eller delar av materialet måste inkludera följande upphovsrättsmeddelande:
    Copyright © DHL International GmbH. Alla rättigheter förbehålles.

DHL:s varumärken
”DHL”, ”DHL Worldwide Express”, ”DHL Express”, ”DHL eCommerce”, ”DHL Freight”, ”DHL Supply Chain”, ”DHL Global Forwarding”, ”DHL Europlus”, ”Jumbo Box”, ”DHL Economy Select”, ”DHL Jetline”, ”DHL Sprintline”, ”DHL Secureline”, ”DHL Express Easy”, ”DHL Easy Shop”, ”DHL Connect” och ”EasyShip” är varumärken som tillhör DHL International GmbH eller något av de andra företagen i koncernen DHL, och är registrerade i åtminstone en jurisdiktion. Ingen uttalad eller underförstådd användarlicens för något av dessa varumärken tilldelas här. Utan föregående skriftligt tillstånd får dessa varumärken inte med hjälp av några som helst metoder kopieras, laddas ner, reproduceras, användas, modifieras eller distribueras (utom då detta sker som en integrerad del av en auktoriserad kopia av material som visas på dessa webbsidor, i enlighet med beskrivningen i föregående stycke).

Andra varumärken och varunamn
Alla andra varumärken och varunamn som nämns i detta material tillhör sina respektive ägare.

Dina kommentarer
DHL vill gärna höra dina synpunkter och uppskattar idéer och förslag, men har inte möjlighet att svara på varje enskild kommentar. DHL har rätt att använda och handla i enlighet med all sådan information du lämnar.

Användning av interaktiva funktioner på denna webbplats
För att underlätta för dig kan DHL erbjuda interaktiva funktioner på denna webbplats, t.ex. tillgång till spårning och användarkommentarer. Du har endast rätt att använda dessa funktioner för de syften som anges, och inte för några andra syften.

Korrekt information på denna webbplats
Det kan förekomma oavsiktliga fel eller typografiska misstag på dessa webbsidor. Sådana fel kommer att korrigeras efter DHL:s eget gottfinnande då de upptäcks. Informationen på dessa webbsidor uppdateras regelbundet, men fel kan kvarstå eller uppstå då ändringar görs mellan uppdateringarna. Internet tillhandahålls av oberoende parter på många olika platser runt om i världen och en del av informationen som görs tillgänglig via dessa webbsidor kan ha sitt ursprung utanför DHL. DHL frånsäger sig alla förpliktelser och allt ansvar i samband med sådant innehåll.

Virus
DHL vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dessa webbsidor från virus, men kan inte garantera detta skydd samt frånsäger sig allt ansvar för sådana virus. Du bör vidta lämpliga försiktighetsåtgärder innan du laddar ner information från dessa webbsidor.

Ansvarsfrihet från garantier
Tjänsterna, innehållet och informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". I den utsträckning lagen tillåter frånsäger sig DHL alla uttalade, underförstådda, lagstadgade och andra garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier gällande säljbarhet, avsaknad av överträdelser av tredje parters rättigheter samt lämplighet för visst ändamål. DHL samt DHL:s dotterbolag och licensgivare gör inga påståenden eller garantier när det gäller hur korrekta, fullständiga, säkra eller snabba de tjänster, det innehåll och den information är som tillhandahålls på eller via DHL:s webbplats eller system. Ingen information som erhålls via DHL:s system eller webbplats kan betraktas som någon typ av garanti, om detta inte uttryckligen anges av DHL i dessa villkor.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av underförstådda garantier. Därför kan det hända att begränsningarna och undantagen i detta avsnitt inte gäller för dig. Som konsument påverkar dessa bestämmelser inte de konsumenträttigheter du inte kan fråntas. Du accepterar och bekräftar att begränsningar samt undantag från ansvar och garantier i dessa villkor är rättvisa och rimliga.

Ansvarsbegränsning
I den utsträckning lagen tillåter ska DHL, DHL:s dotterbolag och licensgivare samt tredje part som omnämns på DHL:s webbplats inte hållas ansvariga för tillfälliga, indirekta, avskräckande, bestraffande efter efterföljande skadestånd, intäktsförluster eller skador på grund av dataförlust eller verksamhetsavbrott som orsakats av att DHL:s webbplats och DHL:s system, tjänster, innehåll eller information använts eller inte kunnat användas – oavsett om detta grundas på garanti, kontrakt, skadeståndsgrundande händelse, eller annan rättslig teori, samt oavsett om DHL informerats om möjligheten till sådana skadeståndskrav. Utan att begränsa ovanstående, och i den utsträckning gällande lag tillåter, accepterar du att DHL:s totala (direkta eller indirekta) skadeståndsansvar eller förlust – oavsett om detta grundas på rättslig talan eller mål, kontrakt, skadeståndsgrundande händelse eller annat, under inga omständigheter ska överstiga 100,00 EUR. I den utsträckning lagen tillåter ska de lagliga medel som erbjuds dig i dessa villkor vara exklusiva och begränsas till det som uttryckligen anges i dessa.

Produkter och tjänster
Om inte annat skriftligen avtalats lyder de produkter och tjänster gällande transport som omnämns på dessa webbsidor under DHL:s transportvillkor. Då dessa kan variera beroende på sändningens ursprungsland bör du kontakta ditt närmaste DHL-servicecenter för att få en kopia av de lokala villkoren. Alla DHL:s produkter och tjänster finns inte tillgängliga i alla länder.

Information om avslöjande av information
All den information som besökare på dessa webbsidor lämnar till DHL betraktas som konfidentiell och DHL kommer inte att avslöja denna information för tredje part utom där det krävs för att tillhandahålla tjänster.