DHL Freight: Trafikstörningar - Euroconnect, Euroconnect Plus, DHL Freight Eurapid och Nordic Pallet

2021-03-19 

 • till följd av Coronaviruset / Covid-19
 • ev. andra oförutsedda trafikstörningar

Coronaviruset sprids med stor kraft. Som tidigare följer vi utvecklingen noga i vårt europeiska nätverk samt den påverkan det medför på alla våra parti- och hellaster till och från Europa. Situationen kan ändras snabbt, därför publicerar vi uppdaterad och aktuell information via vår hemsida så snart vi ser förändringar.
De flesta länder som påverkas av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning men det är fortfarande ett pandemiskt läge. Det kommer främst att påverka våra vägtransporter.

Polen
Polska myndigheter har tagit beslut om att införa en Lock down under 3 veckor med start lördag 2021-03-20 t.o.m. 2021-04-09. Det innebär att bl.a. att köpcentrum, hotell och annan verksamhet kommer att hålla stängt.
I nuläget påverkas inte industri- och transportnäringen, men om smittläget och dess risker förändras och ökar kan ytterligare restriktioner införas.
Det är viktigt att Du som kund stämmer av med avsändare/mottagare i Polen angående deras förhållande.

Tidigare har vi informerat om följande
Tyskland

Myndigheterna i Tyskland har uppdaterat sin klassificering av högriskländer-/områden med hänsyn till nya muterade virusvarianter.

Från och med den 7e mars tillhör Sverige klassificeringen högriskländer.

Chaufförer som kommer ifrån Sverige skall registrera sig innan de får köra in i Tyskland och om chauffören har varit i Sverige mer än 72 timmar måste chauffören uppvisa ett negativt Covid-19 test, ej äldre än 48 timmar, före inresa i eller transit genom Tyskland.

Stor risk för köer vid gränsen och förseningar av gods till Tyskland/gods som transiteras via Tyskland, även risk för kapacitetsbrist i Sverige till följd av detta beslut.

Andra högriskländer/-områden är sedan tidigare Portugal, Tjeckien, Slovakien, Förbundslandet Tyrolen (Österrike) och Italien.

Här gäller fortsatt att chaufförer som kommer ifrån eller har passerat (transit) dessa länder/området behöver uppvisa ett negativt Covid-19 test, ej äldre än 48h för inresa i eller transit genom Tyskland.

DHL idag kan inte utesluta förseningar på grund av dessa strängare krav och tillhörande kontroller.

Den 9e november tog Tyskland beslut gällande karantänsplikt för chaufförer som vistats mer än 72 timmar i landet eller som vistats i riskområden runt om i Europa.

Lokala restriktioner kan skilja sig åt mellan de olika förbundsstaterna, varje delstat reglerar sina egna karantänsvillkor vilket kan innebära att det råder oklarheter kring hur dessa regler påverkar chaufförer och transporter till och från andra riskområden.
På grund av stadigt ökande nya Covid 19-fall och hög dödlighet har den tyska regeringen beslutat att vidta förebyggande åtgärder från och med 16.12.2020. Slutdatum i nuläget oklart.

- Fullständig stängning av butiker (utom stormarknader, apotek, optik och veterinärprodukter)
- Fullständig nedstängning av småföretag och tjänster som är listade som icke-kritiska (frisersalonger, etc.)

Besluten kommer att påverka våra möjligheter till att leverera och hämta upp sändningar i Tyskland. Det är därför viktigt att du som kund stämmer av med din avsändare/mottagare i Tyskland angående öppettider.

Om svaret är att avsändare/mottagare har stängt i Tyskland skall du som kund avvakta med bokning. I de fall sändning redan skickats kommer eventuella kostnader och avgifter att debiteras kund.

Italien
Chaufförer som skall till Tyskland från Italien och passerar Österrike via Tyrolområdet (Brenner passet, Col de Reschen, Innichen passet) måste enl. ovan information visa upp ett negativt Covid 19 innan de får passera igenom Österrike. De italienska myndigheterna har satt upp teststationer i närheten av Brenner passet.

Köer uppstår vid gränsen mellan Italien/Österrike vilket leder till att förseningar av våra landsvägsenheter med styckegods och partibilar till Sverige.

Norge
Den 23.e januari beslöt den norska regeringen att införa restriktioner på flera orter i Norge på grund av förnyad spridning av Covid 19.

Restriktionerna gäller fortsatt men specifika orter är numera borttagna och rekommendationerna om försiktighet råder allmänt. Situationen kan fortsatt komma att påverka våra transporttider till och från Norge men även inrikes Norge till och från våra terminaler.

Storbritannien
På grund av stadigt ökande nya Covid-19-fall har den brittiska regeringen tagit beslut om lock down i hela landet vilket omfattar
- Fullständig stängning av butiker (utom stormarknader, apotek, optik och veterinärprodukter)
- Fullständig nedläggning av småföretag och tjänster som är listade som icke-kritiska (frisersalonger, gym, etc.)

Ovan restriktioner innebär att du som kund behöver kontrollera om och hur mottagaren/ avsändaren håller öppet.

Om svaret är att avsändare/mottagare har stängt i dessa länder skall du som kund avvakta med bokning.
 
Övrig situation i Europa - Kapacitet
På grund av den rådande situation både i Sverige och övriga Europa kan våra leveranser till och från Europa påverkas. Framförallt förväntas vi se påverkan på

Centraleuropa
Vi har fortfarande kapacitetsbrist i Centraleuropa regionen där brist på bilar orsakas av hög belastning samt brist på bilar pga. av Covid-fall, karantän bland chaufförer och svårigheter att ersätta ordinarie chaufförer.

Västeuropa
För Västeuropa trafiken märks påverkan främst genom obalanser i trafiken med förseningar främst i nordgående riktning samt kapacitetsbrist.

Transporttiderna kan därmed förlängas.

Vi jobbar hela tiden med minimera påverkan på våra transporter men utifrån att förutsättningarna ändras hela tiden så kan vi inte säga i hur stor utsträckning eller hur påverkan slår. I dagsläget går det inte att säga något slutdatum.     

 • I princip är fortsatt hela Europa att betrakta som ett riskområde. Situationen förändras ständigt varför vi i nuläget inte kan ge någon exakt information hur det kommer att påverka våra transporter till och från Europa.
 • Vi avvaktar kontinuerligt vidare information och utveckling om eventuellt nya regler som införs i Europas övriga länder.
 • I samband med att restriktioner för inresande införs till olika länder uppstår även periodvis förlängda ledtider till följd av köer i samband med gränskontroller.
 • Inhämtning/distribution fungerar i nuläget normalt vid samtliga DHL terminaler i såväl Sverige som i utlandet. DHLs strategi är att terminalerna ska hållas öppna i den mån det går, men givetvis anpassar vi vår logistik efter varje lands riktlinjer.

Hur påverkas trafiken/kunderna?

 • Ledtider kan komma att påverkas.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta kostnader som uppstår utanför vår kontroll vidare mot kund.
 • Oavsett land uppmanar vi våra Kunder att hålla kontakt med sina mottagare/avsändare för att säkerställa att dessa kan ta emot/skicka gods. Om dessa håller stängt och bokning är gjord ber vi er kontakta vår Kundservice på 0771 345 345.
 • Situationen förändras ständigt. Vi följer utvecklingen och håller er löpande underrättade via hemsidan. Givetvis kan ni alltid kontakta oss via Kundservice eller din närmaste kontakt.
 • Vi gör er uppmärksamma på att sändningar med COD och CAD inte hanteras av DHL Freight, varken före, under eller efter COVID-19 då Tillval inte finns tillgängligt.

Vi kan i nuläget inte förutsäga omfattningen och hur restriktionerna till följd av COVID-19 påverkar oss och våra kunder. Det finns idag inget slutdatum. Vi följer händelseförloppet både i Sverige och i Europa och vidtar de åtgärder vi kan för att bibehålla så effektiva transporter som det är möjligt.

Vid frågor ber vi er kontakta vår Kundservice 0771 345 345 eller din närmaste kontaktperson.