Dragi Uporabnik,

Za obisk spletnega mesta ste uporabili brskalnik, ki morda ne nudi najbolj optimalne izkušnje.

Še vedno lahko nadaljujete, vendar vam za najboljšo izkušnjo s to stranjo, priporočamo uporabo Edge, Firefox in Chrome.

Ste v  Slovenija
ali Izberite drugo lokacijo

NEVARNO BLAGO IN PREPOVEDANI PREDMETI

DHL Freight je izkušen prevoznik nevarnega blaga in nudi rešitve tako za cestni kot železniški prevoz blaga.

Prevoz nevarnega tovora urejajo mednarodni in nacionalni predpisi za posamezno vrsto prevoza. Predpisi so namenjeni preprečevanju poškodb ljudi, materialne škode in škodovanja okolju. Predpisi urejajo področja, kot so zahteve za embaliranje, največje količine, ki se smejo prevažati, in vrste blaga, ki se ne smejo prevažati v isti prevozni enoti.

Da bi zagotovili skladnost med različnimi predpisi, so bili sprejeti mehanizmi za usklajevanje kriterijev razvrščanja nevarnosti in sredstev za opozarjanje na nevarnosti ter za usklajevanje zahtev za prevoz glede na vrsto prevoza.

Dodatne informacije o razvrščanju nevarnega blaga lahko najdete na spletnem mestu organizacije UNECEneopredeljeno.

Cestni prevoz nevarnega blaga

DHL Freight pri cestnem prevozu nevarnega blaga upošteva nacionalne in mednarodne uredbe ADR (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga). Te veljajo znotraj vseh državah, ki so sporazum ADR prenesle v svojo zakonodajo. Znotraj Evrope veljajo tudi direktive EU glede prevoza nevarnega blaga.

Sporazum se obnavlja vsaki 2 leti s strani UNECE (Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo).

 • Mednarodne prevoze nevarnega blaga po cesti ureja Mednarodni sporazum ADR. ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga

  Za države, ki so od celinske Evrope ločene z morjem, velja tudi kodeks IMDG glede mednarodnih pomorskih prevozov. 

  Kodeks IMDG (Mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga) velja za mednarodne smernice za varen prevoz pošiljk nevarnega blaga ali nevarnih snovi s plovili po vodi. Več informacij o kodeksu IMDG najdete na spletnem mestu  Mednarodne pomorske organizacije – IMO.

  Mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici ureja pravilnik RID (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga). Za dodatne informacije obiščite OTIF – Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet.OTIF – Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet

 • Pri prevozu nevarnega blaga potrebujete naslednje dokumente:

  • Obrazec za večmodalni prevoz nevarnega blaga, zahtevan pri prevozu po morju (države, ki so od celinske Evrope ločene z morjem)
  • Tovorni list (CMR), v katerem mora biti navedena primerna klasifikacija ADR v lokalnem uradnem jeziku ter v angleščini, nemščini ali francoščini
 • V pravilnem zaporedju:

  • Številka UN (UN + štirimestno število, ki določa vrsto nevarnih snovi in predmetov v okviru mednarodnega transporta)
  • Tehnično ime (v skladu z veljavnimi specifikacijami ADR/RID/IMDG)
  • Številka nevarne oznake ADR/RID/IMDG
  • Embalažna skupina, če je primerno
  • Koda omejitve za predore (za ADR/RID)

  Zaporedje ni določeno:

  • Bruto teža/prostornina
  • Neto teža/prostornina
  • Informacije o blagu v omejenih ali izrednih količinah, če je primerno
  • Število in točna vrsta pošiljk
  • Ime in naslov prejemnika
  • Ime in naslov pošiljatelja
  • Plamenišče v stopinjah Celzija (samo pri IMDG)

  Informacije o nevarnem blagu morajo biti natisnjene na enotni naročilnici za prevoz ter na obrazcu CMR.

  Informacije in dokumente, ki jih potrebujemo za prevoz nevarnega blaga, je treba službi DHL Freight predložiti ob naročilu.

  DHL Freight zagotavlja, da ima vsa oprema za prevoz zakonsko določeno dokumentacijo in potrdila, vključno s pisnimi navodili za voznika v skladu z ADR v zahtevanih jezikih.

  Prevoz nevarnega blaga je vedno povezan s posebnimi ureditvami, zato se je treba za urnik prevoza dogovoriti posebej.

Izjeme glede blaga za storitev DHL Freight EuroConnect

DHL Freight znotraj svojega omrežja ne prevaža naslednjih vrst blaga:

 • Orožje in strelivo
 • Nevarno blago:

      -

Razred 1 (eksplozivi z izjemo UN številk  0323, 0432, 0454 in UN številke 0014 samo za kasete, ki so del orodja)

      -

Razred 2.3 (strupeni plini)

      -

Razred 4.1 (samoreaktivne snovi, za katere se zahteva nadzor temperature; kode UN od 3231 do 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 in UN 3368)

      -

Razred 5.2 (organski peroksidi, za katere se zahteva nadzor temperature kode UN od 3111 do 3120)

      -

Razred 6.1 (strupene snovi iz embalažne skupine 1)

      -

Razred 6.2 (kužne snovi)

      -

Razred 7 (radioaktivne snovi)

      -

Razred 9 - razne nevarne in strupene snovi (UN kode 2212, 2590, 2315, 3151, 3152) in litij-ionske baterije in litij-kovinske baterije (UN kode 3480, 3481, 3090 in 3091), ki so poškodovane ali pokvarjene, kot je določeno v Posebni določbi 376, in vozila na baterije (UN 3171), katerih baterija je poškodovana ali pokvarjena, kot je opredeljeno v Posebni določbi 376. Izjeme so možne samo za zgoraj omenjene baterije in vozila na baterije. To zahteva izrecno pisno odobritev družbe DHL Freight pred začetkom poslovanja.

 • Odpadki, žive rastline, živina, živali, pokvarljivo blago
 • Denar, drage kovine, nakit, dragi kamni, umetnine, starine, čeki, predplačniške kreditne kartice, kovanci, koleki, predplačniške telefonske kartice
 • Vsa plačilna sredstva, vrednostnice (obveznice), vrednostni predmeti, dokumenti, selitveno blago, razsuti tovor
 • Gotovi tobačni izdelki (cigarete, cigare itd.)

Doplačila za nevarno blago

Prevozi nevarnega blaga zahtevajo dodatne ukrepe, na primer označevanje prevoznih enot, deklaracije za organe in dostavne službe, urejanje dokumentacije itd. Za nevarno blago se plačujejo lokalne in/ali nacionalne pristojbine v skladu s predpisi za nevarno blago (DGR), ki se obračunavajo ločeno. Pri prevozu nevarnega blaga se vedno plačujejo dodatni stroški.

Za dodatne informacije glede lokalnih stroškov in predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, navežite stik s klicnim centrom DHL Freight.

Koristne povezave:

Ne najdete tistega, kar ste iskali?

Še danes se obrnite na enega naših strokovnjakov službe DHL Freight.

Freight Connections

Odkrijte najnovejše zgodbe DHL Freight strokonjakov za cestni promet in carino.