Περιήγηση και Περιεχόμενο

Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

Βρίσκεστε στη χώρα  Κύπρος
ή Επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία

ΚΑΝΟΝΕΣ INCOTERMS® 2010

Οι Κανόνες Incoterms® χρησιμοποιούνται συχνά παγκοσμίως σε διεθνείς και εγχώριες συμβάσεις, διευκρινίζοντας τις ευθύνες μεταξύ αγοραστή και πωλητή όσον αφορά το κόστος και τον κίνδυνο, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίου.

Το παρακάτω φυλλάδιο παραθέτει τους όρους και τις υποχρεώσεις παράδοσης μεταξύ αγοραστή και πωλητή όσον αφορά το κόστος και τον κίνδυνο, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες Incoterms® 2010 και μείνετε ενημερωμένοι με τη βοήθεια των πιο πρόσφατων πληροφοριών που παρέχονται στον επίσημο ιστότοπο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce, ICC).

 

Κανόνες για όλους τους τρόπους μεταφοράς

 • Ο όρος «Ex Works» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε άλλο κατονομαζόμενο τόπο (π.χ. εργοτάξιο, εργοστάσιο, αποθήκη κ.λπ.). Ο πωλητής δεν χρειάζεται να φορτώσει τα εμπορεύματα σε κανένα όχημα συλλογής ή να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα προς εξαγωγή, εφόσον ισχύουν απαιτήσεις εκτελωνισμού.

 • Ο όρος «Free Carrier» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα ή κάποιο άλλο άτομο που έχει υποδειχθεί από τον αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε άλλον κατονομαζόμενο τόπο. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστάται να προσδιορίσουν όσο το δυνατόν σαφέστερα το σημείο εντός του κατονομαζόμενου τόπου παράδοσης, καθώς σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο μεταβιβάζεται ο κίνδυνος στον αγοραστή.

 • Ο όρος «Carriage Paid To» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα ή κάποιο άλλο άτομο που έχει υποδειχθεί από τον πωλητή σε έναν συμφωνημένο τόπο (αν ο εν λόγω τόπος έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων) και ότι ο πωλητής πρέπει να συνάψει σύμβαση και να καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς που απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.

 • Ο όρος «Delivered at Terminal» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα, μετά την εκφόρτωσή τους από το μέσο μεταφοράς με το οποίο αφίχθησαν, τίθενται στη διάθεση του αγοραστή σε κατονομαζόμενο τερματικό σταθμό στο κατονομαζόμενο λιμάνι ή τόπο προορισμού. Με τον όρο «τερματικός σταθμός» νοείται ένας τόπος, είτε στεγασμένος είτε όχι, όπως αποβάθρα, αποθήκη, σταθμός εμπορευματοκιβωτίων ή τερματικός σταθμός για οδικές, σιδηροδρομικές ή αεροπορικές μεταφορές φορτίου. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων και η εκφόρτωσή τους στον τερματικό σταθμό του κατονομαζόμενου λιμανιού ή τόπου προορισμού.

 • Ο όρος «Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στο μέσο μεταφοράς με το οποίο αφίχθησαν και είναι έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατονομαζόμενο τόπο.

 • Ο όρος «Delivered Duty Paid» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση των εμπορευμάτων όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή, αφού έχουν εκτελωνιστεί για εισαγωγή, στο μέσο μεταφοράς με το οποίο αφίχθησαν και είναι έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα και τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού και έχει την υποχρέωση να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα όχι μόνο για εξαγωγή αλλά και για εισαγωγή, να καταβάλει τυχόν δασμούς τόσο για την εξαγωγή όσο και για την εξαγωγή και να διεκπεραιώσει όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις.

Πηγή: Ιστότοπος ICC.

Διαβάστε την πλήρη έκδοση των κανόνων Incoterms® για το 2010.

Ο όρος «Incoterms» είναι εμπορικό σήμα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

 

Κανόνες για θαλάσσιες μεταφορές και μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών

 • Ο όρος «Free Alongside Ship» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα τοποθετούνται παράπλευρα στο πλοίο (π.χ. σε αποβάθρα ή φορτηγίδα) που υποδεικνύεται από τον αγοραστή στο κατονομαζόμενο λιμάνι της Αποστολής. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται παράπλευρα στο πλοίο και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από την στιγμή αυτή και μετά.

 • Ο όρος «Free on Board» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου που ορίζεται από τον αγοραστή στο κατονομαζόμενο λιμάνι της Αποστολής ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται επί του πλοίου και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από την στιγμή αυτή και μετά.

 • Ο όρος «Cost and Freight» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται επί του πλοίου. Ο πωλητής πρέπει να συνάψει σύμβαση και να καταβάλει το κόστος και τον ναύλο που απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού.

 • Ο όρος «Cost, Insurance and Freight» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται επί του πλοίου. Ο πωλητής πρέπει να συνάψει σύμβαση και να καταβάλει το κόστος και τον ναύλο που απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού.

  «Ο πωλητής συνάπτει επίσης σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης έναντι του κινδύνου του αγοραστή για απώλεια ή πρόκληση ζημιάς στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά. Ο αγοραστής θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι σύμφωνα με τον κανόνα CIF, ο πωλητής υποχρεούται να λάβει μόνο την ελάχιστη κάλυψη. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί να έχει μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη, θα χρειαστεί είτε να συμφωνήσει ρητά το ποσό με τον πωλητή είτε να προβεί σε δικές του πρόσθετες ασφαλιστικές ρυθμίσεις.»

Πηγή: Ιστότοπος ICC.

Διαβάστε την πλήρη έκδοση των κανόνων Incoterms® για το 2010.

Ο όρος «Incoterms» είναι εμπορικό σήμα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας στην DHL Freight σήμερα!

Freight Connections

Ανακαλύψτε τις τελευταίες ιστορίες των ειδικών στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και στα τελωνεία της DHL