Περιήγηση και Περιεχόμενο
Βρίσκεστε στη χώρα  Κύπρος
ή Επιλογή διαφορετικής χώρας

DHL Υπηρεσίες Πληροφοριών


Όροι χρήσης για το DHL Finder


Δικαίωμα χρήσης  - DΗ Deutsche Post AG σας παραχωρεί το μη αποκλειστικό, ανακλητό, μη μεταβιβάσιμο και μη υποθηκεύσιμο δικαίωμα, που περιορίζεται χρονικά στη διάρκεια της χρήσης, να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο DHL Finder αποκλειστικά για μεμονωμένα ερωτήματα για ιδιωτικούς σκοπούς. Για οποιαδήποτε εμπορική χρήση απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της Deutsche Post AG. Η εμπορική χρήση τεκμαίρεται, μεταξύ άλλων, εάν πραγματοποιηθούν περισσότερες από 200 μεμονωμένες έρευνες εντός 24 ωρών.

Δωρεάν υπηρεσία  - Η Deutsche Post AG παρέχει επί του παρόντος δωρεάν την υπηρεσία DHL Finder. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα τέλος χρήσης για την υπηρεσία στο μέλλον.

Δικαίωμά μας να αναστείλουμε  - Μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποκλείσουμε τη χρήση της υπηρεσίας DHL Finder από εσάς με άμεση ισχύ κατόπιν ειδοποίησης, εάν διαπιστώσουμε ότι υπήρξε σημαντική παραβίαση των υποχρεώσεων σε σχέση με τους παρόντες Όρους υπηρεσίας ή περιστατικό ασφαλείας ή εάν η αναστολή ή ο περιορισμός απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή αίτημα κυβερνητικής αρχής.

Τροποποίηση, περιορισμός, τερματισμός  - Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε τη δωρεάν προσφορά DHL Finder και την πρόσβασή σας σε αυτήν και τη χρήση της ανά πάσα στιγμή.

Εγγύηση και ευθύνη  - Οι δωρεάν προσφορές παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Δεν παρέχουμε υποστήριξη, ούτε δίνουμε υποσχέσεις διαθεσιμότητας σε σχέση με τις δωρεάν προσφορές μας. Ευθυνόμαστε για ζημιές ή άλλες αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση μιας δωρεάν προσφοράς από εσάς μόνο σε περιπτώσεις κακόβουλης πρόθεσης, εσκεμμένου σφάλματος και βαριάς αμέλειας. Η ευθύνη μας για ζημιές και άλλες αξιώσεις που βασίζονται σε ελαφρά αμέλεια αποκλείεται πλήρως.

Πλατφόρμα επίλυσης διαφορών - Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια  πλατφόρμα  για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Αυτό δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλύουν αρχικά τις διαφορές τους σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στο δικαστήριο.

Γενική υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε καταναλωτικές υποθέσεις  - Η Deutsche Post AG και η DHL Paket GmbH υποχρεούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών. Οι αποστολείς που αποστέλλουν αντικείμενα ως καταναλωτές σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις μας (GTC) και οι παραλήπτες τους, εάν είναι επίσης καταναλωτές, μπορούν να απευθυνθούν στην επιτροπή διαιτησίας καταναλωτών για την επίλυση διαφορών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζημίας ταχυδρομικών αντικειμένων ή παραβίασης των δικών τους δικαιωμάτων που δικαιούνται βάσει νομικής ρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του γερμανικού ταχυδρομικού νόμου (PostG), εάν δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με την Deutsche Post AG ή την DHL Paket GmbH.

Στοιχεία λογισμικού ανοικτού κώδικα  - Ο παρών ιστότοπος και η Υπηρεσία DHL Finder ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία που υπόκεινται στους δικούς τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Για το συστατικό "js-joda software" ισχύουν οι όροι άδειας χρήσης που είναι διαθέσιμοι στο  js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub .