Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Nebezpečné a zakázané zboží


Divize DHL Freight je zavedeným přepravcem nebezpečného zboží a poskytne vám řešení pro přepravu nebezpečného zboží po silnici i po železnici.

Přeprava nebezpečného zboží je regulována mezinárodními i vnitrostátními předpisy podle příslušného způsobu přepravy. Účelem těchto předpisů je zabránit poškození zdraví osob, věcným škodám i poškození životního prostředí. Předpisy zahrnují problematiku požadavků na balení, maximální množství, které lze přepravovat, a druhy zboží, které lze, nebo nelze přepravovat v téže přepravní jednotce.

Aby se zajistila konzistentnost mezi všemi těmito předpisy, byly stanoveny mechanismy harmonizace kritérií klasifikace rizik a nástroje komunikace rizik a rovněž přepravní podmínky u všech způsobů přepravy.

Více informací o klasifikaci nebezpečného zboží lze nalézt na webové stránce UNECE.

Silniční přeprava nebezpečného zboží


Divize DHL Freight přepravuje nebezpečné zboží po silnici v souladu s národními a mezinárodními předpisy ADR (evropská úmluva ohledně mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží). Tyto předpisy platí ve všech zemích, které do své legislativy přijaly úmluvu ADR. V Evropě navíc platí předpisy EU ohledně přepravy nebezpečného zboží.

Úmluvu každé 2 roky obnovuje komise UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Předpisy

Mezinárodní přeprava nebezpečného zboží po silnici je předmětem Mezinárodní úmluvy ADR. ADR = evropská úmluva ohledně mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží.

Pro země oddělené od kontinentální Evropy mořem platí rovněž kodex IMDG mezinárodní námořní přepravy.

Kodex IMDG (International Maritime Dangerous Goods) je akceptován jako mezinárodní vodítko pro bezpečnou přepravu, zasílání nebezpečného zboží a rizikových materiálů plavidly po vodě. Více informací o kodexu IMDG naleznete na stránkách organizace IMO – International Maritime Organization.

Mezinárodní přepravu nebezpečného zboží po železnici upravují mezinárodní předpisy RID (International Carriage of Dangerous Goods by Rail). Více informací naleznete na stránkách OTIF – Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail. OTIF – Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail.

Požadované dokumenty

Pro přepravu nebezpečného zboží jsou požadovány následující dokumenty:

 • Formulář pro multimodální přepravu nebezpečného zboží, který vyžaduje námořní přeprava (země oddělené od kontinentální Evropy mořem)
 • Nákladní list (CMR) s uvedenou příslušnou klasifikací ADR a v místním oficiálním jazyce a dále v angličtině, němčině nebo francouzštině

Povinné informace o nebezpečném zboží

Požadováno po řadě:

 • Číslo UN (UN + čtyřmístné číslo, které identifikuje rizikové látky a položky v rámci souvislostí mezinárodní přepravy)
 • Technický název (podle aktuálních specifikací ADR/RID/IMDG)
 • Číslo etikety nebezpečného zboží ADR/RID/IMDG
 • Obalová skupina, je-li relevantní
 • Kód omezení průjezdu tunely (pro ADR/RID)

Nepožadováno popořadě:
 • Hrubá hmotnost / objem
 • Čistá hmotnost / objem
 • Informace o zboží v limitovaném nebo výjimečném množství, je-li to relevantní
 • Počet a specifický druh obalů
 • Název a adresa příjemce
 • Název a adresa odesílatele
 • Bod vzplanutí ve stupních Celsia (pouze IMDG)
 • Informace o nebezpečném zboží musí být natištěna na jednotlivém formuláři pro přepravní zakázku a také na nákladním listu (CMR).

Informace a dokumenty požadované pro přepravu nebezpečného zboží je nutno dodat divizi DHL Freight v době objednávky.

Divize DHL Freight zajišťuje, aby bylo veškeré přepravní zařízení vybaveno zákonem požadovanou dokumentací a certifikáty, včetně „Písemných instrukcí v souladu s ADR“ v požadovaných jazycích.

Přeprava nebezpečného zboží vždy vyžaduje zvláštní opatření, a proto je nutno plán přepravy sjednat zvlášť.

Vyloučení zboží pro DHL Freight


Upozorňujeme vás, že divize DHL Freight ve své síti nepřepravuje všechny typy zboží. Další informace o vyloučeném zboží naleznete v části 1části 7 ve smluvních podmínkách divize DHL Freight.

Příplatky za nebezpečné zboží


Přeprava nebezpečného zboží vyžaduje další opatření, například označení přepravních jednotek, prohlášení podané úřadům a spedicím, vyřizování dokumentů atd. Nebezpečné zboží je předmětem místních a/nebo národních poplatků DGR, které se účtují zvlášť. Přeprava nebezpečného zboží je vždy předmětem dalších poplatků.

Chcete-li více informací o místních nákladech a předpisech souvisejících s přepravou nebezpečného zboží, kontaktuje zákaznický servis divize DHL Freight.

Užitečné odkazy
employees-have-a-conversation

Máte konkrétní problém týkající se přepravy, s kterým potřebujete pomoci?


Naši odborníci vám rádi pomohou