Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Farligt gods og forbudte genstande


DHL Freight er en etableret transportør af farligt gods og kan levere løsninger til transport af farligt gods via landevej og jernbane.

Transport af farligt gods er reguleret af internationale og nationale bestemmelser i overensstemmelse med en respektive transportform. Formålet med disse regler er at forebygge personskade og skader på ejendom samt miljøskader. Reglerne omfatter forhold fx omkring emballagekrav, de maksimale mængder, som kan transporteres, og hvilket gods der kan – eller ikke kan – transporteres i den samme transportenhed.

For at sikre sammenhæng mellem alle disse bestemmelser er der etableret mekanismer til harmonisering af fareklassifikationskriterier og farekommunikationsværktøjer samt af transportbetingelser for alle transportformer.

Yderligere oplysninger om klassificering af farligt gods findes på UNECE’s website.

Transport af farligt gods via landevej


DHL Freight transporterer farligt gods via landevej i overensstemmelse med de nationale og internationale ADR-regler (konvention om international transport af farligt gods ad vej). Disse regler gælder i alle lande, der har vedtaget ADR-konventionen i deres lovgivning. Desuden gælder EU-direktiverne om transport af farligt gods også i Europa.

Aftalen fornyes hvert andet år af UNECE (Den Økonomiske Kommission for Europa).

Bestemmelser

International transport af farligt gods via landevej er underlagt International ADR. ADR = konvention om international transport af farligt gods ad vej.

For lande adskilt fra Kontinentaleuropa af hav gælder IMDG-koden for international søtransport også.

IMDG-koden (den internationale kode for søtransport af farligt gods) accepteres som en international retningslinje for sikker transport eller forsendelse af farligt gods eller farlige genstande som søfragt på søfartøjer. Få flere oplysninger om IMDG ved at besøge IMO – Den Internationale Søfartsorganisation.

Internationale transporter af farligt gods via jernbane er underlagt internationale RID-regler (reglement for international befordring af farligt gods med jernbane). Få flere oplysninger ved at besøge OTIF – Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer. OTIF – Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer.

Nødvendige dokumenter

Følgende dokumenter er nødvendige for transport af farligt gods:

 • Formularen Multimodal Dangerous Goods kræves ved søfragt (til lande adskilt fra kontinentaleuropa af hav)
 • Fragtbrev (CMR) med angivelse af den pågældende ADR-klassifikation på det lokale officielle sprog samt på engelsk, tysk eller fransk

Obligatoriske oplysninger om farligt gods

Påkrævet i rækkefølge:

 • UN-nummer (UN + firecifret nummer, der identificerer farlige stoffer og genstande inden for rammerne af international transport)
 • Teknisk navn (iht. gældende ADR-/RID-/IMDG-specifikationer)
 • ADR-/RID-/IMDG-numre på etikettering af farlige stoffer
 • Emballagegruppe, hvis relevant
 • Kode for tunnelrestriktion (for ADR/RID)

Ikke påkrævet i rækkefølge:
 • Bruttovægt/liter
 • Nettovægt/liter
 • Oplysninger om gods i begrænsede eller undtagne mængder, hvis det er relevant
 • Antal og specifikke slags pakker
 • Modtagerens navn og adresse
 • Afsenderens navn og adresse
 • Flammepunkt i Celsius (kun IMDG)
 • Oplysninger om farligt gods skal skrives på den enkelte transportordreformular samt på fragtbrevet.

De oplysninger og dokumenter, der kræves til transport af farligt gods, skal afleveres til DHL Freight ved ordreafgivelsen.

DHL Freight sikrer, at alt transportudstyr er forsynet med den juridisk nødvendige dokumentation og certifikater, herunder "skriftlige instruktioner i henhold til ADR" på de krævede sprog.

Transport af farligt gods kræver altid særlige forholdsregler, og derfor skal transporten aftales særskilt.

Gods der ikke kan transporteres i DHL Freight


Bemærk venligst, at DHL Freight ikke transporterer følgende typer gods gennem deres netværk. For flere detaljer om, hvad der er udelukket, se venligst afsnit 1 og afsnit 7 i vores DHL Freight Terms & Conditions.

Tillæg for farligt gods


Transport af farligt gods kræver yderligere forholdsregler, som fx mærkning af godset, erklæringer til myndigheder og fragtvirksomheder, håndtering af dokumenter mv. Farligt gods medfører lokale og/eller nationale gebyrer for farligt gods, som debiteres særskilt. Transport af farligt gods er altid genstand for yderligere tillæg.

For at få yderligere oplysninger om lokale tillæg og bestemmelser vedrørende farligt gods bedes du kontakte DHL Freights Kundeservice.

Nyttige links
medarbejdere-har-en-samtale

Har du en specifik forsendelsesudfordring, du gerne vil have hjælp til?


Vores eksperter er klar til at hjælpe