Περιήγηση και Περιεχόμενο

Τρόπος προετοιμασίας αξιώσεων


Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, πού θα πρέπει να το αναφέρω;

 • Σε περίπτωση απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά, η οποία είναι ορατή εξωτερικά, κατά την παραλαβή της Αποστολής σημειώστε ευκρινώς στη φορτωτική ή στο έγγραφο μεταφοράς τις πληροφορίες σχετικά με την απώλεια ή τη ζημιά
 • Αν η απώλεια ή η ζημιά δεν είναι ορατή μέχρι το άνοιγμα των συσκευασιών, υποβάλετε ένα παράπονο γραπτώς στη μεταφορική εταιρεία εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων

Τι πληροφορίες χρειάζομαι για να υποβάλω μια αξίωση;

Η αξίωσή σας μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

 • Αν αγοράσατε Ασφαλιστική κάλυψη φορτίου από την DHL Freight, θα πρέπει να δώσετε ένα αντίγραφο του τιμολογίου και της απόδειξης αγοράς
 • Αναγνωρισμένο συμβάν μεταφοράς
 • Αριθμός αναφοράς μεταφοράς
 • Διαδρομή (σημεία εκκίνησης και άφιξης)
 • Αντίγραφο φορτωτικής
 • Ώρα συλλογής της Αποστολής για μεταφορά
 • Ώρα παράδοσης της Αποστολής (εφόσον ισχύει)
 • Περιγραφή των εμπορευμάτων που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν χαθεί
 • Βάρος του μέρους των εμπορευμάτων που έχει υποστεί ζημιά ή χαθεί (πραγματικό βάρος εμπορευμάτων)
 • Πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε η ζημιά
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
 • Φωτογραφίες της συσκευασίας και της ζημιάς στα εμπορεύματα, αν είναι δυνατόν πριν από την εκφόρτωση όταν η αποστολή βρίσκεται ακόμα στη μονάδα μεταφοράς (οι εικόνες θα πρέπει να παρουσιάζουν τη ζημιά και, αν είναι δυνατόν, την αιτία της ζημιάς)
 • Τεκμηριωμένη αξία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς, της εκτίμησης για επισκευή κ.λπ.

Θα πρέπει να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Πρόσθετες συμβουλές σε περίπτωση ζημιάς

 • Επιθεωρήστε τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά και προσπαθήστε να περιορίσετε την πρόκληση περαιτέρω ζημιών
 • Εξετάστε τον καλύτερο τρόπο επιδιόρθωσης της ζημιάς, αν είναι εφικτό
 • Επιφυλαχθείτε του δικαιώματος/της δυνατότητας επιθεώρησης των εμπορευμάτων που έχουν υποστεί ζημιά από ασφαλιστές
 • Αποθηκεύστε ξεχωριστά τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά
 • Αποθηκεύστε όλα τα υλικά συσκευασίας
 • Μην συνεχίσετε τη μεταφορά των εμπορευμάτων