Nawigacja i treść
Wybrany kraj  Polska
lub Wybierz inną lokalizację

Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Usługi informatyczne DHL


 

Warunki korzystania z DHL Finder

Prawo do korzystania - Deutsche Post AG przyznaje użytkownikowi niewyłączne, odwołalne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo, ograniczone czasowo do okresu korzystania z serwisu, do korzystania z informacji dostępnych w DHL Finder wyłącznie do celów prywatnych, w ramach indywidualnych zapytań. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Deutsche Post AG. Domniemywa się, że wykorzystanie do celów komercyjnych ma miejsce m.in. wtedy, gdy w ciągu 24 godzin zostanie złożonych ponad 200 indywidualnych zapytań.

Usługa bezpłatna - Deutsche Post AG udostępnia obecnie usługę DHL Finder bezpłatnie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobierania opłat za korzystanie z tej usługi w przyszłości.

Nasze prawo do zawieszenia - Możemy zawiesić lub zablokować możliwość korzystania z DHL Finder ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim powiadomieniu, jeśli stwierdzimy, że doszło do istotnego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania lub incydentu związanego z bezpieczeństwem, lub jeśli zawieszenie lub ograniczenie jest wymagane przez prawo, nakaz sądowy lub żądanie organu rządowego.

Modyfikacja, ograniczenie, zakończenie - Możemy, według własnego uznania, modyfikować, ograniczać lub zakończyć bezpłatną ofertę DHL Finder oraz dostęp do niej i korzystanie z niej przez użytkowników w dowolnym czasie.

Gwarancja i odpowiedzialność - Bezpłatne oferty są dostarczane „w takiej postaci, w jakiej są” i bez jakichkolwiek gwarancji. Nie zapewniamy wsparcia, ani nie składamy żadnych obietnic dotyczących dostępności naszych bezpłatnych ofert. Ponosimy odpowiedzialność za szkody lub inne roszczenia wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z bezpłatnej oferty tylko w przypadku złej woli, umyślnego przewinienia i rażącego zaniedbania. Nasza odpowiedzialność za szkody i inne roszczenia wynikające z lekkiego zaniedbania jest całkowicie wykluczona.

Platforma rozwiązywania sporów - Komisja Europejska udostępnia platformę pozasądowego rozwiązywania sporów. Daje to konsumentom możliwość wstępnego rozstrzygnięcia sporów związanych z korzystaniem przez nich z usług internetowych bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Ogólny obowiązek udzielania informacji zgodnie z § 36 ustawy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich - Deutsche Post AG i DHL Paket GmbH są zobowiązane do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów. Nadawcy, którzy wysyłają przesyłki jako konsumenci zgodnie z naszymi standardowymi warunkami (OWU), oraz ich odbiorcy, jeśli również są konsumentami, mogą zwrócić się do sądu arbitrażowego dla konsumentów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących praw i obowiązków w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia przesyłek pocztowych lub naruszenia ich własnych praw, do których są uprawnieni na podstawie regulacji prawnej zgodnie z § 18 niemieckiego prawa pocztowego (PostG), jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia z Deutsche Post AG lub DHL Paket GmbH.

Komponenty oprogramowania open source - Ta witryna i DHL Finder Service mogą zawierać komponenty podlegające własnym warunkom licencji oprogramowania open source. Dla komponentu "js-joda software" obowiązują warunki licencji dostępne pod adresem js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub .