Nawigacja i treść

Zasady użytkowania


Na tej stronie znajdziesz standardową wersję zasad użytkowania witryn internetowych DHL. Uwaga: w niektórych krajach mogą obowiązywać inne zasady.
Zasady użytkowania witryn internetowych DHL:

Prawa autorskie
Prawa autorskie w niniejszej publikacji należą do DHL International GmbH.

Zgoda na rozpowszechnianie
Rozpowszechnianie materiałów zawartych w witrynach internetowych jest dozwolone pod następującymi warunkami:

  • Materiały mogą służyć do celów informacyjnych, ale nie komercyjnych.
  • Materiału nie wolno modyfikować.
  • Nie wolno bez zezwolenia kopiować znaków towarowych DHL.
  • Kopia jakiejkolwiek części materiału musi zawierać następującą informację o prawach autorskich:
    Copyright © DHL International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe DHL
DHL, DHL Worldwide Express, DHL Express, DHL eCommerce, DHL Freight, DHL Supply Chain, DHL Global Forwarding, DHL Europlus, Jumbo Box, DHL Economy Select, DHL Jetline, DHL Sprintline, DHL Secureline, DHL Express Easy, DHL Easy Shop, DHL Connect, EasyShip są znakami towarowymi firmy DHL International GmbH, lub innej firmy należącej do grupy DHL, zarejestrowanymi w co najmniej jednej jurysdykcji. Nie udzielamy ani nie sugerujemy licencji na ich wykorzystywanie. Kopiowanie, pobieranie, reprodukowanie, użytkowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tych znaków towarowych bez pisemnej zgody jest zabronione (wyjątek stanowi integralna część zatwierdzonej kopii materiału opublikowanego w witrynie internetowej, zgodnie z postanowieniem w paragrafie poprzedniej sekcji).

Inne znaki i nazwy towarowe
Inne znaki lub nazwy towarowe wymieniane w niniejszych materiałach są własnością odpowiednich podmiotów.

Twoje komentarze
Chcemy usłyszeć Twoją opinię i poznać Twoje pomysły, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz z osobna. Możemy dowolnie wykorzystywać informacje przesłane przez użytkowników i reagować na nie w ten sam sposób.

Korzystanie z interaktywnych funkcji na tej stronie
Dla wygody użytkownika DHL może udostępniać na stronie funkcje interaktywne, np. dostęp do usług śledzenia i komentarzy użytkowników. Dozwolone jest wykorzystywanie danych funkcji wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Jednolitość informacji na stronie
Strony internetowe mogą zawierać przypadkowe nieścisłości lub błędy typograficzne. Będą poprawiane wedle uznania firmy DHL. Informacje zamieszczone na stronach są aktualizowane regularnie, jednak nie wyklucza to nieścisłości, które mogą pojawić się, gdy zmiany wprowadzane są pomiędzy kolejnymi aktualizacjami. Internet zarządzany jest niezależnie za pośrednictwem wielu podmiotów na całym świecie i niektóre treści z witryn DHL mogą pochodzić ze źródeł innych niż DHL. DHL nie ponosi odpowiedzialności za takie treści.

Wirusy
DHL robi wszystko, aby strony internetowe były wolne od wirusów. Nie może jednak zagwarantować, że strony internetowe rzeczywiście będą od nich wolne i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne infekcje. Przed pobraniem informacji z naszych stron należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Usługi, treści i informacje w niniejszej witrynie internetowej są dostarczane w stanie „jak jest”. DHL wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji wszelkiego typu (wyrażonej, domniemanej, ustawowej lub innej) w tym, ale nie tylko, domniemanej gwarancji handlowej, nienaruszania praw osób trzecich i stosowności na wybrany cel. Firma DHL, organy z nią stowarzyszone i wydające licencje nie mają stanowiska ani nie udzielają gwarancji co do precyzji, kompletności, zabezpieczeń i terminowości usług lub treści udostępnianych w witrynach internetowych i systemach DHL lub za ich pośrednictwem. Pozyskanie informacji z witryn internetowych lub systemów DHL nie powoduje powstania obowiązku świadczenia gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone w regulaminie.

W niektórych jurysdykcjach nie wolno ograniczać gwarancji domniemanej, więc ograniczenia i wyłączenia z tej sekcji mogą Cię nie dotyczyć. Jeśli jesteś konsumentem, niniejsze warunki nie wpływają na Twoje ustawowe prawa, których nie można uchylić (o ile takie są). Potwierdzasz, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji zapisane w niniejszym regulaminie są sprawiedliwe i uzasadnione.

Ograniczenie odpowiedzialności
O ile pozwala na to prawo, firma DHL, organy z nią stowarzyszone, wydające licencje lub osoby trzecie wymienione w witrynach DHL nie ponoszą odpowiedzialności za szkody incydentalne, wtórne lub pośrednie ani odszkodowania z nawiązką powstałe w wyniku utraty danych lub niemożności prowadzenia działalności wynikającej z użytkowania lub braku możliwości użytkowania witryn internetowych DHL, systemów DHL, usług, treści lub informacji DHL, z tytułu gwarancji, umowy, czynów niedozwolonych, deliktów lub innych terminów prawnych, niezależnie od tego, czy firma DHL jest świadoma możliwości powstania takich szkód. Nie wyłączając powyższego, do stopnia dozwolonego przez prawo, zgadzasz się na to, że odpowiedzialność firmy DHL z tytułu szkód (bezpośrednich lub innych) lub strat, niezależnie od typu działań, roszczeń, zapisów w umowie i czynów niedozwolonych, itp. nigdy nie przekroczy kwoty 100 EUR. Prawa do zadośćuczynienia określone w niniejszym regulaminie są ograniczone tylko i wyłącznie do zapisów niniejszego regulaminu w ramach dozwolonych przez prawo.

Produkty i usługi
Usługi transportowe wymienione w niniejszych witrynach internetowych podlegają regulaminowi przewozu firmy DHL, o ile nie sporządzono i podpisano dokumentu mówiącego inaczej. Forma tych usług, ze względu na kraj nadania przesyłki, może się różnić, warto więc skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym DHL i poprosić o kopię lokalnego regulaminu. Niektóre produkty i usługi mogą nie być dostępne w danym kraju.

Ujawnianie informacji
Informacje udostępniane przez odwiedzających są uznawane za poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, w których wymaga tego realizacja usług.