Nawigacja i treść

Usługi informatyczne DHL


Warunki korzystania z DHL Finder


Prawo do korzystania - Deutsche Post AG przyznaje użytkownikowi niewyłączne, odwołalne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo, ograniczone czasowo do okresu korzystania z serwisu, do korzystania z informacji dostępnych w DHL Finder wyłącznie do celów prywatnych, w ramach indywidualnych zapytań. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Deutsche Post AG. Domniemywa się, że wykorzystanie do celów komercyjnych ma miejsce m.in. wtedy, gdy w ciągu 24 godzin zostanie złożonych ponad 200 indywidualnych zapytań.

Usługa bezpłatna - Deutsche Post AG udostępnia obecnie usługę DHL Finder bezpłatnie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobierania opłat za korzystanie z tej usługi w przyszłości.

Nasze prawo do zawieszenia - Możemy zawiesić lub zablokować możliwość korzystania z DHL Finder ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim powiadomieniu, jeśli stwierdzimy, że doszło do istotnego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania lub incydentu związanego z bezpieczeństwem, lub jeśli zawieszenie lub ograniczenie jest wymagane przez prawo, nakaz sądowy lub żądanie organu rządowego.

Modyfikacja, ograniczenie, zakończenie - Możemy, według własnego uznania, modyfikować, ograniczać lub zakończyć bezpłatną ofertę DHL Finder oraz dostęp do niej i korzystanie z niej przez użytkowników w dowolnym czasie.

Gwarancja i odpowiedzialność - Bezpłatne oferty są dostarczane „w takiej postaci, w jakiej są” i bez jakichkolwiek gwarancji. Nie zapewniamy wsparcia, ani nie składamy żadnych obietnic dotyczących dostępności naszych bezpłatnych ofert. Ponosimy odpowiedzialność za szkody lub inne roszczenia wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z bezpłatnej oferty tylko w przypadku złej woli, umyślnego przewinienia i rażącego zaniedbania. Nasza odpowiedzialność za szkody i inne roszczenia wynikające z lekkiego zaniedbania jest całkowicie wykluczona.

Platforma rozwiązywania sporów - Komisja Europejska udostępnia platformę pozasądowego rozwiązywania sporów. Daje to konsumentom możliwość wstępnego rozstrzygnięcia sporów związanych z korzystaniem przez nich z usług internetowych bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Ogólny obowiązek udzielania informacji zgodnie z § 36 ustawy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich - Deutsche Post AG i DHL Paket GmbH są zobowiązane do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów. Nadawcy, którzy wysyłają przesyłki jako konsumenci zgodnie z naszymi standardowymi warunkami (OWU), oraz ich odbiorcy, jeśli również są konsumentami, mogą zwrócić się do sądu arbitrażowego dla konsumentów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących praw i obowiązków w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia przesyłek pocztowych lub naruszenia ich własnych praw, do których są uprawnieni na podstawie regulacji prawnej zgodnie z § 18 niemieckiego prawa pocztowego (PostG), jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia z Deutsche Post AG lub DHL Paket GmbH.

Komponenty oprogramowania open source - Ta witryna i DHL Finder Service mogą zawierać komponenty podlegające własnym warunkom licencji oprogramowania open source. Dla komponentu "js-joda software" obowiązują warunki licencji dostępne pod adresem js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub.