Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Ytterligare steg inom Mobilitetspaket 1 (Mobility Package 1) - träder i kraft fr.o.m. februari 2022

2022-02-09 Det av EU beslutade Mobilitetspaketet medför stora förändringar inom transportsektorn när nya regelverk börjar gälla under februari månad. Det innebär att olika förändringar, både är både nödvändiga och positiva, kommer att implementeras under de närmaste åren. Alla i branschen, såväl transportörer som kunder, bör hålla sig informerad och medveten om vad som sker då konsekvenserna av detta nya regelverk kommer att påverka logistik, lastplanering och kostnader. DHL Freight som er transportör kommer givetvis att säkerställa efterlevnad av regelverket samtidigt som vi fortsätter att eftersträva god transportkvalitet.

Nedan lite kort information som vi på detta sätt vill delge er:

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:

 • Förbättra och tydliggöra arbetsvillkoren för chaufförer
 • Klara och tydliga regler för utstationering av chaufförer
 • En bättre efterlevnad av gällande och nya regelverk för att stävja olagliga metoder inom transportsektorn.

Mobilitetspaket 1, som nu genomförs, sker i olika steg och omfattning varav vissa redan trätt i kraft under 2020.

Verkställt är:

 • Chauffören får inte tillbringa veckovilan (minst 45 timmar) i hytten. Utan den ska ske i lämplig och könsanpassad inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Boendet ska bekostas av arbetsgivaren.
 • Chauffören ska ges möjlighet att återvända till sitt hemland minst var 4:e vecka


Följande förändringar träder i kraft under februari:

 • Utstationering av chaufför ska ske i de länder som aktuell chaufför kommer att trafikera. Arbetsgivaren ska utfärda en utstationeringsdeklaration, dvs. ange period med start- och slutdatum för uppdraget i respektive land. Samtliga uppgifter ska registreras i IMI, som är ett europeiskt informationssystem (databas) för den inre marknaden (EU).
 • När kvoten för cabotagetransporter fyllts är berört ekipage och chaufför hänvisade till att lämna det land, i vilket cabotagetransporterna utförts, för en så kallad avkylningsperiod som måste vara i minst fyra dagar innan man får återvända och utföra nya cabotagetransporter aktuella landet
 • Undantag för cabotagetransporter (vägdelen) vid kombinerade transporter slopas i Sverige
 • Fordon skall återvända till etableringsstaten, det land i vilket fordonet är registrerat, var åttonde vecka
 • Antalet tillåtna cabotagetransporter kommer fortsatt att vara maximalt tre styck under en sjudagarsperiod efter avslutad internationell transport

Konsekvenserna av de redan införda reglerna tillsammans med de förändringar som kommer införas framöver är följande:

 • Bristen på kapacitet och chaufförer kommer att öka och bli mer omfattande än de redan är under den rådande situationen
 • En ökad och mer komplex samt fördyrad administration
 • Högre omkostnader, minskad kapacitet, sämre effektivitet och ökad administration leder till höjda fraktpriser
 • Negativ miljöpåverkan

Nästa steg med Mobility Package 1 som kommer genomföras är följande:

 • Fr.o.m. maj 2022 kommer även lätta transportfordon med en vikt över 2,5 ton att omfattas av EU:s normer för åkerier
 • Under 2023–2025 införs ”Smarta färdskrivare version 2”. Initialt sker det i nya fordon men under perioden även i äldre för att 2025 finnas med i samtliga berörda fordon

Nedan länkar ger dig och ditt företag möjlighet att hålla dig informerad om Mobilitetspaketet och dess konsekvenser. Vi rekommenderar vi dig att ta del av informationen via följande länkar:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/
https://www.av.se/

DHL följer utvecklingen noga och kommer även fortsättningsvis att hålla våra kunder informerade.