Навигация и съдържание

Правила Incoterms® 2020


Условията на доставка Incoterms® се използват широко в международните търговски сделки, като описват отговорностите на купувача и продавача по отношение на разходите, рисковете, отговорностите за сключване на карго застраховка и съответствието със законодателството.

Има две ключови промени в условията на доставка Incoterms® 2020 в сравнение с редакцията от 2010 г.:

  • DAT (Доставка до терминал) се преименува на DPU (Доставено и разтоварено до уговорено място).
  • FCA (Франко превозвач) сега позволява издаването на товарителница/коносамент след натоварването.

Други разходи включват:

  • CIF (Стойност, застраховка и навло) и CIP (Превоз и застраховка, платени до) поставят нови стандарти за застраховката, но размерът на застрахователното покритие остава предмет на договаряне между купувача и продавача.
  • Където е приложимо, разпределението на разходите между купувача и продавача е описано по-конкретно – един абзац описва всички разходи, за които продавачът и купувачът са отговорни.
  • FCA (Франко превозвач), DAP (Доставка на място), DPU (Доставено и разтоварено до уговорено място) и DDP (Доставено с платено мито) сега предполагат купувачът и продавачът по-скоро да организират свой собствен транспорт, отколкото да използват трета страна.
  • Задълженията, свързани със сигурността, сега са описани по-ясно.
  • „Разяснителните бележки за потребителите“ за всеки термин от Условията на доставка Incoterm® сега заменят Насочващите бележки от редакцията от 2010 г. и са направени по-лесни за употреба от потребителите.
  • CIP сега, по подразбиране, изисква прилагането на Институтски карго клаузи А или еквивалентни условия. При Incoterm® 2010 се приемаха Институтски карго клаузи С. Изискваното застрахователно покритие при CIF остава в сила.

Правила за всеки вид транспорт


EXW (Франко завода)

EXW (Франко завод) означава, че продавачът е осъществил доставка, когато е предоставил стоката на разположение на купувача в помещенията на продавача или на друго уговорено място (т.е. фабрика или склад). За да се счита за доставена, не е необходимо продавачът да натовари стоката на превозно средство, посочено от купувача, нито да освободи стоката за износ, ако такова освобождаване се изисква.

FCA (Франко превозвач)

FCA (Франко превозвач) означава, че продавачът доставя стоките до купувача по един от двата начина:

  • Първо, когато уговореното място е помещенията на продавача, стоката се счита за доставена, когато е натоварена на посоченото от купувача превозно средство.
  • Второ, когато уговореното място е друго място, различно от помещенията на продавача, стоката се счита за доставена, когато, след като е натоварена на превозно средство, организирано от продавача, достигне до уговорено друго място и е готова за разтоварване от превозното средство на продавача и е предоставена на разположение на превозвача или на друго лице, посочено от купувача.

Което и от двете места да бъде избрано за място на доставка, това е мястото, където всички рискове се прехвърлят на купувача, и моментът, от който нататък всички разходи са за сметка на купувача.

CPT (Превоз, платен до)

CPT (Превоз, платен до) означава, че продавачът доставя стоката – и прехвърля рисковете – на купувача, след като я предоставя на превозвача, нает от продавача, или след като я продава доставена по този начин. Продавачът може да направи това, като предаде стоката физически на разположение на превозвача по начин и на място, подходящи за съответния вид превоз. След като веднъж стоката е доставена по този начин на купувача, продавачът не гарантира, че стоката ще достигне уговореното местоназначение в добро състояние, в обявеното количество, или че изобщо ще достигне уговореното местоназначение. Това е така, защото рискът се прехвърля от продавача на купувача, когато стоката е доставена на купувача чрез предоставянето ѝ на разположение на превозвача; продавачът все пак следва да сключи договора за превоз на стоката до уговореното местоназначение.

CIP (Превоз и застраховка, платени до)

CIP (Превоз и застраховка, платени до) означава, че продавачът доставя стоката и прехвърля риска на купувача, когато я предоставя на разположение на превозвача, нает от продавача, или като я снабдява доставена по този начин. Продавачът може да осъществи това, като предаде стоката физически на разположение на превозвача по начин и на място, подходящи за съответния вид превоз. След като веднъж стоката е доставена по този начин на купувача, продавачът не гарантира, че стоката ще достигне уговореното местоназначение в добро състояние, в обявеното количество, или че изобщо ще достигне уговореното местоназначение. Това е така, защото рискът се прехвърля от продавача на купувача, когато стоката е доставена на купувача чрез предоставянето ѝ на разположение на превозвача; продавачът все пак следва да сключи договора за превоз на стоката до уговореното местоназначение.

DAP (Доставено на уговорено място)

DAP (Доставка на място) означава, че продавачът е осъществил доставка на стоките – и прехвърля риска – на купувача, когато стоката е предоставена на разположение на купувача на пристигащото превозно средство, готова за разтоварване на уговореното местоназначение или на уговорено място, в рамките на местоназначението, ако такова място е уговорено. Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоката в уговореното местоназначение или до уговорено място в рамките на това местоназначение. Следователно при тази Incoterms франкировка доставката и пристигането в местоназначението съвпадат.

DPU (Доставено на уговорено място, разтоварено)

DPU (Доставено на уговорено място, разтоварено) означава, че продавачът доставя стоката – и прехвърля риска – на купувача, когато стоката, веднъж разтоварена от пристигащото превозно средство, е предоставена на разположение на купувача в уговореното местоназначение или на място, в рамките на уговореното местоназначение. Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоката и разтоварването ѝ в уговореното местоназначение. Следователно, при тази Incoterms франкировка, доставката и пристигането в местоназначението съвпадат. Incoterms франкировката DPU е единствената, която изисква от продавача да организира разтоварването на стоката в местоназначението. Следователно продавачът трябва да е сигурен, че е в състояние да организира разтоварването в уговореното местоназначение. Ако страните възнамеряват продавачът да не носи риска и да не поема разходите за разтоварване, франкировката DPU трябва да се избягва, и вместо нея да се използва DAP.

DDP (Доставено, мито платено)

DDP (Доставено, мито платено) означава, че се счита, че продавачът е доставил стоката, когато тя е предоставена на разположение на купувача, освободена за внос, на пристигащото превозно средство, готова за разтоварване на уговореното местоназначение или на място в рамките на уговореното местоназначение, ако има договорено такова. Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоката в уговореното местоназначение или на място, в рамките на уговореното местоназначение. Следователно при тази Incoterms франкировка доставката и пристигането в местоназначението съвпадат.

Правила за превоз по море и вътрешните водни пътища


FAS (Франко протежение на кораба)

FAS (Франко протежение на кораба) означава, че продавачът е доставил стоката на купувача, когато стоката е положена по протежение на борда на кораба в уговореното пристанище за натоварване (напр. на кей или на шлеп), определен от купувача, или когато продавачът снабдява стоката, доставена по този начин. Рискът от загуба или повреда на стоката се прехвърля, когато стоката е положена по протежение на кораба, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

FOB (Свободно на борда)

FOB (Франко борд) означава, че продавачът доставя стоката на борда на плавателния съд, определен от купувача, в уговореното пристанище на товарене или като я продава доставена по този начин. Рискът от загуба или повреда на стоката се прехвърля, когато стоката премине борда на кораба, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

CFR – Стойност и навло

CFR (Стойност и навло) означава, че продавачът е осъществил доставката на купувача на борда на плавателния съд или като я продава доставена по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоката премине през борда на кораба, като се счита, че продавачът е изпълнил задължението си да достави стоката, независимо дали стоката в действителност е пристигнала в местоназначението си в добро състояние, в обявеното количество или не. При франкировка CFR продавачът няма задължение да сключи карго застраховка: следователно купувачът следва да сключи такава.

CIF – Стойност, застраховка и навло

CIF (Стойност, застраховка и навло) означава, че продавачът е осъществил доставка до купувача, когато постави стоката на борда на кораба или като я продава доставена по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоката премине през борда на кораба, като се счита, че продавачът е изпълнил задължението си да достави стоката, независимо дали стоката в действителност е пристигнала в местоназначението си в добро състояние, в обявеното количество, или не.

Изтеглете брошурата с условията на доставка Incoterms®


Обучение за ICC


Можете да си поръчате публикацията на „Incoterms® 2020“ и да прочетете повече относно условията на доставка Incoterms® на официалната уебстраница на Международната търговска камара (ICC)

Запишете се за онлайн обучение за условията на доставка Incoterms® 2020 на icc.academy 

Имате нужда от помощ за конкретно предизвикателство, свързано с доставка?


Нашите експерти са готови да помогнат

служители-които-си-говорят