Περιήγηση και Περιεχόμενο

Κανόνες Incoterms® 2020


Οι Κανόνες Incoterms® χρησιμοποιούνται συχνά παγκοσμίως σε διεθνείς και εγχώριες συμβάσεις, διευκρινίζοντας τις ευθύνες μεταξύ αγοραστή και πωλητή όσον αφορά το κόστος και τον κίνδυνο, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη φορτίου.

Υπάρχουν δύο βασικές αλλαγές στους κανόνες Incoterms® 2020 συγκριτικά με την έκδοση του 2010:

  • Το Delivered at Terminal (DAT) έχει μετονομαστεί σε Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • Το Free Carrier (FCA) επιτρέπει πλέον την έκδοση φορτωτικών μετά τη φόρτωση

Άλλες χρεώσεις περιλαμβάνουν:

  • Το CIF (Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) και το CIP (Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι) καθορίζουν νέες τυπικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις, αλλά το επίπεδο ασφάλισης εξακολουθεί να είναι διαπραγματεύσιμο μεταξύ αγοραστή και πωλητή.
  • Όπου αναφέρεται, η κατανομή κόστους μεταξύ αγοραστή και πωλητή δηλώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια - ένα άρθρο αναφέρει όλα τα κόστη για τα οποία είναι υπεύθυνοι ο πωλητής και ο αγοραστής.
  • Τα Free Carrier (FCA), Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού (DAP), DPU (Delivered at Place Unloaded) και DDP (Delivered Duty Paid) λαμβάνουν πλέον υπόψη ότι ο αγοραστής και ο πωλητής κανονίζουν τη μεταφορά τους και όχι τη χρήση τρίτου μέρους.
  • Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια είναι πλέον πιο εμφανείς.
  • Οι «Επεξηγηματικές Σημειώσεις για Χρήστες» για κάθε Incoterm® έχουν αντικαταστήσει τις Σημειώσεις Καθοδήγησης της έκδοσης 2010 και έχουν σχεδιαστεί να είναι ευκολότερες για τους χρήστες.
  • Το CIP απαιτεί πλέον ως προεπιλεγμένη ασφαλιστική κάλυψη ICC A ή ισοδύναμο. Ήταν ICC C σύμφωνα με τους κανόνες Incoterms® 2010. Παραμένει η απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με το CIF.

Κανόνες για κάθε τρόπο ή τρόπους μεταφοράς


Ex Works (EXW)

Ο όρος «Ex WORKS (EXW)» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε άλλο κατονομαζόμενο τόπο (π.χ. εργοτάξιο, εργοστάσιο, αποθήκη κ.λπ.), ο οποίος μπορεί να είναι οι εγκαταστάσεις του πωλητή ή και όχι. Ο πωλητής δεν χρειάζεται να φορτώσει τα εμπορεύματα σε κανένα όχημα συλλογής ή να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα προς εξαγωγή, εφόσον ισχύουν απαιτήσεις εκτελωνισμού.

Free Carrier (FCA)

Ο όρος «FREE CARRIER (FCA)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα στον αγοραστή με τον ένα ή τον άλλο από τους δύο τρόπους:

  • Πρώτον, όταν ο κατονομαζόμενος τόπος είναι οι εγκαταστάσεις του πωλητή, τα αγαθά παραδίδονται όταν φορτώνονται στο μεταφορικό μέσο που έχει κανονίσει ο αγοραστής.
  • Δεύτερον, όταν ο κατονομαζόμενος τόπος είναι άλλος τόπος, τα αγαθά παραδίδονται όταν, αφού φορτωθούν στο μεταφορικό μέσο του πωλητή, φτάσουν στο άλλο κατονομαζόμενο μέρος και είναι έτοιμα για εκφόρτωση από το μεταφορικό μέσο του πωλητή και στη διάθεση του μεταφορέα ή άλλου προσώπου που ορίζεται από τον αγοραστή.

Όποιο από τα δύο επιλεγεί ως τόπος παράδοσης, αυτός ο τόπος προσδιορίζει πού μεταφέρεται ο κίνδυνος στον αγοραστή και τον χρόνο από τον οποίο το κόστος είναι για τον λογαριασμό του αγοραστή.

Carriage Paid To (CPT)

Ο όρος «CARRIAGE PAID TO (CPT)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά –και μεταβιβάζει τον κίνδυνο– στον αγοραστή παραδίδοντάς τα στον μεταφορέα που έχει συμφωνήσει ο πωλητής ή αγοράζοντας τα αγαθά που παραδόθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ο πωλητής μπορεί να το πράξει δίνοντας στον μεταφορέα τη φυσική κατοχή των αγαθών με τον τρόπο και τον κατάλληλο τόπο για το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Μόλις τα αγαθά παραδοθούν στον αγοραστή με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής δεν εγγυάται ότι τα αγαθά θα φτάσουν στον τόπο προορισμού σε καλή κατάσταση, στην αναφερόμενη ποσότητα ή και καθόλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή μέσω της παράδοσής τους στον μεταφορέα. Ο πωλητής πρέπει, ωστόσο, να συνάψει σύμβαση για τη μεταφορά των αγαθών από την παράδοση στον συμφωνημένο προορισμό.

CIP (Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι)

Ο όρος «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ (CIP)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά –και μεταβιβάζει τον κίνδυνο– στον αγοραστή με την παράδοσή τους στον μεταφορέα που έχει συμφωνήσει ο πωλητής ή με την αγορά των αγαθών που παραδόθηκαν με αυτόν τον τρόπο Ο πωλητής μπορεί να το πράξει δίνοντας στον μεταφορέα τη φυσική κατοχή των αγαθών με τον τρόπο και τον κατάλληλο τόπο για το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Μόλις τα αγαθά παραδοθούν στον αγοραστή με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής δεν εγγυάται ότι τα αγαθά θα φτάσουν στον τόπο προορισμού σε καλή κατάσταση, στην αναφερόμενη ποσότητα ή και καθόλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή μέσω της παράδοσής τους στον μεταφορέα. Ο πωλητής πρέπει, ωστόσο, να συνάψει σύμβαση για τη μεταφορά των αγαθών από την παράδοση στον συμφωνημένο προορισμό.

Παραδοτέο στον Τόπο Προορισμού (DAP)

Ο όρος «ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (DAP)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά –και μεταβιβάζει τον κίνδυνο– στον αγοραστή όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στο μέσο μεταφοράς με το οποίο αφίχθησαν και είναι έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου, εφόσον έχει συμφωνηθεί κάποιο τέτοιο σημείο. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων στον τερματικό σταθμό του κατονομαζόμενου τόπου προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου. Σε αυτόν τον κανόνα των Incoterms, επομένως, η παράδοση και η άφιξη στον προορισμό είναι τα ίδια.

DPU - Delivered at Place Unloaded

Ο όρος «DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά –και μεταβιβάζει τον κίνδυνο– στον αγοραστή όταν τα αγαθά, αφού εκφορτωθούν από το μεταφορικό μέσο που φθάνει, τίθενται στη διάθεση του αγοραστή σε έναν καθορισμένο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου, εάν συμφωνηθεί κάποιο τέτοιο σημείο. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων και η εκφόρτωσή τους στον τερματικό σταθμό του κατονομαζόμενου λιμανιού ή τόπου προορισμού. Σε αυτόν τον κανόνα των Incoterms, επομένως, η παράδοση και η άφιξη στον προορισμό είναι οι ίδιες. Το DPU είναι ο μόνος κανόνας Incoterms που απαιτεί ο πωλητής να εκφορτώσει τα αγαθά στον προορισμό. Επομένως, ο πωλητής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να οργανώσει την εκφόρτωση στον καθορισμένο τόπο. Εάν τα μέρη σκοπεύουν να μην επωμιστεί ο πωλητής τον κίνδυνο και το κόστος εκφόρτωσης, θα πρέπει να αποφευχθεί ο κανόνας DPU και να χρησιμοποιηθεί το DAP.

DDP – Delivered Duty Paid

Ο όρος «DDP – DELIVERED DUTY PAID» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση των εμπορευμάτων όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή, αφού έχουν εκτελωνιστεί για εισαγωγή, στο μέσο μεταφοράς με το οποίο αφίχθησαν και είναι έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου, εάν συμφωνηθεί κάποιο τέτοιο σημείο. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων στον τερματικό σταθμό του κατονομαζόμενου τόπου προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου. Σε αυτόν τον κανόνα των Incoterms, επομένως, η παράδοση και η άφιξη στον προορισμό είναι τα ίδια.

Κανόνες για θαλάσσιες μεταφορές και μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών


Ελεύθερο Παράπλευρα στο Πλοίο (FAS)

Ο όρος «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ (FAS)» σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα τοποθετούνται παράπλευρα στο πλοίο (π.χ. σε αποβάθρα ή φορτηγίδα) που υποδεικνύεται από τον αγοραστή στο κατονομαζόμενο λιμάνι της Αποστολής ή όταν ο πωλητής προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται παράπλευρα στο πλοίο και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από την στιγμή αυτή και μετά.

Ελεύθερο Επί του Πλοίου (FOB)

Ο όρος «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (FOB)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου που ορίζεται από τον αγοραστή στο κατονομαζόμενο λιμάνι της Αποστολής ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται επί του πλοίου και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από την στιγμή αυτή και μετά.

CFR (Αξία και Ναύλος)

Ο όρος «CRF (ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΣ)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα αγαθά μεταβιβάζεται όταν τα αγαθά βρίσκονται στο πλοίο, έτσι ώστε ο πωλητής να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά φθάνουν στον προορισμό τους σε καλή κατάσταση, στην αναφερόμενη ποσότητα ή και καθόλου. Στο CFR, ο πωλητής δεν έχει καμία υποχρέωση προς τον αγοραστή να αγοράσει ασφαλιστική κάλυψη: επομένως, ο αγοραστής θα ήταν καλό να αγοράσει κάποια κάλυψη για τον εαυτό του.

CIF (Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος)

Ο όρος «CIF (ΑΞΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΣ)» σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα επί του πλοίου ή προμηθεύει τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κίνδυνος απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα αγαθά μεταβιβάζεται όταν τα αγαθά βρίσκονται στο πλοίο, έτσι ώστε ο πωλητής να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά φθάνουν στον προορισμό τους σε καλή κατάσταση, στην αναφερόμενη ποσότητα ή και καθόλου.

Λήψη φυλλαδίου κανόνων Incoterms®


Εκπαίδευση ICC


Μπορείτε να παραγγείλετε την έκδοση «Incoterms® 2020» και να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες Incoterms® στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)

Εγγραφείτε για  online εκπαίδευση  σχετικά με τους κανόνες Incoterms® 2020 στη διεύθυνση icc.academy 

Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόκληση αποστολής για την οποία επιθυμείτε βοήθεια;


Οι ειδικοί μας είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν

υπάλληλοι-συνομιλούν