Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Bruksvilkår


På denne siden finner du en standardversjon av vilkårene og betingelsene for DHLs nettsted. Vær oppmerksom på at andre vilkår og betingelser kan gjelde i noen land.
Vilkårene og betingelsene for DHLs nettsted er som følger:

Opphavsrett
Opphavsretten til denne publikasjonen eies av DHL International GmbH.

Tillatelse til å reprodusere
Enhver person kan reprodusere hvilken som helst del av materiellet på disse nettsidene, forbeholdt følgende vilkår:

  • Materiellet kan brukes kun til informasjon og ikke-kommersielle formål.
  • Det kan ikke endres på noen som helst måte.
  • Det skal ikke lages noen uautorisert kopi av noe DHL-varemerke.
  • Enhver kopi av noen del del av materiellet må inneholde følgende merknad om opphavsrett:
    Copyright © DHL International GmbH. Med enerett.

DHLs varemerker
'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL eCommerce', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHL Jetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect', 'EasyShip' er varemerker som tilhører DHL International GmbH eller et annet selskap i DHL group, registrert i minst én rettskrets. Det gis ingen lisens til å bruke noen av disse varemerkene, verken uttrykkelig eller underforstått. Disse varemerkene kan ikke kopieres, lastes ned, reproduseres, brukes, endres eller distribueres på noen måte (bortsett fra som en integrert del av en autorisert kopi av materiell som vises på disse nettsidene, som oppgitt i forrige avsnitt) uten å først ha innhentet skriftlig tillatelse.

Andre varemerker og handelsnavn
Alle andre varemerker eller handelsnavn som nevnes i dette materiellet, tilhører deres respektive eiere.

Dine kommentarer
DHL ønsker tilbakemeldinger fra deg, og setter stor pris på ideer og forslag, men vi kan ikke svare på hver enkelt kommentar. DHL står fritt til å bruke og handle basert på all informasjon du oppgir.

Bruk av interaktive funksjoner på dette nettstedet
For å gjøre det enkelt for deg kan DHL tilby interaktive funksjoner på dette nettstedet, for eksempel tilgang til sporing og brukerkommentarer. Tillatelsen din til å bruke disse funksjonene gjelder utelukkende for de spesifiserte formålene, og ikke for noe annet formål.

Nøyaktigheten til dette nettstedet
Disse nettsidene kan inneholde utilsiktede unøyaktigheter eller trykkfeil. Slik feil rettes etter DHLs forgodtbefinnende, etter hvert som de oppdages. Informasjonen på disse nettsidene oppdateres med jevne mellomrom, men unøyaktigheter kan bli igjen eller skje når det gjøres endringer mellom oppdateringer. Internett vedlikeholdes uavhengig på flere nettsteder over hele verden verden, og noe av informasjonen du får tilgang til via disse nettsidene, kan komme fra utenfor DHL. DHL påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for dette innholdet.

Virus
DHL iverksetter alle rimelige tiltak for å ekskludere virus fra disse nettsidene, men gir ingen garantier og påtar seg intet ansvar for virus. Implementer alle egnede sikkerhetstiltak før du laster ned informasjon fra disse nettsidene.

Garantifraskrivelse
Tjenestene, innholdet og informasjonen på dette nettstedet gis "som de er". DHL frasier seg alle garantier, uttrykte eller implisitte, lovfestede eller annet så langt det er tillatt av loven, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, ukrenkelighet av tredjeparters rettigheter og egnethet for et spesielt formål. DHL, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere gir ingen garantier for nøyaktigheten, fullstendigheten, sikkerheten eller aktualiteten til tjenestene, innholdet eller informasjonen som gis på eller via DHLs nettsted eller systemer. Ingen informasjon som erverves via DHLs nettsted eller systemer, skal utgjøre noen garanti som ikke er uttrykkelig beskrevet av DHL i disse vilkårene og betingelsene.

Noen rettskretser tillater ikke begrensninger av underforståtte garantier. Begrensningene og unntakene i denne delen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Hvis du handler som forbruker, påvirker ikke disse bestemmelsene de ufravikelige lovfestede rettighetene dine (om noen). Du godtar at begrensningene og utelukkelsene av ansvar og garanti i disse vilkårene og betingelsene, er rettferdige og rimelige.

Ansvarsbegrensning
I den grad det er tillatt i henhold til lov, skal DHL, dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere eller tredjeparter som nevnes på DHLs nettsted, ikke i noen tilfeller holdes ansvarlig for tilfeldige skader, indirekte skader, typiske skader eller følgeskader, straffeerstatning, tapt profitt eller skader som følger av tapte data eller forretningsforstyrrelser som kommer av bruken av eller manglende mulighet til å bruke DHLs nettsted og systemer, tjenester, innhold eller informasjon, enten det dreier seg om garanti, kontrakt, forvoldt skade, forseelse eller annen rettsteori, og uansett om DHL blir gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Uten at det begrenser det foregående, og i den grad det er tillatt av loven, godtar du at DHLs totale ansvar for skader (direkte eller på annet vis) eller tap uansett form for handling eller krav, enten under kontrakt, i form av forvoldt skade eller annet, aldri skal overskride 100 euro. I den grad det er tillatt av loven, er rettsmidlene dine som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene, eksklusive og enerådende.

Produkter og tjenester
Med mindre annet er avtalt skriftlig, er transportproduktene og -tjenestene som nevnes på disse nettsidene, underlagt DHLs vilkår og betingelser for transport. Siden disse vilkårene kan variere avhengig av opprinnelseslandet for forsendelsen, ber vi deg kontakte nærmeste DHL-servicesenter for å få en kopi av de lokale vilkårene og betingelsene. Det er ikke alle DHLs produkter og tjenester som er tilgjengelig i alle land.

Deling av informasjon
All informasjon som gis til DHL av besøkende på disse nettsidene, betraktes som konfidensiell og vil ikke bli delt med noen tredjepart av DHL, bortsett fra det som er nødvendig for å kunne levere tjenestene.