Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

DHL Information Services


Åpenhetsloven


Åpenhetsloven trådde I kraft 1. Juli 2022. Denne er ment for å styrke gjennomslag for internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i tillegg til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Loven pålegger visse større bedrifter i Norge å gjennomføre aktsomhetsvuderinger, publisere en årlig redegjørelse av aktsomhetsvurderingene og besvare enhver rimelig innsynsbegjæring om menneske- og arbeidsrettigheter i egen virksomhet og ens leverandørkjede.

Alle kan kreve innsyn i de aktsomhetsvurderingene og prioriteringene som virksomheten har gjort i forhold til menneske- og arbeidsrettigheter. Dette inkluderer blant annet privatpersoner, virksomheter og journalister. For å sikre god kommunikasjon og ivaretakelse av DHL sine interessenter er det ønskelig at svarene på innsynsbegjæringene er konsistente og har likt format. For å sikre dette har følgende årsrapport og kontaktskjema for spørsmål blitt laget.

DHL Supply Chain (Norway) AS

DHL Global Forwarding (Norway) AS

DHL Express (Norway) AS

For mer informasjon knyttet til DHL Express og Åpenhetsloven: apenhetsloven.express.no@dhl.com

Vilkår for bruk for DHL Finder


Bruksrett - Deutsche Post AG gir deg den ikke-eksklusive, tilbakekallbare, ikke-overførbare og ikke-lisensierbare retten, tidsbegrenset til brukstid, til å bruke informasjonen som er tilgjengelig i DHL Finder utelukkende for individuelle spørsmål for private og ikke-kommersielle formål. All kommersiell bruk krever skriftlig samtykke fra Deutsche Post AG. Kommersiell bruk antas blant annet hvis mer enn 200 individuelle henvendelser blir gjort innen 24 timer.

Gratis service - Deutsche Post AG tilbyr for tiden DHL Finder -tjenesten gratis. Deutsche Post AG forbeholder seg imidlertid retten til å belaste et gebyr for tjenesten i fremtiden.

Vår rett til å suspendere - Deutsche Post AG kan suspendere eller blokkere din bruk av DHL Finder med umiddelbar virkning ved varsel, hvis Deutsche Post AG fastslår at det har skjedd et vesentlig brudd på plikter eller forpliktelser med hensyn til disse vilkårene for bruk, eller en sikkerhetshendelse, eller hvis suspensjon eller begrensning er påkrevd ved lov, rettskjennelse eller forespørsel fra en myndighet.

Endring, begrensning, oppsigelse - Deutsche Post AG kan etter eget skjønn endre, begrense eller avslutte DHL Finder gratis tilbud og din tilgang til og bruk av det når som helst.

Garanti og ansvar - Gratis tilbud tilbys "som de er" og uten noen form for garantier. Deutsche Post AG gir ikke støtte, og Deutsche Post AG gir heller ingen tilgjengelighetsløfter med hensyn til sine gratis tilbud. Deutsche Post AG er ansvarlig for skader eller andre krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av et gratis tilbud, bare i tilfeller av ondskap, forsettlig forsømmelse og grov uaktsomhet. Deutsche Post AGs erstatningsansvar for skader og andre krav basert på uaktsomhet er ekskludert fullt ut i den grad loven tillater det.

Tvisteløsningsplattform - EU-kommisjonen tilbyr en plattform for tvisteløsning utenfor domstol. Dette gir forbrukerne muligheten til først å løse tvister i forbindelse med deres bruk av online -tjenester uten å måtte gå til retten.

Generell plikt til å gi informasjon i henhold til § 36 i lov om alternativ tvisteløsning i forbrukssaker - Deutsche Post AG og DHL Paket GmbH er forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukernemnd. Avsendere som legger ut varer som forbrukere i henhold til våre standardvilkår (GTC) og deres mottakere, hvis de også er forbrukere, kan oppfordre forbruker voldgiftsnemnda til å avgjøre tvister om rettigheter og plikter ved tap, tyveri eller skade på post varer eller krenkelsen av egne rettigheter som de har krav på i henhold til en lovregulering i henhold til § 18 i den tyske postloven (PostG), hvis det ikke har vært mulig å komme til enighet med Deutsche Post AG eller DHL Paket GmbH.

Programvarekomponenter med åpen kildekode - Dette nettstedet eller DHL Finder -tjenesten kan inneholde komponenter som er underlagt egne lisensvilkår for åpen kildekode. For komponenten "js-joda software" gjelder lisensvilkårene som er tilgjengelige under js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub.