การจัดส่งพัสดุและเอกสาร

สิ่งที่รวมอยู่ด้วย: ประกอบด้วย ไม่รวม
ระดับการบริการ
น้ำหนักไม่เกิน
ชิปเมนท์สำหรับลูกค้าธุรกิจ
ชิปเมนท์สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล
การจัดส่งระหว่างประเทศ
การจัดส่งภายในประเทศ
การส่งแบบไม่ประจำ
ส่งแบบประจำ
Express
ระดับการบริการ

วันทำการถัดไป

น้ำหนักไม่เกิน

70 กก. 

ชิปเมนท์สำหรับลูกค้าธุรกิจ
ชิปเมนท์สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล
การจัดส่งระหว่างประเทศ
การจัดส่งภายในประเทศ
การส่งแบบไม่ประจำ ประกอบด้วย
ส่งแบบประจำ ประกอบด้วย
Arrow Down
พัสดุ
ระดับการบริการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล Same Day
ภายในประเทศมักใช้เวลา 1-3 วัน
ระหว่างประเทศมักใช้เวลา 4-11 วัน

น้ำหนักไม่เกิน

30 กก.

ชิปเมนท์สำหรับลูกค้าธุรกิจ
ชิปเมนท์สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล
การจัดส่งระหว่างประเทศ
การจัดส่งภายในประเทศ
การส่งแบบไม่ประจำ ประกอบด้วย
ส่งแบบประจำ ประกอบด้วย
Arrow Down
ดูผลิตภัณฑ์

พัสดุ

บริการจัดส่งพัสดุของเราให้บริการรับ-ส่ง และคืนพัสดุแบบมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ สำหรับลูกค้าธุรกิจและผู้บริโภคในพื้นที่ให้บริการนั้น ๆ