Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Liên hệ với Chuyên gia Chuyển phát SameDay của Chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khẩn cấp nào, hãy gọi cho chúng tôi 00801-10-4240.

Bạn bắt buộc phải điền vào hầu hết các trường.

Thông tin liên hệ của bạn

Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập họ.

Vui lòng nhập địa chỉ email

Vui lòng nhập số điện thoại.

Thông tin Công ty

Vui lòng nhập tên công ty

Vui lòng nhập tên thành phố

Vui lòng chọn quốc gia/khu vực của bạn.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Vui lòng nhập nội dung chi tiết cho câu hỏi của bạn

Vui lòng đính kèm bất cứ tệp nào có liên quan (tùy chọn):
Duyệt

Vui lòng tải các tệp của bạn lên

Xin lưu ý rằng

Bằng việc gửi biểu mẫu liên hệ này, dữ liệu của bạn sẽ được chuyển tiếp đến DHL Global Forwarding Management GmbH và tiếp tục được người liên hệ phụ trách tương ứng xử lý.

Dữ liệu sẽ được xử lý chủ yếu cho mục đích thực hiện hợp đồng theo Điều 6 (1) b) GDPR (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu), cũng như trên cơ sở lợi ích hợp pháp theo Điều 6 (1) f) GDPR. Lợi ích hợp pháp của DHL Global Forwarding Management GmbH cụ thể là đảm bảo quy trình làm việc suôn sẻ để xử lý yêu cầu của khách hàng.

Bạn có muốn nhận tài liệu quảng cáo từ DHL không?

Vui lòng xem xét lựa chọn của bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách DHL sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Forms Summary