Navigeerimine ja sisu

IMO 2020 vähendab väävliheitmeid, mitte CO₂

Meie eksperdid selgitavad muudatusi ja DHLi GoGreeni tegevuskava


1. jaanuaril 2020 kehtestas Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) uue piirangu väävlikogusele, mida laevakütused võivad sisaldada – see on oluline muutus meretranspordiettevõtete ja kogu logistikasektori jaoks. 

IMO 2020 finantsmõju suurendas kaubaveokulusid kõigis piirkondades ja paljud keskkonnateadlikud veoettevõtjad imestavad, miks nende saadetiste süsinikdioksiidi (CO₂) heitkogused selle muudatusega ei vähene. 

Meie DHL Global Forwardingu eksperdid selgitavad IMO 2020 tegelikku keskkonnamõju ja seda, kuidas see sillutab teed logistika tulevikule.

Miks vähendada just väävliheitmeid?


Mootorid konteinerlaevadeseraldavad vääveloksiidi (SOx) kütuse põletamisel. SOx mitte ainult lihtsalt otseselt ei mõjuta inimeste tervist , kes elavad mereranda läheduses, suurte laevateede lähedal, kuid see kahjustab ka keskkonda.

Mis puutub inimeste tervisesse, siis on tõestatud, et SOx suurendab südame-veresoonkonna haigusi ja insuldi teket. See võib põhjustada ka kopsuhaigusi. Kopsuvähijuhtude arv on rannikualadel hüppeliselt kasvanud ja üha rohkem lapsi kannatab astma all. IMO merekeskkonnakaitse komiteele (MEPC) 2016. aastal esitatud uuringus hinnati, et vääveldioksiidi heitkoguste piirmäära vähendamineaitaks vältida 570 000 täiendavat enneaegset surmajuhtumit kogu maailmas aastatel 2020–2025.

Väävel mõjutab negatiivselt ka meie keskkonda. Vabanev väävel hapestab vett ja meie ookeane, kahjustades vees elavaid liike ja elusloodust. Ja kui pilved jõuavad tagasi maale, kahjustab happevihm rannikualade pinnast, põhjustades hapestumise tõttu kahju põllukultuuridele ja metsadele hapestumise tõttu.

Varasema 3,5% asemel on laevakütuste väävlisisalduse uueks piirnormiks 0,5%, ja nii madal kui 0,1%  määratud heitkoguste kontrolli piirkondades (ECA), nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada rannikualad. Selle tulemusel väheneb laevade vääveloksiidiheide kokku 77%, mis vastab ligikaudu 8,5 miljoni tonni vääveloksiidi heitkoguste vähenemisele aastas.

Need jõupingutused väävli heitkoguste vähendamiseks - milles on kokku leppinud peamised ülemaailmsed kaubanduspartnerid - kujutavad endast olulist humanitaarset sammu kliimamuutuste vastu võitlemisel..

Kuidas merelaevandusettevõtjad vähendavad oma laevade väävliheitmeid ja mis piirab CO₂ heitkoguste vähenemist


Meretranspordiettevõtjad saavad valida kolme erineva meetodi vahel, et vähendada oma konteinerlaeva väävliheitmeid. Kuigi kõik lahendused vähendavad märkimisväärselt SOx heitkoguseid, on neil kõigil mööndusi CO₂ või muude kasvuhoonegaaside heitkoguste osas. Need seisnevad järgnevas:

 • Kasutades rafineeritud diislikütust, või destillaate, nagu meregaasiõli (MGO), mille väävlisisaldus on alla 0,5%. See kütus on kallim kui raske kütteõli (HFO).
 • Paigaldadesgaasipuhastid oma laevadele – sisuliselt pesumasina, mis eraldab kütuse põletamisel väävli ülejäänud kütusest.
 • Alternatiivsetekütuseallikate kasutamine, näiteks veeldatud maagaasi (LNG) kasutamine. Veeldatud maagaasi jaoks on vaja kohandatud mootoreid, kuid nende ostmine on võrdlemisi odav. Gaasi ohtlikkuse tõttu kitsendab see laeval transporditavaid veoseliike.

Uuringute tulemused lahknevad IMO 2020. aasta uuringu väävliheitkoguste vähendamise tegelike keskkonnakulude osas. Igal väävlisisalduse vähendamise meetodil on täheldatavad puudused, mis ei kaalu küll üles IMO 2020. aasta strateegia eeliseid, kuid siiski põhjendavad edasiste uuringute ja poliitikakujundamise vajadust.

Üleminek jätkusuutlikele kütustele DHL Global Forwarding abil

Koostöös usaldusväärsete partneritega saab DHL aidata klientidel mitte ainult vähendada väävli heitkoguseid, vaid ka aidata kaasa jätkusuutliku kütusetootmise ja ülemaailmse kättesaadavuse kiirendamisele. Siin on näide meretranspordist:

 1. DHL prognoosib süsinikdioksiidi heitkoguseid, mida tuleb vähendada.
 2. Vastav kogusjätkusuutlikku laevakütust „hangitakse“ ja kasutatakse ühel või mitmel konteinerlaeval.
 3. Laevandusettevõtjad tangivad jätkusuutlikku laevakütust, kuid peavad katma ainult tavakütuse kulu. Hinnaerinevus tavakütuse ja jätkusuutliku tavakütuse vahel määrab jätkusuutliku kütuse lisatasu maksumuse.
 4. Rakendades  ühe atmosfääri lähenemisviisione, lihtsustub kütusevahetus, sest jätkusuutlik laevakütus ei pea olema samadel laevadel kui konteiner, mille heitkoguseid soovitakse vähendada.
Kuigi kontseptuaalselt on see väga lihtne ülesanne, tuleb iga protsessi etappi hoolikalt juhtida, et tagada CO₂ vähendamise tõendatavus ja väidetavus. Just seda teebki DHL Global Forwarding oma klientide jaoks  Broneeri ja esita nõue abil.

Madala väävlisisaldusega kütused ja must süsinik

Kõik madala väävlisisaldusega kütused ei ole võrdselt head. Väga madala väävlisisaldusega kütteõli (VLSFO) saadakse lisaainete ja nn aromaatsete ühendite segamisel, et suurendada selle tõhusust ja määrdevõimet. Need aromaatsed ühendid, nagu tolueen või benseen, võivad luua musta süsiniku, õhuga kokku puutudes.

Must süsinik on aerosool, mis tekib kütuse mittetäielikul põlemisel, ja ÜRO peab seda kliimasoojenemist soodustavaks teguriks, lisaks on see ka inimestele mürgine. Saksamaa poolt IMO-le esitatuduuringus hoiatatakse, et üleminek väävlirikkalt HFO-lt VLSFO-le võib suurendada musta süsiniku heitkoguseid kuni 85% võrra.Uuringus märgitakse ka, et laevade käitamine väiksema kiirusega võib suurendada tahmaheitmeid.

Gaasipuhastid: avatud või suletud ahelaga?

IMO 2020. aasta eeskirjade täitmiseks võivad laevaomanikud paigaldada gaasipuhastid oma laevadele. Need gaasipuhastid „pesevad“ vääveloksiidi laevade mootorist ja heitgaasisüsteemidest, võimaldades kasutada traditsioonilist HFO-d, mille väävlisisaldus on üle 0,5%.

Neid gaasipuhasteid on kaks kategooriat: avatud ja suletud ahelaga. Suletud süsteemides hoiyakse reovett ja see tuleb kõrvaldada spetsiaalsetes sadamarajatistes. Avatud süsteemides, aga, lastakse reostunud vesi ookeani, mis võib kahjustada ookeani elusloodust. Riigid, nagu Hiina, kaaluvad nüüd selliste eeskirjade jõustamist, mis keelaksid edaspidi avatud ahelaga gaasipuhastite kasutamise oma rannikualadel.

Veeldatud maagaas (LNG): metaan, teine kasvuhoonegaas

Kuigi veeldatud maagaasi kasutamine vähendab laeva CO₂-heidet, koosneb veeldatud maagaas peamiselt metaanist – mis on tehniliselt ikkagi fossiilne kütus ja kasvuhoonegaas. Lisaks CO₂-heite vähendamisele soovitab ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuste töörühm vähendada 2050. aastaks metaani heitkoguseid vähemalt 35% võrra võrreldes 2010. aasta tasemega , et hoida globaalset soojenemist 1,5 °C juures.

Kuigi veeldatud maagaasi tootmine ja jaotamine võib tekitada probleeme CO₂-heitmetega, tekitab selle tavapärane põletamine laevamootoris vähem CO₂-heitmeid kui veeldatud naftagaasi põletamine. Mootori mitteoptimaalne konstruktsioon võimaldab aga lekkeid, mida nimetatakse ka metaani libisemiseks – metaani pidevat eraldumist atmosfääri. Selline nähtus rõhutab parema laeva- ja mootorikonstruktsiooni, ning  põhjaliku ja regulaarse heitkoguste mõõtmise tähtsustpardal. See on osaliselt IMO 2050 esialgse strateegia eesmärk,milles käsitletakse eespool esitatud uuringutes tõstatatud küsimusi - ja veoettevõtjad saavad juba täna tegutseda.

DHLi keskkonnakaitse edusammud: Biokütused ja IMO 2050 esialgne strateegia


Vaatamata teatavatele kompromissidele, mida eespool täheldati, sillutab IMO 2020 teed edasistele ülemaailmsetele keskkonnaalgatustele, millest paljud on sõnastatud IMO esialgses 2050. aasta strateegias. Veelgi enam, lastisaatjatel on täna võimalik vähendada oma keskkonnamõju – DHL Global Forwarding juhendab kliente kogu maailmas biokütuste kasutamisel, mis on elujõuline alternatiiv fossiilsetele kütustele.

Biokütused: tänane tegutsemisvajadus

Biokütused jäävad üheks kõige realistlikumaks alternatiiviks traditsioonilistele kütustele, olgu need siis raske või kerge väävlisisaldusega,  järgmise viie kuni kümne aasta jooksul.. Oluline on, et need peavad olema pärit jätkusuutlikutest toorainetest, kuid nende eeliseks on see, et nad on tänapäeval laialdaselt kaubanduslikult kättesaadavad. Edasise tarneahela optimeerimise ja mastaabisäästu abil võib neid tulevikus saada veelgi madalamate hindadega. Õigesti toimides on nii biokütuste tootmine kui ka kasutamine keskkonnasõbralikum, sest kütused on biolagunevad ja palju vähem mürgised kui fossiilsed kütused.

Biokütuste hulka kuuluvad tavaliselt:

 • Biodiisel: Taimsetest või loomsetest rasvadest ja alkoholist saadud kütust kasutatakse tavaliselt diislikütuse lisandina, kusjuures biodiislikütuse sisaldus võib ulatuda 2%-st (B2) kuni 100%-ni biodiislikütusest (B100). Kui see on valmistatud jäätmetest (või HVO, kui tegemist on hüdrogeenitud taimeõliga), saab seda kasutada puhta kütusena.
 • Bioetanool: Seda kasutatakse tavalise bensiini lisaainena ja seda toodetakse tavaliselt maisi või teravilja alkohoolse kääritamise teel. Kõige tuntum versioon on E10, mida kasutatakse sõiduautodes ja veoautodes ning mis on 10% etanooli ja 90% bensiini segu.
 • Biokeroseen: Seda tuntakse ka kui biolennukikütust, mida toodetakse taimsetest ja loomsetest rasvadest. Biokütused võivad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid lennunduses 50% kuni 95% võrreldes fossiilse lennukikütusega.

Biokütused eksisteerivad paralleelselt e-kütustega, mis on veest ja süsinikdioksiidist toodetud sünteetilised kütused. Lugege e-kütuste ja muude edusammude kohta meie säästva kütuse valge raamatust, PDF-versioon (1,9 MB).

IMO2050 esialgne strateegia: tuleviku planeerimine

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni jõupingutused ei lõpe väävli heitkoguste vähendamisega. Esialgne strateegia on kavandatud kuni 2050. aastani, keskendudes seekord selgelt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele.

Nagu on esitanud IMO 2020, on järgmisteks sammudeks.

 • Vähendada laevade süsinikdioksiidi intensiivsust, projekteerides paremaid ja energiatõhusamaid laevu, rakendades nende energiatõhususe projekteerimisindeksit (EEDI) veelgi.
 • Vähendada CO₂-heidet 2030. aastaks vähemalt 40% ja 2050. aastaks 70% võrreldes 2008. aastaga.
 • Aastase kasvuhoonegaaside koguheite vähendamine 2050. aastaks vähemalt 50% võrra võrreldes 2008. aastaga, kooskõlas Pariisi kokkuleppe temperatuurieesmärkidega.

Lisateave IMO strateegia kohta

DHL Global Forwarding on alates 2017. aastast teinud koostööd programmigaThe GoodShipping Program, et pakkuda ainulaadset merebiokütust lastisaatjatele kogu maailmas. See on ka põhjus, miks meretransport on tänapäeval endiselt kõige keskkonnasõbralikum viis oma lasti transportimiseks.

Arvutage oma saadetise süsiniku jalajälg myDHLi Quote + Book kaudu.

Lae alla infograafik


Kas teil on konkreetne saadetis, millega soovite abi saada?


Meie transpordieksperdid on valmis aitama