Navigeerimine ja sisu

Tollivormistus: Kohustuslikud teadmised

Meie ekspedeerimisspetsialistid annavad nõuandeid tollivormistuse viivituste vältimiseks


Kui kaup liigub ühest riigist teise, on üks samm, mida teie rahvusvaheline saadetis ei saa vältida – tollivormistuse läbimine. Tollitegevusega tegelevad tavaliselt spetsiaalsed eksperdid, kuid hea ettevalmistus aitab teil vältida tarbetuid viivitusi ja pettumust: ekspedeerimise eksperdid jagavad mõningaid parimaid tavasid, mida saate täna kasutusele võtta, et protsess kulgeks sujuvalt.

Tollivormistus ja tollimaksude (neid kutsutakse ka „tariifideks“) tasumine võib olla keeruline. Kuid olenemata sellest, kas te olete saatja või vastuvõtja, on tõenäoline, et vastutate oma saadetise impordi- või eksporditasude maksmise eest. Sõltuvalt valitud Incoterms®-ist võite isegi hoolitseda selle eest, et mõlemad selgitaksid, kes peaks hoolitsema tollivormistuse eest sihtkohas nii varakult kui võimalik koos teie välismaise äripartneriga.

Saage lisateavet Incoterms®-i kohta 

Kõige enne: oma kaupade identifitseerimine


Teie tollitoimingute sujuv käsitlemine algab teie saadetava kauba täpsest kirjeldusest. See saavutatakse rahvusvaheliselt standardiseeritud kaubakoodi, harmoniseeritud süsteemi (HS) koodi abil, mis tagab, et toll kohaldab õigeid tollimakse ja makse. Pange tähele, et HS-koodid on riigiti erinevad, seega on oluline veenduda, et klassifitseerite tooted õigesti nii ekspordi- kui ka impordiriigi jaoks.

HS-koodide Euroopa, Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika allikad

Teie saadetises olevad esemed on õigesti identifitseeritud – kuid kas need võivad riigist lahkuda või sihtkohta siseneda? Eriti impordi puhul võivad mõnede kaupade suhtes kehtida teatavad valitsusasutuste eeskirjad ja sõltuvalt nende laadist on vaja litsentse või muid lubasid, näiteks tervishoiuga seotud tooted võivad vajada terviseameti litsentse. Enne importimist või eksportimist on oluline teada saada, millised on teie saadetise erinõuded.

Kas minu kaupade suhtes kehtivad valitsuse määrused? Mõned näited

 • Kaheotstarbelised kaubad. Need on kaubad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel. Nende hulka kuuluvad valmistooted, masinaosad, tarkvara ja tehnoloogia. Riiklikud ametiasutused kontrollivad selliste kaupade eksporti, transiiti ja üldiselt rahvusvahelist kaubandust. Mõnel juhul võib eksport teatavatesse riikidesse olla keelatud – see on embargo.
 • Põllumajandussaadused – oma põllumajandusmajanduse kaitsmiseks on riigid võtnud vastu erimeetmed, mis piiravad või keelavad impordi – need on kvoodid.
 • Aktsiisikaubad – mõnede kaupade suhtes kohaldatakse kõrgendatud imporditollimaksu, mis põhineb lisaks nende väärtusele ka nende imporditud kogusel – nende hulka kuuluvad alkohoolsed joogid, tubakas, kütus ja mineraalõlid.

Teie lastil võib olla vaja läbida ka teatud protseduurid, sõltumata selle laadist. Kui teie kaupu eksporditakse või imporditakse ainult ajutiselt, näiteks piiriülese liikumise ajal lõppsihtkohta, võidakse nõuda transiidiprotseduuri või ATA-märkmikku, et vältida tollimaksude kohaldamist.

Eksportimine


Õigete dokumentide olemasolul võib ekspordi tollivormistus kulgeda sujuvalt. Kaubasaatja jagab vajalikke dokumente (vt alltoodud rippmenüüd) oma maakleriga, kes omakorda esitab nõuetekohase tollivormistuse vormi tolliasutusele. Tolliasutus võib otsustada lasti kohe vabastada ja jagada saadetise ekspordiluba (näiteks MRN-numbrit Euroopas): võite saadetise edastada!

Tollivormistuse lihtsustamine: teie täiuslik faktuurarve

Nõuetekohaselt vormistatud arve lihtsustab tolliameti, teie välismaise äripartneri ja teie tollimaakleri kontrolli teie saadetise üle. See peaks sisaldama järgnevat:

 • HS-koodi iga kauba jaoks, nii importiva kui ka eksportiva riigi jaoks
 • Kogusummat, ilma käibemaksuta
 • Valuutat, milles tehing sõlmiti
 • Arvenumbrit
 • Kaubasaatja (müüja) nimi ja aadress ja kaubasaaja (müüja) nimi ja aadress
 • Käibemaksunumber – see ei ole kohustuslik nii kaubasaatjale kui ka kaubasaajale, kuid mõlema näitamine võib protsessi oluliselt kiirendada.
 • Euroopast eksportimisel ja Euroopasse importimisel EORI number, (Economic Operators' Registration and Identification), et teie tollimaakler saaks vajalikke toiminguid teha.
 • Märge pakendite kogukaalu ja arvu kohta, mis vastab kõikidele teistele veodokumentidele.

Täpsemalt: muu teave, mida teie maakler vajab

Need dokumendid on vajalikud nii päritolu- kui ka sihtkohas, olenemata sellest, kas teie kaup on ekspordiks või impordiks tollivormistatud:

 • Vastuvõtja ja kaubasaatja kontaktnimi ja -number: teie maakler peab tollivormistuse korraldamiseks võtma ühendust kaubasaaja või kaubasaatjaga.
 • Pakendinimekiri: see peaks vastama kõikidele teistele veodokumentidele kogukaalu ja pakendite arvu poolest.
 • Päritoluriik: päritolutõendit võidakse nõuda ekspordi tollivormistuse käigus ja see on kohustuslik impordi puhul, kui soovite saada kasu madalamatest või nullmääraga imporditollimaksudest.
 • Teie tootepõhised load – kas litsents on vajalik? Mõnel juhul tuleb lasti enne selle vabastamist täiendavalt kontrollida – seda nimetatakse sageli ekspordikontrolliks. Sellisel juhul peate ekspordiriigi tollile selgitama oma kauba laadi ja otstarvet.

 

Kontroll võib toimuda füüsiliselt või piirduda saadetise dokumentidega, kusjuures tolliasutused kohaldavad eri tasandi kontrollimenetlusi, et veenduda, et eksport vastaks riiklikele ja rahvusvahelistele seadustele ja eeskirjadele. Nad võivad nõuda konteineri kontrollimist, ja selle toodete kontrollimist või enne ekspordiloa andmist näidata toodete kasutamist.

Siin on meie professionaalne nõuanne: konsulteerige enne eksporti oma tollimaakleriga, esitades dokumentide näidiseid ja teavet oma kaupade olemuse ja võimalike kasutuste kohta. See võimaldab teie ekspertidel vältida asjatuid viivitusi või karistusi.

Importimine


Kui kasutate tollimaakleri teenuseid, on impordiprotsess ja kontroll sarnane eksporditollivormistusega. Oluline on jagada oma tarnekava koos kõigi vajalike dokumentidega oma maakleriga – nemad omakorda koostavad nõuetekohase tollideklaratsiooni. Põhidokumendid jäävad samadeks, mis eespool, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata impordilitsentsidele ja päritolutõenditele.

Teie maakleri esitatud dokumentide põhjal otsustab tolliasutus kas kaubad vabastada või tehingut kontrollida. Viimasel juhul kooskõlastab teie tollimaakler teiega edasised vajalikud toimingud.

Tollimaksude tasumine


Kõigi imporditud kaubanduslike kaupade suhtes kohaldatakse tollimakse ja makse vastavalt nende HS-koodi tariifikvalifikatsioonile, välja arvatud juhul, kui need on vabastatud tollimaksust. Üldiselt maksab imporditollimaksu kauba importija.

Mõnda kaupadele kehtivad ka muud maksud. See hõlmab aktsiisimakse ja dumpinguvastaseid tollimakse, mida kohaldatakse kaupade suhtes, mille hind on imporditurul oluliselt madalam kui nende väärtus.

Makse seadistamine: teie kontrollnimekiri

 • Kas teie tehingul on käibemaksukohustuslase number nii päritolu- kui ka sihtriigis?
 • Otsemakse või edasilükatud makse? Veenduge, et teil on võimalik tasuda tollimaksu, aktsiisimaksu ja käibemaksu kas otse või järelmaksukonto kaudu. Teie tollimaakler võib ka väikese väljamaksetasu eest teie nimel makseid teostada ja arveldada.
 • Kas teil on olemas nõuetekohased volikirjad? Kui kasutate tollimaaklerit, peate teie ja teie kaubanduspartnerid sõlmima nõuetekohased lepingud, mis võimaldavad tal teie nimel tegutseda.
 • Kas teil on EORI number? Kui te ekspordite Euroopast või impordite Euroopasse, peate olema registreeritud ettevõtja või kasutama tollimaaklerit, kes on volitatud ettevõtja.

Tollivormistusprotsessi tulemusel saadud dokumente tuleb säilitada kindlaksmääratud aja jooksul, mis on riigiti erinev, kuid võib olla kuni 10 aastat või kauem. Vastavusauditi eesmärgil. DHL Global Forwarding pakub arhiveerimisteenust, nii et tolliasutuste päringutele vastatakse tõhusalt, ilma viivituse ja vastutusele võtmise riskita.

Ekspordi tollivormistamine, impordi tollivormistamine ja tollimaksude tasumine tehtud? On aeg, et teie saadetis jõuaks sihtkohta. Kogege sujuvat impordi- või eksporditeekonda koos DHL Global Forwardinguga.

Infograafikute allalaadimine


Laseme teie kaupadel turule jõuda

Kas teil on küsimusi meretranspordi eksperdile?


Alustuseks rääkige meile pisut oma vajadustest.