Navigatie en inhoud

Gebruiksvoorwaarden


Op deze pagina vindt u een standaardversie van de algemene voorwaarden van de DHL-website. Houd er rekening mee dat in bepaalde landen andere algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn.
De algemene gebruiksvoorwaarden van de DHL-website zijn als volgt:

Auteursrecht
Het auteursrecht van deze uitgave is eigendom van DHL International GmbH.

Machtiging tot reproductie
Elke persoon mag een gedeelte van het materiaal op deze webpagina's reproduceren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • Het materiaal mag uitsluitend worden gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden.
  • Het mag op geen enkele wijze worden gewijzigd.
  • Er mag geen ongeautoriseerde kopie van DHL-handelsmerken worden gemaakt.
  • Elke kopie of elk gedeelte van het materiaal moet de volgende auteursrechtelijke mededeling bevatten:
    Copyright © DHL International GmbH. Alle rechten voorbehouden.

DHL-handelsmerken
'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL eCommerce', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHL Jetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect’ en 'EasyShip' zijn handelsmerken van DHL International GmbH of van enig ander bedrijf uit de DHL-groep, geregistreerd in ten minste één rechtsgebied. Er wordt geen gebruikslicentie van deze handelsmerken gegeven of geïmpliceerd. Deze handelsmerken mogen op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gebruikt, gewijzigd of gedistribueerd (behalve als integraal onderdeel van een geautoriseerde kopie van materiaal dat in deze webpagina's voorkomt, zoals vermeld in de vorige paragraaf).

Andere handelsmerken en handelsnamen
Alle andere handelsmerken of handelsnamen waarnaar in deze materialen wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Uw opmerkingen
DHL wil graag uw feedback ontvangen en waardeert uw ideeën en suggesties, maar kan niet elk bericht afzonderlijk beantwoorden. Het staat DHL vrij om de informatie die u verstrekt te gebruiken.

Gebruik van interactieve functies op deze website
Om het u gemakkelijk te maken, kan DHL interactieve functies op deze website aanbieden, zoals toegang tot traceren en opmerkingen van gebruikers. U mag deze functies uitsluitend gebruiken voor de beoogde doeleinden, niet voor andere doeleinden.

Nauwkeurigheid van deze site
Deze webpagina's kunnen onbedoelde onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze worden naar goeddunken van DHL gecorrigeerd, wanneer deze worden gevonden. De informatie op deze webpagina's wordt regelmatig bijgewerkt, maar onnauwkeurigheden kunnen blijven bestaan of optreden wanneer er zich tussen de updates door wijzigingen voordoen. Het internet wordt onafhankelijk van elkaar op meerdere locaties in de wereld onderhouden en bepaalde informatie die via deze webpagina's wordt gevonden, kan afkomstig zijn van buiten DHL. DHL wijst elke verplichting of verantwoordelijkheid voor deze inhoud af.

Virussen
DHL onderneemt alle redelijke pogingen om virussen van deze webpagina's te weren, maar kan dit niet garanderen en accepteert geen aansprakelijkheid voor virussen. Neem zelf alle beschikbare beveiligingsmaatregelen voordat u informatie van deze webpagina's downloadt.

Afwijzing van garanties
De services, de inhoud en informatie op deze website worden verstrekt op een "as is"-basis. DHL wijst, voor zover toegestaan door de wet, alle garanties, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins af, inclusief maar niet uitsluitend de impliciete garanties van verhandelbaarheid, niet-schending van rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. DHL, zijn filialen en licentiegevers, doen geen uitspraken en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van de diensten, inhoud of informatie die wordt geleverd op of via de website of systemen van DHL. Geen enkele informatie die wordt verkregen via de systemen of website van DHL zal leiden tot een garantie welke niet uitdrukkelijk door DHL wordt vermeld in deze algemene voorwaarden.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van impliciete garanties niet toegestaan, dus de beperkingen en uitsluitingen in deze paragraaf zijn mogelijk niet op u van toepassing. Indien u als klant handelt, hebben deze voorwaarden geen invloed op uw wettelijke rechten die niet kunnen worden opgegeven, indien er sprake is van deze rechten. U gaat akkoord en erkent dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie in deze algemene voorwaarden eerlijk en redelijk zijn.

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover de wet dit toestaat, zal DHL, zijn filialen of licentiegevers of enige op de website van DHL genoemde derde partij, in geen geval aansprakelijk zijn voor enige incidentele, indirecte, exemplaire, straf- en gevolgschade, gederfde winsten of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking vanwege het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website, systemen, diensten, inhoud of informatie van DHL, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad, strafbaar feit of enig ander wettelijk principe en ongeacht of DHL op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Zonder beperking van het voorgaande en voor zover de wet dit toestaat, gaat u ermee akkoord dat de totale aansprakelijkheid van DHL voor schade (direct of anderszins) of verlies, ongeacht de vorm van de eis of claim, of in contract, onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval groter is dan EUR 100,00. Voor zover de wet dit toestaat, zijn de hulpmiddelen die tot uw beschikking staan zoals deze worden genoemd in deze algemene voorwaarden exclusief en beperkt tot die hulpmiddelen die uitdrukkelijk worden vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

Producten en diensten
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de op deze webpagina's genoemde transportproducten en -diensten onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden van DHL. Aangezien deze kunnen variëren afhankelijk van het land van oorsprong van de zending, wordt u gevraagd contact op te nemen met de dichtstbijzijnde vestiging van DHL voor een kopie van de lokale algemene voorwaarden. Het is mogelijk dat niet alle producten en diensten van DHL in elk land beschikbaar zijn.

Openbaarmaking van informatie
Alle informatie die op deze pagina's door bezoekers aan DHL wordt verstrekt, wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk en zal niet aan derden worden doorgegeven, behalve als dit nodig is voor het leveren van de dienst.