Nawigacja i treść

Incoterms®


Reguły transportowe Incoterms® są często używane na całym świecie w międzynarodowych i krajowych umowach określając rozkład odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy w odniesieniu do kosztów dostawy, ryzyka utraty lub zniszczenia towarów, a także co do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wydanie 2020 a 2010


Główne zmiany

  • DAT (Delivered at Terminal – Dostarczone do terminalu) zostaje zastąpione przez DPU (Dostarczone do miejsca z rozładunkiem)
  • FCA (Free Carrier – Franco przewoźnik) umożliwia obecnie wystawianie listów przewozowych po załadunku

Inne zmiany

  • CIF (Koszt) oraz CIP (Przewóz i ubezpieczenie opłacone do) przewidują nowy domyślny standard ubezpieczenia, ale poziom ochrony ubezpieczeniowej nadal może być modyfikowany w ramach indywidualnych ustaleń między sprzedawcą a nabywcą.
  • W ramach niektórych reguł doszło do bardziej szczegółowego określenia rozdziału kosztów pomiędzy sprzedawcę i nabywcę – ten sam artykuł wymienia wszystkie koszty, za które odpowiedzialny jest sprzedawca i nabywca.
  • FCA (Franco przewoźnik), DAP (Dostarczone do miejsca), DPU (Dostarczone do miejsca z rozładunkiem) i DDP (Dostarczone, cło opłacone) uwzględniają obecnie możliwość organizacji przewozu przez samego sprzedawcę lub nabywcę bez zaangażowania podmiotów trzecich.
  • Bardziej czytelne są też obowiązki stron dotyczące bezpieczeństwa.
  •  W miejsce dotychczasowych ogólnych wytycznych, odnoszących się do wersji Incoterms z 2010 r., w ramach Incoterms® 2020 dla każdej reguły przewidziane zostały odrębne „Noty wyjaśniające dla użytkowników”.
  • CIP (Przewóz i ubezpieczenie opłacone do) wymaga obecnie zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej co najmniej na poziomie ICC A lub równoważnym. W ramach Incoterms® 2010 standardowo wymagano klauzuli ICC C, która oznaczała niższy poziom ochrony. Nie zmienił się standard ochrony ubezpieczeniowej w ramach reguły CIF (Koszt, ubezpieczenie i fracht).

Uniwersalne reguły dla każdego rodzaju transportu 2020


EXW – z zakładu

Ex WORKS (EXW) oznacza, że sprzedawca realizuje dostawę do nabywcy, kiedy postawi towary do dyspozycji nabywcy w określonym miejscu (takim jak fabryka lub magazyn), przy czym wskazane miejsce może, ale nie musi, być siedzibą sprzedawcy. W celu realizacji dostawy sprzedawca nie musi załadować towarów na żaden środek transportu ani nie musi dokonywać eksportowej odprawy towarów, jeżeli taka odprawa wchodzi w grę.

FCA – Franco przewoźnik

FRANCO PRZEWOŹNIK (FCA) oznacza, że sprzedawca dostarcza nabywcy towar na jeden z dwóch sposobów:

  • Po pierwsze, gdy wskazane miejsce jest siedzibą sprzedawcy, towary uznaje się za dostarczane, gdy zostaną załadowane na środek transportu podstawiony przez nabywcę.
  • Po drugie, gdy wskazane miejsce jest innym miejscem, towary uznaje się za dostarczane, gdy załadowane na środek transportu sprzedawcy docierają do wskazanego miejsca i są gotowe do rozładunku ze środków transportu sprzedawcy będąc do dyspozycji przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez nabywcę. 

Niezależnie od tego, który wariant zostanie wybrany jako miejsce dostawy, miejsce to służy określeniu, gdzie ryzyko przechodzi na nabywcę oraz przesądza o chwili, od której dalsze koszty są ponoszone przez nabywcę.

CPT – Przewóz opłacony do

Przewóz opłacony do… (CPT) oznacza, że sprzedawca dostarcza towary i przenosi ryzyko na nabywcę z chwilą wydania ich przewoźnikowi, który jest zakontraktowany oraz opłacony przez sprzedawcę lub sprzedawca odpowiada za towary dostarczone w ten sposób. Sprzedawca może to uczynić, przekazując przewoźnikowi fizyczne władztwo nad towarem w sposób i w miejscu odpowiednim dla użytego środka transportu. Po uznaniu towarów za dostarczone nabywcy w ten sposób, sprzedawca nie gwarantuje, że towary dotrą do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w uzgodnionej ilości, ani że w ogóle dotrą. Jest tak dlatego, że ryzyko przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę, gdy towary zostają dostarczone nabywcy w drodze wydania ich przewoźnikowi. Sprzedawca musi jednak zawrzeć umowę przewozu towarów od miejsca dostawy do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.

CIP – Przewóz i ubezpieczenie opłacone do

Przewóz i ubezpieczenie opłacone do (CIP) oznacza, że sprzedawca dostarcza towary i przenosi ryzyko na nabywcę z chwilą wydania ich przewoźnikowi, który jest zakontraktowany i opłacony przez sprzedawcę lub sprzedawca odpowiada za towary dostarczone w ten sposób. Sprzedawca może to uczynić, przekazując przewoźnikowi fizyczne władztwo nad towarem w sposób i w miejscu odpowiednim dla użytego środka transportu. Po uznaniu towarów za dostarczone nabywcy w ten sposób, sprzedawca nie gwarantuje, że towary dotrą do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w uzgodnionej ilości, ani że w ogóle dotrą. Jest tak dlatego, że ryzyko przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę, gdy towary zostają dostarczone nabywcy w drodze wydania ich przewoźnikowi. Sprzedawca musi jednak zawrzeć umowę przewozu towarów od miejsca dostawy do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.

DAP – Dostarczone do miejsca

Dostarczone do Miejsca (DAP) oznacza, że sprzedawca dostarcza towary i przenosi ryzyko na nabywcę, gdy towary są umieszczane na środku transportu do dyspozycji nabywcy, gotowe do rozładunku we wskazanym miejscu przeznaczenia lub w określonym punkcie w tym miejscu, jeśli taki uzgodniono. Sprzedawca ponosi całość ryzyka związanego z dostarczeniem towarów do wskazanego miejsca przeznaczenia lub do uzgodnionego punktu w tym miejscu. W związku z tym w ramach tej reguły Incoterms moment dostawy (dostarczenia towarów) i ich rzeczywistego przybycia do miejsca przeznaczenia są tożsame.

DPU – Dostarczone do miejsca z rozładunkiem

Dostarczone do miejsca z rozładunkiem (DPU) oznacza, że sprzedawca dostarcza towary i przenosi ryzyko na nabywcę, gdy towary, po ich rozładowaniu ze środka transportu, są postawione do dyspozycji nabywcy we wskazanym miejscu przeznaczenia lub w określonym punkcie w tym miejscu, jeżeli taki uzgodniono. Sprzedawca ponosi całość ryzyka związanego z dostarczeniem towarów i ich rozładowaniem w określonym miejscu przeznaczenia. W związku z tym w ramach tej reguły Incoterms moment dostawy (dostarczenia towarów) i ich rzeczywistego przybycia do miejsca przeznaczenia są tożsame. DPU to jedyna reguła Incoterms, która wymaga od sprzedawcy dokonania rozładunku w miejscu przeznaczenia. Sprzedawca powinien zatem mieć pewność, że jest w stanie zorganizować wyładunek w uzgodnionym miejscu. Jeśli strony nie chcą, by sprzedawca ponosił ryzyko i koszt rozładunku, należy unikać reguły DPU, a właściwe będzie użycie reguły DAP.

DDP – Dostarczone, cło opłacone

Dostarczone, cło opłacone (DDP) oznacza, że towary uznaje się za dostarczone to nabywcy, gdy zostają umieszczone na środku transportu do dyspozycji nabywcy po odprawie importowej, gotowe do rozładunku we wskazanym miejscu przeznaczenia lub w określonym punkcie w tym miejscu, jeśli taki uzgodniono. Sprzedawca ponosi całość ryzyka związanego z dostarczeniem towarów do wskazanego miejsca przeznaczenia lub do uzgodnionego punktu w tym miejscu. W związku z tym w ramach tej reguły Incoterms moment dostawy (dostarczenia towarów) i ich rzeczywistego przybycia do miejsca przeznaczenia są tożsame.

Reguły dotyczące transportu morskiego i śródlądowego 2020


FAS – Franco wzdłuż burty statku

Franco Wzdłuż Burty Statku (FAS) oznacza, że towary uznaje się za dostarczone do nabywcy, gdy w określonym porcie wysyłki zostaną umieszczone wzdłuż burty statku (np. na nabrzeżu lub na barce) wskazanego przez nabywcę lub gdy sprzedawca odpowiada za towary dostarczone w ten sposób. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na nabywcę, gdy towary znajdą się wzdłuż burty statku. Od tego momentu nabywca ponosi wszystkie dalsze koszty.

FOB – Franco statek

Franco statek (FOB) oznacza, że sprzedawca dostarcza towary nabywcy na pokład statku wskazanego przez nabywcę w określonym porcie wysyłki lub gdy sprzedawca odpowiada za towary w ten sposób dostarczone. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na nabywcę, gdy towary znajdą się na pokładzie statku. Od tego momentu nabywca ponosi wszystkie dalsze koszty.

CFR – Koszt i fracht

Koszt i fracht (CIF) oznacza, że sprzedawca dostarcza towary kupującemu na pokładzie statku lub gdy sprzedawca odpowiada za towary w ten sposób dostarczone. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na nabywcę, gdy towary znajdą się na pokładzie statku. W efekcie uznaje się, że sprzedawca wywiązał się z obowiązku dostarczenia towarów bez względu na to, czy towary faktycznie dotrą do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w uzgodnionej ilości, ani czy w ogóle dotrą. W przypadku reguły CFR sprzedawca nie jest zobowiązany wobec nabywcy do wykupienia ochrony ubezpieczeniowej. Zaleca się zatem, by nabywca sam nabył taką ochronę dla siebie.

CIF – Koszt, ubezpieczenie i fracht

Koszt, ubezpieczenie i fracht (CIF) oznacza, że sprzedawca dostarcza towary nabywcy na pokładzie statku lub odpowiada za towary w ten sposób dostarczone. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na nabywcę, gdy towary znajdą się na pokładzie statku. W efekcie uznaje się, że sprzedawca wywiązał się z obowiązku dostarczenia towarów bez względu na to, czy towary faktycznie dotrą do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w uzgodnionej ilości, ani czy w ogóle dotrą.

Pobierz broszury z regułami


Szkolenie ICC


Więcej informacji (w języku angielskim) na temat reguł Incoterms® można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), gdzie można również zamówić opracowanie „Incoterms® 2020”.

Zachęcamy do zapisania się na szkolenia online dotyczące Reguł Incoterms® 2020 oferowane na stronie icc.academy.

Może zainteresować Cię również