Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

INCOTERMS® 2020

Incoterms® regler används över hela världen för att klargöra ansvaret mellan köpare och säljare när det handlar om kostnader, risker, ansvar för transportförsäkring och regelefterlevnad.

Det är två huvudsakliga skillnader mellan Incoterms® 2010 och Incoterms® 2020:

 • DAT (Delivered at Terminal) ändrar namn till Delivered at Place Unloaded (DPU)
 • FCA (Free Carrier) tillåter nu att ett ombordkonossement utfärdas efter lasting

Övriga förändringar är:

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) och CIP (Carriage and Insurance Paid To) fastställer nya standardförsäkringsavtal men försäkringsnivån är fortsatt förhandlingsbar mellan köpare och säljare.
 • Där det är angivet , är kostnadsfördelningen mellan säljare och köpare mer noggrant definierad - en artikel anger alla kostnader som säljaren och köparen ansvarar för.
 • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) samt DDP (Delivered Duty Paid) möjliggör för köpare och säljare att arrangera sina transporter på egen hand utan att involvera en tredje part.
 • Säkerhetsrelaterade skyldigheter är mer prominenta.
 • Förklaringarna gällande varje enskild Incoterm® har gjorts tydligare och mer användarvänliga.
 • CIP kräver nu försäkringstäckning ICC A eller likvärdig. Det var ICC C i Incoterms® 2010. Försäkringtäckning som krävs vid CIF kvarstår.

 

 

Regler för alla transportsätt

 • Ex WORKS (EXW) innebär att säljaren levererar varan till köparen när säljaren ställer varan till köparens förfogande på angiven plats, oftast är detta säljarens fabrik eller lager men det behöver inte vara det. Säljaren har vid leveransen ingen skyldighet att lasta varan på ankommande transportmedel och har heller ingen skyldighet att exportklarera varan där detta är aktuellt.

 • FREE CARRIER (FCA) innebär att säljaren levererar varan till köparen på ett av två sätt:

  • I det första fallet, när platsen för avlämnandet är säljarens lokaler är varan levererad när den har lastats av säljaren på köparens transportmedel.  
  • I det andra fallet, när platsen för avlämnandet inte är säljarens lokaler är varan levererad när den har kommit fram till denna plats på säljarens transportmedel, är redo för lossning samt tillgängligt för fraktförare eller annan som utsetts av köparen.  

  Oavsett vilken av dessa två platser för levarans man väljer är detta platsen där risken övergår från säljare till köpare och kostnaderna efter denna punkt är köparens.

 • CPT CARRIAGE PAID TO innebär att säljaren avlämnar varan samt risken till köparen när säljaren överlämnar varan till den förste fraktföraren. Säljaren kan göra detta genom att ge transportören fysisk besittning av varan på det sätt och på den plats som är lämplig för det aktuella transportmedlet. När varan har levererats till köparen på detta sätt garanterar inte säljaren att varan levereras i fullgott skick, eller över huvud taget.  Detta beror på att att risken flyttas från säljare till köpare när varan lämnas över till transportören. Dock måste säljaren avtala om transport av varan till den överenskomna platsen. 

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) innebär att säljaren avlämnar varan samt risken till köparen när säljaren överlämnar varan till den förste fraktföraren.  Säljaren gör så genom att överlämna varan till transportören för fysisk hantering på ett lämpligt sätt och en lämplig plats. När varan har levererats till köparen på detta sätt garanterar inte säljaren att varan levereras i fullgott skick, eller över huvud taget. Det är på grund av att risken överförs från säljaren till köparen när varan är levererad till köparen via transportören. Säljaren måste dock se till att varan levereras enligt avtal till den överenskomna destinationen. 

 • DELIVERED AT PLACE (DAP) innebär att säljaren levererar godset samt överför risken till köparen där godset ställs till köparens förfogande från ankommande transportmedel, och görs klart för lossning på utvald plats om en sådan plats är överenskommen. Säljaren är den som står för risken samt kostnaden för transporten fram till destinationen eller till avtalad plats på den platsen. Enligt Incoterms är därför platsen för avlämnande av gods och ankomst till platsen densamma.  

 • DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) innebär att säljaren överlämnar godset samt överför risken till köparen när godset har ställts till köparens förfogande, lossats från transportmedlet på den avtalade platsen eller angiva destinationen.  Säljaren är den som står för all risk som kan uppstå i samband med transport och lossning på avtalad destination. Enligt denna regel är avlämnande av gods och ankomst till platsen det samma.  DPU är det enda leveransvillkor som ställer kravet att säljaren är den som skall lossa godset vid avtalad plats. säljaren bör därför säkerställa att det är i stånd att lossa på den nämnda platsen.  Om båda parter anser att säljaren inte ska stå för riskerna och kostnaden för lossning bör DPU-regeln undvikas och DAP-regeln användas instället.

 • DELIVERED DUTY PAID (DDP) innebär att säljaren har avlämnat godset när det ställs till köparens förfogande, importklarerat, på ankommande transportmedel klart för lossning på den angivna destinationen eller avtalad plats. Säljaren står alla risker, kostnader samt tullformaliteter fram destinationen eller avtalad plats. Säljaren är den som står för all risk som kan uppstå i samband med transport och lossning på avtalad destination. Enligt Incoterms är avlämnande av gods och ankomst till platsen densamma.  

 

 

Regler för sjötransporter till havs och längs inre vattenleder

 • FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) innebär att säljaren levererar godset vid sidan av fartyget ( tex på kaj eller pråm) i den hamn som köparen utsett. Avlämningen kan också ske när säljaren tillhandahåller en vara som redan avlämnats på detta sätt. Risk och kostnad övergår till köparen när godset avlämnats vid fartygets sida ( tex på kaj eller pråm) i den hamn som köparen utsett, och köparen ansvarar för alla kostnader efter det.

 • FREE ON BOARD (FOB) innebär att säljaren levererar godset till köparen på det fartyg som utsetts av köparen till den angivna hamnen, eller när säljaren tillhandahåller gods som redan avlämnats på detta sätt. Risken samt kostnaderna övergår till köparen när säljaren avlämnat godset lastat ombord på det fartyg som utsetts av köparen i den angivna hamnen och köparen ansvarar för alla kostnader efter det.

 • COST AND FREIGHT (CFR) innebär att säljaren avlämnat godset till köparen när godset anlänt till avtalad hamn ej lossat från fartyget. Risken för transporten går över till köparen när godset lastats på fartyget. Avlämningen kan också ske när säljaren tillhanda håller gods som redan avlämnats på detta sätt. Säljaren garanterar inte att godset levereras i fullgott skick, eller över huvud taget. Vid CFR är säljaren inte skyldig köparen att köpa någon transportförsäkring. Köparen ska tydligt informeras om detta så att denna kan överväga att själv köpa en transportförsäkring.

 • COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) innebär att godset avlämnats till köparen när det har lastats ombord på fartyget eller när säljaren tillhandahåller gods som redan avlämnats på detta sätt. Risken för transporten går över till köparen när godset lastats på fartyget. Säljaren skall dock avtala om försäkringen som täcker köparens risk till lägst Institute Cargo Clauses (C) nivå. Avtalsmöjligheten gällande nivån kvarstår dock och en högre nivå kan således avtalas om.

Läs mer om Incoterms® på International Chamber of Commerce (ICC) webbsida. Där hittar du även Incoterms® 2020 i sin helhel.
Anmäl dig till online-utbildning i Incoterms® 2020 hos icc.academy.