Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Incoterms®


Incoterms® regler för transport används i hela världen i internationella och nationella kontrakt för att klargöra ansvaret mellan köpare och säljare när det handlar om kostnader, risker, ansvar för gods och regelefterlevnad.

2020 kontra 2010


Viktiga ändringar

  • DAT (Levererad till terminal) har bytt namn till Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) tillåter nu att fraktsedlar utfärdas efter lasting

Andra ändringar

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) och CIP (Transport och försäkring betald till) fastställer nya standardförsäkringsbetsämmelser, men försäkringsnivån är fortsatt förhandlingsbar mellan köpare och säljare.
  • Där det anges är kostnadsfördelningen mellan säljare och köpare mer noggrant definierad – en artikel anger alla kostnader som säljaren och köparen ansvarar för.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) samt DDP (Delivered Duty Paid) möjliggör för köpare och säljare att arrangera sina transporter på egen hand utan att involvera en tredje part.
  • Säkerhetsrelaterade skyldigheter är mer framträdande.
  •  Förklaringarna gällande varje enskild Incoterm® har gjorts tydligare och mer användarvänliga.
  • CIP kräver nu försäkringstäckning ICC A eller motsvarande. Det var ICC C i Incoterms® 2010. Den försäkringtäckning som krävs enligt CIF kvarstår.

2020 års regler för alla transportsätt


EXW – Ex-Works

Ex WORKS (EXW) innebär att säljaren levererar varan till köparen när säljaren ställer varan till köparens förfogande på angiven plats, oftast är detta säljarens fabrik eller lager men det behöver inte vara det. Säljaren har vid leveransen ingen skyldighet att lasta varan på ankommande transportmedel och har heller ingen skyldighet att exportklarera varan där detta är aktuellt.

FCA – Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) innebär att säljaren levererar varan till köparen på ett av två sätt:

  • I det första fallet, när platsen för avlämnandet är säljarens lokaler, är varan levererad när den har lastats av säljaren på köparens transportmedel.
  • I det andra fallet, när platsen för leverans inte är säljarens lokaler, är godset levererat när det har kommit fram till platsen på säljarens transportmedel, är redo för lossning samt tillgängligt för transportören eller annan som utsetts av köparen. 

Oavsett vilken av dessa två platser för leverans man väljer är detta platsen där risken övergår från säljare till köpare och kostnaderna efter denna punkt är köparens.

CPT – Transport betald till

CPT CARRIAGE PAID TO innebär att säljaren avlämnar varan samt risken till köparen när säljaren överlämnar varan till den förste fraktföraren. Säljaren kan göra detta genom att ge transportören fysisk besittning av varan på det sätt och på den plats som är lämplig för det aktuella transportmedlet. När varan har levererats till köparen på detta sätt garanterar inte säljaren att varan levereras i fullgott skick, eller över huvud taget. Detta beror på att risken flyttas från säljare till köpare när varan lämnas över till transportören. Dock måste säljaren avtala om transport av varan till den överenskomna platsen.

CIP – Frakt och försäkring betald till

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) innebär att säljaren levererar godset, och överför risken, till köparen när säljaren överlämnar godset till den anlitade transportören eller anskaffar att godset levereras på detta sätt.  Säljaren kan göra detta genom att ge transportören fysisk besittning av godset på det sätt och på den plats som är lämplig för det aktuella transportmedlet. När varan har levererats till köparen på detta sätt garanterar inte säljaren att varan levereras i fullgott skick, eller över huvud taget. Detta beror på att risken flyttas från säljare till köpare när varan lämnas över till transportören. Dock måste säljaren avtala om transport av varan till den överenskomna platsen.

DAP – Levererad till angiven plats

DELIVERED AT PLACE (DAP) innebär att säljaren levererar godset samt överför risken till köparen där godset ställs till köparens förfogande från ankommande transportmedel, och görs klart för lossning på utvald plats om en sådan plats är överenskommen. Säljaren är den som står för risken samt kostnaden för transporten fram till destinationen eller till avtalad plats på den platsen. Enligt Incoterms är därför platsen för avlämnande av gods och ankomst till platsen densamma.

DPU - Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) innebär att säljaren överlämnar godset samt överför risken till köparen när godset har ställts till köparens förfogande, lossats från transportmedlet på den avtalade platsen eller angiva destinationen. Säljaren är den som står för all risk som kan uppstå i samband med transport och lossning på avtalad destination. Enligt denna regel är avlämnande av gods och ankomst till platsen det samma. DPU är det enda leveransvillkor som ställer kravet att säljaren är den som skall lossa godset vid avtalad plats. Säljaren bör därför säkerställa att det är i stånd att lossa på den nämnda platsen. Om båda parter anser att säljaren inte ska stå för riskerna och kostnaden för lossning bör DPU-regeln undvikas och DAP-regeln användas istället.

DDP – Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) innebär att säljaren levererar godset till köparen när det ställs till köparens förfogande, importklarerat, på ankommande transportmedel klart för lossning på angiven plats eller på ett överenskommet ställe på platsen, om ett sådant ställe har avtalats. Säljaren är den som står för all risk som kan uppstå i samband med transport och lossning på avtalad destination. Enligt Incoterms är därför platsen för avlämnande av gods och ankomst till platsen densamma.

2020 års regler för sjötransporter till havs och längs inre vattenleder


FAS – Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) innebär att säljaren levererar godset vid sidan av fartyget (tex på kaj eller pråm) i den hamn som köparen utsett. Avlämningen kan också ske när säljaren tillhandahåller en vara som redan avlämnats på detta sätt. Risk och kostnad övergår till köparen när godset avlämnats vid fartygets sida (tex på kaj eller pråm) i den hamn som köparen utsett, och köparen ansvarar för alla kostnader efter det.

FOB – Free on Board

FREE ON BOARD (FOB) innebär att säljaren levererar godset till köparen på det fartyg som utsetts av köparen till den angivna hamnen, eller när säljaren tillhandahåller gods som redan avlämnats på detta sätt. Risken för förlust av och skada på godset övergår när godset har lastats ombord på fartyget, och köparen ansvarar för alla kostnader efter det.

CFR – Kostnad och Frakt

COST AND FREIGHT (CFR) innebär att säljaren avlämnat godset till köparen när godset anlänt till avtalad hamn ej lossat från fartyget. Risken för transporten går över till köparen när godset lastats på fartyget. Säljaren skall dock avtala om försäkringen som täcker köparens risk till lägst Institute Cargo Clauses (C) nivå. Avtalsmöjligheten gällande nivån kvarstår dock och en högre nivå kan således avtalas om. Vid CFR är säljaren inte skyldig köparen att köpa någon transportförsäkring. Köparen ska tydligt informeras om detta så att denne kan överväga att själv köpa en transportförsäkring.

CIF – Kostnadsförsäkring och Frakt

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) innebär att godset avlämnats till köparen när det har lastats ombord på fartyget eller när säljaren tillhandahåller gods som redan avlämnats på detta sätt. Risken för förlust av eller skada på godset överförs när godset lastats ombord på fartyget och säljaren anses ha uppfyllt sin skyldighet att leverera godset. Det oavsett om godset faktiskt anländer till destinationen i bra skick, i angiven kvantitet eller överhuvudtaget.

Ladda ned broschyren om villkor


ICC-utbildning


Läs mer om Incoterms® på International Chamber of Commerce (ICC) webbplats. Där hittar du även Incoterms® 2020 i sin helhet.

Anmäl dig till onlineutbildning om Incoterms® 2020 hos icc.academy.

Du kanske också är intresserad av