Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

VÅR EXPERTIS INOM ENERGI OCH KEMIKALIER

Stimulera leveranskedjan

På den cykliska, politiska och säkerhetskrävande energi- och kemikaliemarknaden har DHL den expertis, kompetens och effektivitet kring leveranskedjan som krävs för att driva verksamheten framåt.

 • Dagens stigande och fallande oljepriser är ett resultat av den här marknadens cykliska egenskaper. Under konjunkturnedgångar ökar andelen energiföretag som går i konkurs medan antalet riggar och investeringsnivåerna sjunker. Ibland är det mycket fokus på lägre kostnader och kostnadskontroll. Innovativa, transformerande tillvägagångssätt från DHL uppfyller det behovet och skiftar fokus från "reaktivitet" till "proaktivitet", tack vare våra fullt integrerade lösningar för leveranskedjan. Green field-rådgivning, KPI-förvaltning och leveranskedjeinsyn är bara några av de områden som vi har beprövad expertis inom.

 • Dagens marknad styrs av geopolitiska krafter, t.ex. en marknad som översvämmas av nationella oljebolag (NOC) i inkomstberoende länder som Ryssland, Iran och Venezuela. I den här miljön har kostnadskontroll och förbättrad drift blivit nödvändigt för att upprätthålla lönsamheten. Genom en kultur av kontinuerlig förbättring, principer om resurssnål förvaltning och fokus på operativ excellens kan DHL uppfylla dessa behov. Inom området kostnadseffektivt underhåll erbjuder vi förbättrad underhållsproduktivitet genom bättre insyn och tillförlitlighet i leveranskedjan, satsplockning av arbetsordrar och materialleverans till användningsplatsen.

 • Energibranschens behov av säker drift ökar och policyerna för HSSE (Health, Safety, Security och Environment) och efterlevnad har blivit en nödvändighet för alla tjänsteleverantörer i leveranskedjan. Många företag förväntar sig att de ska vara integrerade i varje process. DHL ligger i framkant i detta avseende tack vare vår etablerade säkerhetskultur och våra beprövade säkerhetsprogram. På en alltmer globaliserad marknad är möjligheten att förbättra processeffektiviteten och säkerställa effektiva leverantörstjänster en stor fördel.

Olja och gas, uppströms och nedströms

Med vår globala närvaro och leveranskedjeexpertis kan DHL hjälpa olje- och gasföretag längs hela vägen, oavsett avstånd, projektlängd och komplexitet.

 • Den långa ledtiden från prospektering till utvinning, bearbetning och distribution innebär ett antal utmaningar. DHL har leveranskedjelösningar för alla utvecklingsfaser och är med hela vägen. Våra tjänster omfattar green field- och brown field-rådgivning, projekt- och omvandlingssupport samt hantering av material för rutinmässigt underhåll.

 • Nu när världens ”enkla” olja har hittats prospekterar företagen på alltmer avlägsna platser och allt djupare i havet. DHL verkar i drygt 200 länder och erbjuder hjälp av den omfattning och skala som krävs för att täcka alla geografiska områden. Våra beprövade program för rekrytering och kvarhållande på avlägsna platser och vårt fokus på kontinuerlig förbättring ger extra tillförlitlighet.

 • Oljeprisets cykliska natur har åtföljts av ett globalt skifte i PVC- och PE-produktionen på grund av billigare råmaterial, vilket skapar en överlappning mellan energi och polymerer på marknaden. Samtidigt utökas anläggningarna eftersom extra kapacitet behövs online. DHL har ökat paketeringskapaciteten i nyckelområden och tillhandahåller mervärdestjänster för att möta specialbehov. Våra funktioner för tung last och pråmar, som minskar transportkostnaderna, är specifika exempel på stödet vi erbjuder.

Gruvdrift

Mot bakgrund av fluktuerande råvarupriser, verksamhet på avlägsna platser och försämrad lönsamhet erbjuder DHL en blandning av beprövad kompetens och innovativa lösningar för att maximera effektiviteten i hela leveranskedjan.

 • Periodiska fluktuationer i råvarupriserna har ökat fokus på inkomstflödet, att minska skulder och att hitta innovativa lösningar för att spara pengar. DHL erbjuder en rad innovationer och stor kompetens inom områden som lagerfinansiering, skapande och förvaltning av integrerade leveranskedjor, teknologiska tillvägagångssätt och miljövänliga initiativ.

 • Gruvföretag ställs inför drift på alltmer avlägsna platser, vilket leder till problem på grund av långa avstånd och svårigheter att hitta arbetskraft. Avstånd är inget problem för DHL tack vare vår globala räckvidd, vårt fokus på ingående lokal kunskap och vår omfattande närvaro i alla delar av världen. Våra program för rekrytering och kvarhållande är beprövade på avlägsna platser, och vår kompetens förstärks ytterligare av vår mycket erfarna arbetsstyrka.

 • Gruvföretag prioriterar operativ excellens, med ökat fokus på kostnadskontroll och produktionseffektivitet. För DHL är kontinuerlig förbättring, resurssnål ledning och operativ excellens avgörande delar av organisationskulturen. När det gäller kostnadseffektivt underhållsarbete uppnår vi förbättrad underhållsproduktivitet tack vare bättre insyn och tillförlitlighet i leveranskedjan, satsplockning av arbetsordrar och materialleverans till användningsplatsen.

Kraft och el

På en komplicerad marknad med lika komplicerade regler erbjuder DHL ett utbud av tjänster för leveranskedjan som anpassas efter förändringar, förbättrar produktiviteten och minskar kostnaderna i syfte att skapa bättre infrastruktur och större hållbarhet.

 • Kraft- och elföretag möter ofta problem med föråldrad eller otillräcklig infrastruktur. De behöver starkt logistik- och transportstöd vid byggande av nya anläggningar och underhåll av befintlig utrustning. I båda fallen har DHL kompetensen som behövs för att förbättra effektiviteten i leveranskedjan och lätta på det ekonomiska trycket genom att minska utgifterna för investeringstillgångarna. DHL erbjuder lösningar för underhåll, reparation och drift (MRO) som möjliggör kontinuerlig produktion för kraft- och elföretag. Lösningarna säkerställer planerad och optimerad tillgänglighet av delar och verktyg där teknikerna behöver dem.

 • Behovet av energi fortsätter att öka, liksom kravet på renare och med hållbara former av kraftgenerering. Myndigheter fokuserar därför alltmer på att utforska förnybara energikällor och andra alternativa energikällor. På en sådan snabbt föränderlig och ibland oförutsägbar marknad erbjuder DHL förmågan att utforma, förvalta och stödja agila leveranskedjor som snabbt anpassas efter nya situationer och fortsätter att maximera kostnadseffektiviteten. Vår erfarenhet omfattar logistik för kapitalprojekt och transporttjänster för utveckling av alternativa energiproduktionsanläggningar som sol-, vind- och vattenkraftverk.

Kemikalier

DHL:s bidrag till kemiföretag är främst vår utformning av effektiva, integrerade leveranskedjor, och våra mervärdestjänster som garanterar efterlevnad och produktkvalitet.

 • Miljöreglerna för de som lagrar och transporterar farliga material blir allt striktare, allt fler och allt mer komplexa. Utöver efterlevnad med internationella och landsspecifika regler måste operatörerna uppfylla industrins krav på renhet och kvalitet för produkterna som de hanterar. För DHL har goda resultat och kvalitetskontroll vad gäller HSSE (Health, Safety, Security och Environment) blivit helt naturligt genom att vi har utvecklat en kultur av proaktiv säkerhet och kontinuerlig förbättring. Följden är kundnytta som exakta lösningsspecifikationer och en rad specialiserade mervärdestjänster som gör att brister och kontamination i de levererade kemikalierna undviks.

 • Fusioner och förvärv är en utbredd företeelse inom kemiindustrin. De kan leda till avbrott eller, om de hanteras bra, till ökad verksamhetsstyrka och effektivitet. Vid rationalisering av produktion och leverans rör viktiga beslut den nya utformningen av det sammanslagna nätverket, vad som går att kombinera, hur flera leveranskedjor ska hanteras och var största fokus ska ligga. DHL bemöter alla dessa utmaningar genom att analysera nätverk och utforma optimerade, responsiva leveranskedjor där paketering, lagring, hantering och distribution av färdigprodukter är helt integrerat. Denna integration ger flexibilitet, förbättrar servicenivåerna, minskar kostnaderna och påskyndar tiden till marknaden.

Insights om energi och kemikalier

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar

  Kontakta oss & håll dig uppdaterad

  För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: