Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Thành công của Doanh nghiệp Thông qua Quản lý Chuỗi Cung ứng Bền vững

Tìm ra giá trị đích thực của hoạt động logistics bền vững


Phương pháp quản lý bền vững đang làm thay đổi các doanh nghiệp và thách thức thực trạng bằng cách biến sự phát triển bền vững thành một phần không thể thiếu của quy trình Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM). Hiện nay, phát triển bền vững có thể là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của một công ty.

Trong sách trắng miễn phí và có đầy đủ nội dung này, chúng tôi trình bày những phần quan trọng nhất của quy trình Quản lý Chuỗi Cung ứng Bền vững (SSCM) và thảo luận về các lĩnh vực chức năng khác nhau của quy trình này.

Bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Các công ty có thể áp dụng mô hình phát triển bền vững tích hợp để tạo ra giá trị gia tăng cho hoạt động kinh doanh của họ, ngoài việc tác động tích cực đến môi trường.
  • Áp lực bên ngoài, bao gồm cả tổn hại uy tín, đang gây ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các công ty cũng như quan điểm của họ về phát triển bền vững. 
  • Phương pháp Quản lý Chuỗi Cung ứng Bền vững có thể hỗ trợ các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chính, bao gồm cả lòng trung thành của khách hàng, danh tiếng thương hiệu và hiệu suất.

Ngoài ra, sách trắng cũng làm rõ quan niệm sai lầm cho rằng phương pháp quản lý bền vững gây ra gánh nặng tài chính. Sách trắng còn cung cấp các nghiên cứu tình huống thực tế để giới thiệu nổi bật những việc mà một số công ty nổi tiếng đang làm để đưa phương pháp quản lý bền vững đổi mới vào quy trình làm việc và hoạt động kinh doanh của họ.

Việc thực hiện quy trình quản lý chuỗi cung ứng bền vững là hoàn toàn khả thi, mang lại tiềm năng trực tiếp và gián tiếp cho doanh nghiệp, đồng thời tạo ra những tác động lâu dài không thể đo đếm được — hãy tải xuống sách trắng để tìm hiểu cách thực hiện.

Bạn có muốn đọc tiếp?


Đăng ký ngay để nhận sách trắng “Tìm ra Giá trị Đích thực của Chuỗi Cung ứng: Thành công của Doanh nghiệp Thông qua Quản lý Chuỗi Cung ứng Bền vững”