Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Incoterms®


Obchodní podmínky Incoterms® se často používají na celém světě v mezinárodních a vnitrostátních smlouvách a stanovují odpovědnosti mezi kupujícími a prodávajícími týkající se nákladů, rizik, odpovědnosti za náklad a dodržování předpisů.

2020 vs. 2010


Hlavní změny

  • DAT (Delivered at Terminal) je přejmenováno na Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) nyní umožňuje vydání nákladních listů po nakládce

Další změny

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) a CIP (Carriage and Insurance Paid To) stanovují nová standardní pojištění, ale úroveň pojištění nadále závisí na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.
  • Je-li uvedeno, rozdělení nákladů mezi kupujícím a prodávajícím je stanoveno přesněji – jeden článek obsahuje veškeré náklady, za které je zodpovědný prodávající a kupující.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) a DDP (Delivered Duty Paid) nyní zohledňují skutečnost, kdy si kupující a prodejce sjednají svou vlastní přepravu, místo aby využili třetí stranu.
  • Na povinnosti týkající se zabezpečení je nyní kladen větší důraz.
  •  „Vysvětlující poznámky pro uživatele“ pro všechny podmínky Incoterm® nahradily doprovodné poznámky ve verzi z roku 2010 a měly by být pro uživatele srozumitelnější.
  • CIP nyní vyžaduje jako výchozí pojistné krytí ICC A nebo ekvivalentní. Podle podmínek Incoterms® 2010 stačilo krytí ICC C. Požadované pojistné krytí pro CIF zůstává zachováno.

Pravidla pro všechny způsoby přepravy 2020


EXW – Ex-Works

Ex WORKS (EXW) znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu v okamžiku, kdy poskytne zboží kupujícímu k dispozici na určeném místě (například výrobní závod nebo sklad). Toto určené místo může, ale nemusí být prostorem prodávajícího. Aby došlo k doručení, prodávající nemusí nakládat zboží na žádné sběrné vozidlo, ani nemusí zboží celně odbavit pro export, pokud je takové proclení vyžadováno.

FCA – Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu jedním ze dvou způsobů:

  • Zaprvé, pokud je určené místo prostorem prodávajícího, zboží je doručeno, jakmile je naloženo na dopravní prostředek zajištěný kupujícím.
  • Zadruhé, když je určené místo jiným místem, zboží je doručeno v okamžiku, kdy po naložení na dopravní prostředek prodávajícího dorazí na určené jiné místo, je připravené na vyložení z daného dopravního prostředku prodávajícího a je k dispozici přepravci nebo jiné osobě určené kupujícím. 

Ať je jako místo dodání zvolena kterákoli z těchto dvou možností, dané místo určuje, kde riziko přechází na kupujícího, a čas, od kterého jdou náklady na účet kupujícího.

CPT – Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) znamená, že prodávající dodá zboží a přenese riziko na kupujícího předáním zboží přepravci smluvně sjednanému prodávajícím nebo získáním takto dodaného zboží. Prodávající tak může učinit tím, že dopravci předá zboží do fyzické držby způsobem a na místě odpovídajícím použitému dopravnímu prostředku. Jakmile je zboží takovým způsobem doručeno kupujícímu, prodávající nezaručuje, že zboží dorazí na místo určení v bezchybném stavu, v uvedeném množství nebo že vůbec dorazí. To proto, že doručením zboží kupujícímu a jeho předáním přepravci dochází k přenosu rizika z prodávajícího na kupujícího. Prodávající musí nicméně smluvně zajistit přepravu zboží z dodávky na sjednané místo vykládky.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) znamená, že prodávající dodá zboží a přenese riziko na kupujícího předáním zboží přepravci smluvně zajištěnému prodávajícím nebo získáním takto dodaného zboží.  Prodávající tak může učinit tím, že dopravci předá zboží do fyzické držby způsobem a na místě odpovídajícím použitému dopravnímu prostředku. Jakmile je zboží takovým způsobem doručeno kupujícímu, prodávající nezaručuje, že zboží dorazí na místo určení v bezchybném stavu, v uvedeném množství nebo že vůbec dorazí. Je tomu tak proto, že riziko přechází z prodávajícího na kupujícího, když je zboží doručeno kupujícímu předáním dopravci; prodávající však musí uzavřít smlouvu o přepravě zboží od doručení do dohodnutého místa určení.

DAP – Delivered at Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) znamená, že prodávající dodá zboží a přenese riziko na kupujícího, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku na určeném cílovém místě nebo na sjednaném bodě v daném místě, pokud byl takový bod sjednán. Prodávající nese veškerá rizika související s doručením zboží na určené cílové místo nebo sjednaný bod v daném místě. V této podmínce Incoterms jsou tedy doručení a příjezd na místo určení stejné.

DPU - Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znamená, že prodávající dodá zboží a přenese riziko na kupujícího, jakmile je zboží po vyložení z příchozího dopravního prostředku dáno k dispozici kupujícímu na určeném cílovém místě nebo na sjednaném bodě v daném místě, pokud byl takový bod sjednán. Prodávající nese veškeré rizika související s doručením zboží a jeho vyložením na určeném cílovém místě. V této podmínce Incoterms jsou tedy doručení a příjezd na místo určení stejné. DPU je jediným pravidlem Incoterms, které vyžaduje, aby prodávající vyložil zboží v místě určení. Prodávající by měl proto zajistit, aby byl schopen zorganizovat vykládku na určeném místě. Pokud strany nechtějí, aby prodávající nesl riziko a náklady související s vykládkou, místo pravidla DPU by mělo být použito pravidlo DAP.

DDP – Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu, proclené pro import, na příchozím dopravním prostředku na určeném cílovém místě nebo na sjednaném bodě v daném místě, pokud byl takový bod sjednán. Prodávající nese veškerá rizika související s doručením zboží na určené cílové místo nebo sjednaný bod v daném místě. V této podmínce Incoterms jsou tedy doručení a příjezd na místo určení stejné.

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu 2020


FAS – Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu, když je zboží umístěno vedle plavidla (např. na přístavní hráz nebo nákladní člun) určeného kupujícím v určeném přístavu pro zásilku nebo když prodávající zajistí zboží již takto dodané. Riziko ztráty nebo poškození zboží je přeneseno, jakmile je zboží vedle plavidla, a veškeré náklady nese od této chvíle kupující.

FOB – Free on Board

FREE ON BOARD (FOB) znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu na palubu plavidla určeného kupujícím v určeném přístavu pro zásilku nebo zajistí zboží již takto dodané. Riziko ztráty nebo poškození zboží je přeneseno, jakmile je zboží na palubě plavidla, a veškeré náklady nese od této chvíle kupující.

CFR – Cost and Freight

COST AND FREIGHT (CFR) znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu na palubu plavidla nebo zajistí zboží již takto dodané. Riziko ztráty nebo poškození zboží je přeneseno, jakmile je zboží na palubě plavidla, čímž prodávající splnil svou povinnost doručit zboží bez ohledu na to, zda zboží ve skutečnosti dorazí na místo určení v bezchybném stavu, v uvedeném množství nebo zda vůbec dorazí. V pravidle CFR prodávající nenese vůči kupujícímu žádnou povinnost zakoupit pojistné krytí: kupujícímu tak bude doporučeno, aby si pojistné krytí zakoupil sám.

CIF – Cost, Insurance and Freight

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu na palubu plavidla nebo zajistí zboží již takto dodané. Riziko ztráty nebo poškození zboží je přeneseno, jakmile je zboží na palubě plavidla, čímž prodávající splnil svou povinnost doručit zboží bez ohledu na to, zda zboží ve skutečnosti dorazí na místo určení v bezchybném stavu, v uvedeném množství nebo zda vůbec dorazí.

Stáhnout brožury o podmínkách


Školení ICC


Přečtěte si více o podmínkách Incoterms® na oficiálních webových stránkách Mezinárodní obchodní komory (ICC), kde si můžete také objednat publikaci „Incoterms® 2020“.

Zaregistrujte se konline školenío podmínkách Incoterms® 2020 na icc.academy.

Mohlo by vás také zajímat