Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Vysvětlení obchodních podmínek Incoterms®

Pomůžeme vám maximálně vytěžit z obchodních podmínek Incoterms® 2020


Obchodní podmínky Incoterms® byly vyvinuty jako soubor norem pro mezinárodní doručování s cílem zajistit hladký průběh mezinárodního obchodu. Často se označují zkratkami, například FOB nebo CIF, a mohou vést k nedorozumění mezi obchodními partnery. Nechte se vést našimi odborníky, abyste měli jistotu, že obchodní podmínky Incoterms® hrají ve váš prospěch.

Co skutečně zahrnují obchodní podmínky Incoterms® 2020?


V rámci kupní smlouvy určují Incoterms® práva a povinnosti stran, týkající se doručení zboží od prodávajícího kupujícímu. Poskytují společný rámec pro pochopení toho, jak a kým je přeprava organizována, kdo nese rizika s ní spojená a kdo je odpovědný za bezpečnost zásilky a dodržování celních předpisů.

Obchodní podmínky Incoterms® mají vždy stejnou strukturu - třípísmennou zkratku a název místa. Název místa je důležitý, protože udává, kde se náklady na přepravu předávají prodávajícím kupujícímu. Mezi jednotlivými obchodními podmínkami Incoterm však nemusí stejný název místa uvádět, kam se rizika převádějí, ani nemusí poskytovat informace o tom, kde a kdo má zařídit pojištění přepravy.

Aktuální obchodní podmínky Incoterms® 2020 obsahují 11 obchodních podmínek. Čtyři z nich jsou určeny specificky pro námořní přepravu, protože se vztahují výhradně na námořní a vnitrozemskou vodní přepravu; zbývajících sedm se vztahuje na náklad doručovaný jakýmkoli druhem přepravy – včetně vodní.

Hlavní rozlišovací prvek: Sdílení nákladů na přepravu


Obchodní podmínky Incoterms® se liší především podle distribuce nákladů na přepravu a organizaci. To se týká nákladní, námořní, letecké nebo železniční přepravy, ale nejen jí: patří sem také nakládka, vykládka a balení zboží.

V mezinárodním obchodě mají náklady na přepravu významný dopad na konečnou cenu. Nákup zboží za obchodních podmínek Ex-Works (EXW) nebo Delivered at Place Unloaded (DPU) pro vás jako kupujícího znamená velmi rozdílné náklady. Totéž platí, pokud jste prodávající.

Rozhodnutí o tom, která ze stran je nejlépe vybavena pro organizaci rychlé, bezpečné a nákladově efektivní přepravy, vám zároveň může přinést klid. V případě pochybností nechte zkušenou spediční firmu přepravit zboží tam, kde je nejvíce potřeba.

Získat nabídku

Kapitálové informace: Rizika, pojištění a náklady na pojištění


Přestože je důležité vědět, kdo je odpovědný za organizaci a úhradu přepravy, je také důležité vědět, kdo nese rizika zásilky a kdy je to podstatné.

V některých současných podmínkách Incoterms®, jako je Carriage and Insurance Paid To (CIP), je kupující ujištěn, že prodávající bude odpovědný za pojištění nákladu. Ostatní podmínky Incoterms® neobsahují informace o pojistných smlouvách a jsou tedy na vyjednání mezi zainteresovanými stranami.

Mimo to, zatímco riziko a náklady na přepravu mohou být převedeny na stejném místě (jde například o zásilky s podmínkami EXW nebo DPU), ne všechny současné podmínky Incoterms® se tímto pravidlem řídí.. Obchodní podmínky Incoterms Carriage Paid To (CPT) přenáší rizika z prodávajícího na kupujícího již při předání nákladu přepravci v zemi původu, zatímco náklady na přepravu nese prodávající až do určeného místa určení.

Celní povinnosti a odpovědnost za dodržování předpisů


V neposlední řadě platné obchodní podmínky Incoterms® určují, kdo je odpovědný za podání celního prohlášení a odbavení všech cel, a to jak při vývozu, tak při dovozu. Podle těchto podmínek musí náklad rovněž splňovat všechna bezpečnostní kontrolní opatření a projít všemi kontrolami.

Ve většině obchodních podmínek Incoterms® je za vývozní clo odpovědný prodávající, zatímco za dovozní celní odbavení je odpovědný kupující. Pouze v rámci podmínek EXW kupující odpovídá za dovozní i vývozní clo, zatímco v rámci podmínek Delivered Duties Paid (DDP) nese tyto povinnosti prodávající.

Klasifikace obchodních podmínek Incoterms® 2020


Mezi jednotlivými pojmy existují rozdíly, což znamená, že obchodní podmínky Incoterms® lze snadno rozdělit do čtyř kategorií podle prvního písmene jejich zkratky – lze si je snadno zapamatovat.

Chcete-li se stát odborníkem na obchodní podmínky Incoterms, můžete si přečíst úplný popis jednotlivých pravidel v našem centru nápovědy Incoterms® Explainer

Skupina E – EXW

Význam obchodních podmínek Incoterms®: U zásilek EXW nese odpovědnost téměř za všechny povinnosti kupující. Příjemci jsou předány v původním čase a místě zásilky.

Prodejce zajistí předání zboží kupujícímu na vybraném místě.

Kupující zorganizuje celou dodávku z místa nakládky včetně hlavní přepravy a nese veškerá rizika od okamžiku převzetí zboží od prodávajícího. To zahrnuje i vývozní proclení zásilky.

Skupina F – FCA, FAS a FOB

Význam obchodních podmínek Incoterms®: U podmínek Free Carrier (FCA), Free Alongside Ship (FAS), a Free On Board (FOB) hlavní přeprava není placena prodávajícím a zboží je předáno na místě dohodnutém stranami v země prodávajícího.

Prodejce odbaví zásilku k vývoznímu celnímu odbavení. Doručí náklad na určené místo zásilky.

Kupující odpovídá za uzavření hlavní přepravní smlouvy, za výběr přepravce nebo odesilatele a sleduje náklady na přepravu. Odpovídá za dovozní celní poplatky.

Skupina C – CPT, CIP, CFR a CIF

Význam obchodních podmínek Incoterms®: U CPT, CIP, Cost & Freight (CFR) a Cost, Insurance and Freight (CIF) hlavní přepravu platí prodávající, ale rizika přecházejí při předání zboží prvnímu přepravci. U dvou z těchto podmínek se prodávající zavazuje pojistit zboží ve prospěch kupujícího.

Prodávající odpovídá za uzavření hlavní přepravní smlouvy, za výběr přepravce nebo odesilatele a sleduje náklady na přepravu. Organizuje doručení zboží na místo nakládky pro hlavní přepravu, kde rizika rovněž přechází na kupujícího. Odpovídá za vývozní celní odbavení.

Kupující nese riziko za poškození nebo ztrátu nákladu během hlavní přepravy. Spoléhá také na to, že prodávající poskytne hlavnímu přepravci správné informace. Odpovídá za dovozní celní odbavení.

Skupina D – DPU, DAP, DDP

Význam obchodních podmínek Incoterms®: Takzvaná skupina "úplného doručení" zahrnuje Delivered at Place Unloaded (DPU), Delivered at Place (DAP) a DDP. Většinu nákladů a povinností nese prodávající a převedou se na kupujícího při převzetí zboží v zemi určení.

Prodávající odpovídá za uzavření hlavní přepravní smlouvy, za výběr přepravce nebo odesilatele a sleduje náklady na přepravu. Organizuje doručení zboží na místo nakládky pro hlavní přepravu, kde rizika rovněž přechází na kupujícího. Odpovídá za vývozní celní odbavení a v případě DDP také za dovozní odbavení.

Kupující odpovídá za vykládku svého nákladu v místě předání zboží (vyjma DPU).

Nejpoužívanější obchodní podmínky Incoterms® z roku 2020


Obchodní podmínky Incoterms® upravují rozdělení nákladů na doručení a určují, kdy přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží z kupujícího na prodávajícího. Uvádějí, v jakém okamžiku se považují dodací povinnosti dodavatele za splněné.

V oblasti námořní přepravy jsme ve společnosti DHL Global Forwarding zjistili, že z roku 2020 se zatím nejčastěji používají následující obchodní podmínky Incoterms®:

  1. Free On Board (FOB)
  2. Ex-Works (EXW)
  3. Free Carrier (FCA)
  4. Cost & Freight (CFR)
  5. Cost Insurance & Freight (CIF)

Podívejte se na přesnou definici jednotlivých pojmů v našem centru nápovědy Incoterms Explainer.

Jak ale přesně vybrat správnou podmínku Incoterm®? Ačkoli rozhodovací proces může být složitý a často vázaný na tradiční postupy v daném odvětví podnikání nebo u konkrétního partnera, pokusili jsme se kategorizovat a zjednodušit, jak vámi preferované rozdělení nákladů a odpovědností může odpovídat konkrétním obchodním podmínkám Incoterms®.

Na co byste se měli zeptat sebe a svého obchodního partnera


Začněte jednoduše: Správný způsob přepravy

Free Alongside Ship (FAS), FOB, CFR a CIF jsou určeny pro námořní nebo vodní přepravu. Jsou-li tyto podmínky dohodnuty, je prodávající povinen při doručení předložit nákladní list nebo jiný doklad o námořní přepravě.

Pokud se zásilka nebude přepravovat na člunu nebo lodi v mezinárodním úseku, logicky by se neměly používat. Ostatní přepravní podmínky Incoterms® lze použít pro námořní, leteckou a železniční přepravu.

Z obchodních podmínek Incoterms pro námořní a vodní přepravu obecně vyplývá, že námořní přepravce je třetí stranou. V případě pronájmu plavidla se však za přepravce považuje strana (kupující nebo prodávající), která si plavidlo pronajímá. Hlavním bodem diskuse, který je třeba mezi stranami vyjasnit, je odpovědnost za nakládku na loď a vykládku z lodi.

Strategické uvažování: Nejlepší člověk pro danou práci

Hlavní úsek a vnitrozemská přeprava nezahrnují pouze čas, který váš kontejner nebo palety stráví na lodi nebo v kamionu: zahrnuje také sledování procesu nakládky nebo vykládky a celkovou integritu nákladu po celou dobu cesty..

Podívejme se na konkrétní příklad doručení zboží podléhajícího rychlé zkáze. Pokud prodávající vlastní některé z potřebných zařízení a/nebo má přístup k odborným znalostem k přepravě takových komodit na dlouhé vzdálenosti (tím se myslí vyškolený personál, chladírenské kontejnery...) a kupující ne, doporučuje se pověřit prodávajícího řízením přepravy za podmínek DAP (Delivered At Place).

Obecněji lze o výběru mezi podmínkami skupiny F, C nebo D rozhodnout také na základě schopnosti prodávajícího nebo kupujícího uzavřít nejvýhodnější přepravní smlouvu. V některých zemích může být prodávající nebo kupující právně zavázán k použití vnitrostátní přepravní linky.

A konečně, kdo je nejschopnější sledovat a kontrolovat náklady na zdržení, zadržení a skladování? Nechte svého speditéra, aby vám přenechal kontrolu nad vaším dodavatelským řetězcem. 

Podívejte se na náš Demurrage Explainer

Zdaleka nejde jen o formalitu: Pojištění a celní poplatky

Pojistěte si své zboží. Pokud chcete jako kupující ve smlouvě jasně uvést, že za pojištění zboží odpovídá váš dodavatel, doložte svou transakci příslušnými přepravními podmínkami Incoterms®: zvolte CIF nebo Carriage and Insurance Paid To (CIP). Přímo ve smlouvě uveďte, která rizika má pojištění pokrývat.

V rámci mezinárodního obchodu hradí vývozní clo obvykle prodávající a dovozní clo hradí kupující. Odbavení zboží pro dovoz nebo vývoz zahrnuje také povolení a licence nezbytné pro splnění požadavků na zásilku.

V důsledku toho můžete v některých případech požadovat, aby kupující převzal odpovědnost za tento proces při dovozu i vývozu, což umožňují podmínky EXW.

Pokud se o tyto formality má na obou koncových bodech cesty postarat prodávající, zvolte podmínky Incoterms® Delivered Duties Paid (DDP).

Vybrali jste pro svou zásilku ideální podmínky Incoterms? Nezapomeňte uvést, že používáte vydání z roku 2020.

Tři tipy, jak využít obchodní podmínky Incoterms® 2020 ve svůj prospěch


1. U výběru obchodních podmínek Incoterms® svá rozhodnutí zdokumentujte

Znalosti jsou vaším nejlepším spojencem – ujistěte se, že dobře znáte obchodní podmínky Incoterms®, abyste si vybrali ty nejvhodnější. 

Podívejte se na centrum nápovědy Incoterms®

Kromě teoretických znalostí si před rozhodnutím položte několik otázek. U které ze stran je nejpravděpodobnější, že se rozhodne správně? Jaký je nejlepší způsob přepravy vašeho konkrétního nákladu? Je zapotřebí pojištění (zjistili jsme, že většinou ano)?

2. Ohledně vybraných obchodních podmínek Incoterms® buďte konkrétní

Správná lokalita
Abyste měli jistotu, že budou použity správné podmínky Incoterms, musí být jasně uvedeny v kupní smlouvě, a to podle následující struktury:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]např. CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Obchodní podmínky Incoterms jsou platné až poté, co smluvní strany určí město nebo přístav. Tyto lokality uveďte co nejpřesněji.

Správná verze
Stále je možné použít obchodní podmínky
Incoterms® 2010, Incoterms® 2000 a i starší verze obchodních podmínek Incoterms®. V dodacích podmínkách je proto nutné uvést, která verze obchodních podmínek Incoterms® se bude používat.

3. Nezapomeňte, na co se obchodní podmínky Incoterms® nevztahují

Obchodní podmínky Incoterms® pouze uvádějí rozdělení přepravních nákladů a rizik mezi prodávajícího a kupujícího, jak je popsáno výše.

Obchodní podmínky Incoterms® neuvádějí cenu, která se má uhradit za zboží, ani přiřazené způsob platby.

Rovněž neupravují převod vlastnictví zboží nebo dispozice v případě porušení smlouvy. Tyto záležitosti jsou obvykle výslovně definovány v kupní smlouvě nebo v právních předpisech, které se k ní vztahují. Kromě toho jsou strany přísně vázány místními zákony – ty mohou mít přednost před jakýmkoli aspektem kupní smlouvy, včetně zvolených obchodních podmínek Incoterms®.

Tři chyby, kterých je třeba se vyvarovat při výběru obchodních podmínek Incoterm®


1. Nekonzistentní dodací podmínky ve vaší dokumentaci

Jako podklad pro stanovení celní hodnoty zásilky se použije faktura.

Pokud je tedy ve smlouvě uvedeno, že přeprava byla dohodnuta za podmínek EXW, zatímco faktura uvádí doručení za podmínek CIP, vyvolá to otázky a potenciálně dojde ke zpoždění odbavení nákladu. To je důležité, pokud vaše smlouva nestanovuje, že na faktuře mohou být uvedeny jiné podmínky doručení nebo jiná stanovená cena zboží.

2. Chybné představy smluvních stran o právech a povinnostech týkajících se zvolených obchodních podmínek Incoterms®

Obchodní podmínky Incoterms byly vytvořeny s cílem poskytnout společný referenční rámec pro mezinárodní dodávky, a usnadnit tak celosvětový obchod. S novým vydáním, které je nyní v platnosti, se vám zdvojnásobení komunikačního úsilí o konkrétních důsledcích zvolených podmínek Incoterms® vždy vyplatí! EXW a FCA jsou skvělým příkladem.

Podle podmínek FCA předá prodávající zboží přepravci, nebo jiné osobě určené kupujícím, přímo v prostorách prodávajícího na jiném určeném místě. Ve vydání obchodních podmínek Incoterms® 2020 je stanoveno, že kupující musí informovat prodávajícího o časovém období nebo přesném datu, kdy má přepravce (nebo jiná určená strana) zboží vyzvednout.

Na rozdíl od zdánlivě podobných podmínek EXW však FCA nestanovuje povinnost prodávajícího upozornit kupujícího na to, že je zboží připravené k doručení – reklamace ze strany kupujícího by v tomto případě byly neopodstatněné. Hrajte na jistotu, informujte zákazníka!

3. Volba nesprávného způsobu přepravy podle podmínek CIF nebo CIP

Podle podmínek CIP musí prodávající uzavřít smlouvu o přepravě a nést náklady spojené s doručením zásilky na místo určení – bez ohledu na zvolený způsob přepravy..

Na základě podmínek CIF vzniká prodávajícímu povinnost uzavřít smlouvu a uhradit veškeré náklady a přepravné nutné k doručení zboží na určený námořní nebo říční přístav. Pokud byl prodej uzavřen za podmínek CIF, doručení zboží po silnici může být uznána jako nesprávné splnění dodacích povinností.

Stáhnout infografiku


Mohlo by vás také zajímat


Máte konkrétní problém týkající se přepravy, s kterým potřebujete pomoci?


Naši odborníci na přepravu vám rádi pomohou