#จัดส่งกับDhl
เอกสารกรณีพิเศษสําหรับการนําเข้า
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

เอกสารเพิ่มเติมสําหรับการนําเข้าพัสดุ

อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมตามประเภทสินค้าปลายทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องและบริการที่ต้องการ

เมื่อจัดส่งระหว่างประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาเอกสารกรณีพิเศษอาจรวมถึง:

  • ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าหรือหนังสือรับรองของผู้ผลิต
  • หนังสือมอบอํานาจกับตัวแทนใด ๆ
  • ใบอนุญาต, ใบอนุญาต, คาร์เน็ต, เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือใบรับรอง