#จัดส่งกับDhl

เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีพิเศษสําหรับการนําเข้า

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

เอกสารเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต้องใช้สําหรับการนําเข้าพัสดุ

ในการนำเข้าพัสดุอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ประเทศปลายทาง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรูปแบบบริการที่ต้องการ

เมื่อจัดส่งระหว่างประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา เอกสารกรณีพิเศษที่ต้องใช้อาจรวมถึง:

  • ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าหรือหนังสือรับรองของผู้ผลิต
  • หนังสือมอบอํานาจกับตัวแทนใด ๆ
  • ใบอนุญาต, เอกสารสิทธิ์, เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ (carnet), เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือใบรับรอง