Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Tilleggsgebyrer ved landfrakt


DHL Freight gjennomgår tilleggsgebyrene for landfrakt med jevne mellomrom. De gjeldende tilleggsgebyrene står oppført nedenfor.

Spedisjonstariff 2024


Valutatillegg for grenseoverskridende trafikk


For grenseoverskridende sendinger blir det meste av DHL Global Forwarding Norway’s kostnader fakturert i danske kroner (DKK) og euro (EUR), mens vi fakturerer kundene våre i norske kroner (NOK), For de fleste av våre kunder belaster vi på grenseoverskridende trafikk et flytende valutatilegg. For noen få kunder har valutaendringer vært inkludert i prisene våre.

Vi er nå i en ekstrem situasjon hvor kronen har blitt svakere enn hva vi har lagt inn i våre kalkyler. Vi ser oss derfor nødt til å innføre et midlertidig valutatillegg for de av våre kunder som ikke har et flytende tillegg og som faktureres i Norske kroner (NOK). Ved utgangen av mai var økningen mot snittet i 2022 lik 16,3 % mot euro og 16,1 % mot danske kroner.

Det ekstraordinære tillegget blir derfor satt til 16 % og gjøres gjeldende fra 01.07.2023. Tillegget vil være gjeldende inntil vi ser behovet for å endre ut ifra utviklingen i valuta fremover.

Ekstraordinært dieseltillegg


Siden innføringen av ekstraordinært dieseltillegg på 6 % den 14 mars har prisene fortsatt å øke.

Vi følger utviklingen i dieselpris nøye og vil justere tillegget opp eller ned dersom prisene endrer seg i fremtiden.

Tilleggsavgift for drivstoff – vei og bane


På grunn av store økninger i drivstoffprisene er vi nødt til å inndekke deler av denne kostnadsøkningen. Vi må kreve en variabel tilleggsavgift for drivstoff for våre Euroconnect- og Euroline-tjenester.

Dette tillegget i prosent justeres månedlig, basert på gjennomsnittlige priser de fire ukene mellom den 15. i hver måned.

Siden den 1. mars 2013 har tilleggsavgiften for drivstoff, både innenlands og utenlands, vært basert på et månedlig gjennomsnitt fraEOFs (Energi og Olieforum) publiserte drivstoffpriser.

Tjeneste Tilleggsavgift 27.06.2022 Tilleggsavgift 13.06.2022

Tilleggsgebyr juni 

2022

Kurs 27.06.2022 Kurs 13.06.2022

Kurs juni  

2022

Innenlands 30.50% 17.50% 12.50% 2054 1828 1750
Internasjonal 66.90% 56.40% 52.90% 2054 1828 1750

Veiavgift (Maut) i Europa


Veiavgift i Europa varierer avhenger av hvilken Euro-norm kjøretøyet er registrert under. Euro-normene er fra 2 til 5. Euro class 2 og 3 forurenser mer, og eldre kjøretøyer vil derfor ha høyere kostnader, mens nye kjøretøyer i Euro class 4 og 5 forurenser mindre og har lavere kostnader.

En del av DHLs miljøfokus er bruk av nye lastebiler. Vi har også innført strenge krav til underleverandørene våre. Dette betyr at vi kan begrense veiavgiften (Maut) til et minimum, som tjener både miljøet og kundene.

Nedenfor finner du en oversikt over land og satser for veiavgift (Maut).

Tilleggsavgift for utenlandsk valuta


Basert på de kontinuerlige svingningene i valutamarkedet, som påvirker kostnadsberegningene våre, har vi funnet det nødvendig å innføre en variabel tilleggsavgift for utenlandsk valuta.

Vi vil bruke individuelle tillegg for Europa (inkl. Baltikum), Storbritannia, Sverige og Danmark.

Tilleggsgebyret vil justeres månedlig, basert på Norges Banks oppgitte valutakurser.

Valutatillegg

 Land

Kurs juli 2024

Kurs juni 2024

Kurs mai 2024

Tilleggsgebyr juli 2024

Tilleggsgebyr juni 2024

Tilleggsgebyr mai 2024

Europa/Baltikum, EUR


11,5120

11,8430

11,7650

31,40%

33,80%

33,80%

Storbritannia, GBP

13,6476

13,8453

13,6920

12,90%

13,60%

12,90%

Sverige, SEK

102,17

101,38

102,22

19,20% 17,00%

19,20%

Danmark, DKK

154,33 158,78

156,98

36,80% 41,20%

39,00%

 

Du kan også se informasjon publisert av Norges Bank for dokumentasjon. Månedlig oppdatering.

Tilleggsgebyr for mobilitetspakke


Endring av tilleggsgebyret for EUs mobilitetspakke gebyr gjeldende fra 05.09.2022

Da vi innførte tilleggsgebyret for EUs mobilitetspakke den 20.03.2022, ble dette gjort på bakgrunn av kalkulasjoner vi la til grunn ut ifra informasjon tilgjengelig på det tidspunktet. I ettertid har det vist seg at våre estimater for kostnader knyttet til hjemkjøring av trekkvogn, hjemreise for sjåfører, helgehvile til sjåfører, minstelønn til sjåfør samt adminstrasjon har vært langt høyere enn våre beregninger.

Vi ser oss derfor nødt til å øke tilleggsgebyret for EUs mobilitetspakke til 14,5 % på både import og eksport, gjeldende fra 05.09.2022.

MAUT økning i Tyskland 


01.12.2023 vil avgiften for lastebiler øke med et CO₂-tillegg. I tillegg skal bompenge grensen reduseres fra 7,5 til 3,5 tonn. Denne endringen medfører en kostnadsøkning som igjen gjør at vi må justere MAUT tillegget vi belaster våre kunder.

Innføring av EU ETS på ferjestrekninger


Som ett ledd i den europeiske innsatsen for å redusere utslipp av klimagasser vil det fra 01.01.2024 bli innført klimakvoter på all skispfart. Kvotene kjøpers for en måned av gangen og pris pr ferjestrekning kan variere fra måned til måned. https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/klimakvoter/skipsfart-i-eus-kvotesystem/ Kostnad for disse klimakvotene avhenger av de forskjellige ferjestrekninger – DHL Global Forwarding Norway as vil fra 01.01.2024 belaste dette med kr 1,25 pr 100 kg - maks kr 300,-, min kr 2,50 pr sending. Dette gebyret kan endres utfra endring i kvoteinnkjøpene.