Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Incoterms®


Incoterms® regler for transport brukes på verdensbasis i internasjonale og nasjonale kontrakter, og beskriver ansvarsfordelingen mellom kjøper og selger for kostnader, risiko, ansvar for last og regulatorisk samsvar.

2020 kontra 2010


Vesentlige endringer

  • DAT (Delivered at Termin) har endret navn til Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) åpner nå opp for at det kan utstedes fakturaer etter lasting

Endre endringer

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid To) setter opp nye standardforsikringsordninger, men forsikringsnivået kan likevel forhandles mellom kjøper og selger.
  • Fordeling av kostnader mellom kjøper og selger er oppgitt mer presist – en artikkel viser alle de kostnadene som selgeren og kjøperen er ansvarlig for.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) tar nå hensyn til kjøper og selger som arrangerer egen transport istedenfor å bruke tredjepart.
  • Sikkerhetsrelaterte forpliktelser er nå mer fremtredende.
  •  Veiledningsnotatene i 2010-utgaven, som forklarer hver Incoterm®, har blitt erstattet for å være mer brukervennlige.
  • CIP krever nå som standard forsikringsdekning ICC (A) eller tilsvarende. I Incoterms® 2010 var kravet ICC (C). Nødvendig forsikringsdekning under CIF gjenstår.

2020 Regler for alle transportmåter


EXW – Ex-Works

EX WORKS (EXW) betyr at selgeren leverer varene til kjøperen når den stiller varene til disposisjon for kjøperen på et navngitt sted (dvs. fabrikk, lager e.l.), og det navngitte stedet kan, men må ikke, være selgerens lokaler. Selgeren er ikke forpliktet til å laste godset over på et hentekjøretøy eller klarere godset for eksport, dersom slik klarering er nødvendig.

FCA – Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) betyr at selgeren leverer varene til kjøperen på en av to måter:

  • Enten betraktes godset som levert når det er ferdig lastet på transportmidlet arrangert av kjøper, hvis det navngitte stedet er selgerens forretningssted.
  • Eller hvis et annet sted er valgt, er godset levert etter å ha blitt lastet på selgers transportmiddel, når det ankommer det navngitte stedet og er klar til lossing fra selgers transportmidler og står til disposisjon for transportøren eller en annen person utnevnt av kjøper. 

Det valgte leveringsstedet definerer hvor og når risiko og kostnader overføres til kjøperen.

CPT – Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) betyr at selgeren leverer varene – og overfører risikoen – til kjøperen ved å overlevere dem til transportøren som er valgt av selgeren, eller ved å anskaffe varene som er levert slik. Selgeren kan gjøre dette ved å gi transportøren fysisk besittelse av varene på en måte og sted som er egnet for det spesielle transportmiddelet. Når varene er levert til kjøperen på denne måten, garanterer ikke selgeren at varene kommer til bestemmelsesstedet i god stand, i oppgitt mengde eller i det hele tatt. Dette er fordi risikoen overføres fra selger til kjøper når varene blir levert til kjøperen ved å overlevere dem til transportøren. Selgeren må likevel inngå kontrakt for transport av varene fra levering til avtalt bestemmelsessted.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) betyr at selgeren leverer varene – og overfører risikoen – til kjøperen ved å overlevere dem til transportøren som er valgt av selgeren, eller ved å anskaffe varene som er levert slik.  Selgeren kan gjøre dette ved å gi transportøren fysisk besittelse av varene på en måte og sted som er egnet for det spesielle transportmiddelet. Når varene er levert til kjøperen på denne måten, garanterer ikke selgeren at varene kommer til bestemmelsesstedet i god stand, i oppgitt mengde eller i det hele tatt. Dette er fordi risikoen overføres fra selger til kjøper når varene blir levert til kjøperen ved å overlevere dem til transportøren. Selgeren må likevel inngå kontrakt for transport av varene fra levering til avtalt bestemmelsessted.

DAP – Delivered at Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) betyr at selgeren leverer varene – og overfører risiko – til kjøperen når varene blir stilt til disposisjon for kjøperen på det ankomne transportmiddelet som er klart for lossing på det navngitte bestemmelsesstedet eller på det avtalte punktet på dette stedet, hvis noe slikt punkt er avtalt. Selgeren bærer alle risikoer forbundet med å bringe varene til det navngitte bestemmelsesstedet eller til det avtalte punktet på dette stedet. I denne Incoterms-regelen er levering og ankomst til destinasjon derfor de samme.

DPU – Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) betyr at selgeren leverer varene – og overfører risiko – til kjøperen når varene er losset fra det ankomne transportmiddelet, blir stilt til disposisjon for kjøperen på et navngitte bestemmelsessted eller til det avtalte punktet på det stedet, hvis noe slikt punkt er avtalt. Selgeren bærer alle risikoer forbundet med å bringe varene til og losse dem på det angitte bestemmelsesstedet. I denne Incoterms-regelen er derfor levering og ankomst til destinasjon den samme. DPU er den eneste Incoterms-regelen som krever at selgeren må losse varer på destinasjonen. Selgeren bør derfor sørge for å være i stand til å organisere lossing på det nevnte stedet. Skulle partene ha til hensikt at selgeren ikke skal bære risikoen og kostnadene ved lossing, bør DPU-regelen unngås og DAP bør brukes i stedet.

DDP – Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) betyr at selger leverer godset når godset plasseres til kjøpers disposisjon, klarert for import på transportmiddelet, klart for lossing på det navngitte bestemmelsesstedet eller til det avtalte punktet innen det sted, hvis noe slikt punkt er avtalt. Selgeren bærer alle risikoer forbundet med å bringe varene til det navngitte bestemmelsesstedet eller til det avtalte punktet på dette stedet. I denne Incoterms-regelen er levering og ankomst til destinasjon derfor de samme.

2020 Regler for sjøtransport og transport i innlands farvann


FAS – Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) betyr at selgeren leverer varene til kjøperen når varene plasseres ved siden av skipet (f.eks. på en kai eller en lekter) som er utpekt av kjøperen i den navngitte havnen for forsendelse, eller når selgeren anskaffer varer som allerede er levert slik. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset står ved siden av skipet, og kjøper dekker alle kostnader deretter.

FOB – Free on Board

FREE ON BOARD (FOB) betyr at selger må levere varene ombord på det fartøyet kjøperen angir i den navngitte havnen for forsendelsen. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset er ombord i fartøyet, og kjøper dekker alle kostnader deretter.

CFR – Cost and Freight

COST AND FREIGHT (CFR) betyr at selgeren leverer varene til kjøperen om bord på fartøyet eller anskaffer varene som allerede er levert slik. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset er ombord i fartøyet, slik at selgeren antas å ha utført sin forpliktelse til å levere varene uansett om varene faktisk ankommer bestemmelsesstedet i god stand, i den oppgitte mengden eller i det hele tatt. Under CFR er selger ikke forpliktet til å kjøpe over til kjøper til å kjøpe forsikring: kjøperen bør derfor anbefales å kjøpe en dekning for seg selv.

CIF – Cost Insurance and Freight

COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) betyr at selgeren leverer varene til kjøperen om bord på fartøyet eller anskaffer varene som allerede er levert slik. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset er ombord i fartøyet, slik at selgeren antas å ha utført sin forpliktelse til å levere varene uansett om varene faktisk ankommer bestemmelsesstedet i god stand, i den oppgitte mengden eller i det hele tatt.

Last ned regelbrosjyrer


ICC-opplæring


Les mer om Incoterms® regler på det offisielle nettstedet til International Chamber of Commerce (ICC), der du også kan bestille publikasjonen «Incoterms® 2020».

Registrer deg for nettopplæring om Incoterms® 2020-reglene på icc.academy.

Det kan hende du også er interessert i