Nawigacja i treść

Towary niebezpieczne i zakazane


DHL Freight to sprawdzony partner, zapewniający rozwiązania w zakresie transportu drogowego i kolejowego towarów niebezpiecznych.

Przewóz towarów niebezpiecznych podlega przepisom krajowym i międzynarodowym dla poszczególnych typów transportu. Celem tych regulacji jest zapobieganie uszczerbkom na zdrowiu i mieniu oraz zanieczyszczeniu środowiska. Regulacje te obejmują kwestie takie, jak wymagania dotyczące opakowań, maksymalną wielkość transportu oraz typy towarów, które nie mogą być przewożone w ramach jednej jednostki transportowej.

W celu zapewnienia spójności tych wszystkich regulacji ustanowiono mechanizmy harmonizacji kryteriów klasyfikacji zagrożeń i narzędzia informowania o zagrożeniach, a także warunki transportu dla wszystkich typów transportu.

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji towarów niebezpiecznych można znaleźć na stronie UNECE.

Transport drogowy towarów niebezpiecznych


Firma DHL Freight przewozi towary niebezpieczne transportem drogowym zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ADR (europejską konwencją dotyczącą przewozu międzynarodowego towarów niebezpiecznych drogami). Przepisy te stosowane są we wszystkich krajach, które wprowadziły konwencję ADR do swojego prawodawstwa. Co więcej, w Europie obowiązują również dyrektywy UE dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Konwencja jest odnawiana co 2 lata przez UNECE (Europejską Komisję Gospodarczą ONZ).

Przepisy

Międzynarodowy transport drogowy towarów niebezpiecznych podlega przepisom międzynarodowej konwencji ADR. ADR = europejska konwencja dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

W przypadku krajów oddzielonych od Europy kontynentalnej morzem stosuje się również kodeks IMDG, określający zasady międzynarodowego transportu morskiego.

IMDG (Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych) jest uznawany za międzynarodowe wytyczne bezpiecznego transportowania oraz przesyłania morskiego towarów i materiałów niebezpiecznych. Dodatkowe informacje na temat kodeksu IMDG można znaleźć na witrynie IMO, Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Międzynarodowy transport kolejowy towarów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie OTIF, Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami. OTIF – Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Przewozów Kolejami.

Wymagane dokumenty

Transport towarów niebezpiecznych wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

 • Formularz multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych, wymagany w przypadku transportu morskiego (kraje oddzielone morzem od Europy kontynentalnej)
 • List przewozowy (CMR), określający odpowiednią klasyfikację ADR, w języku obowiązującym lokalnie oraz języku angielskim, niemieckim lub francuskim

Obowiązkowe informacje na temat towarów niebezpiecznych

Wymagane kolejno:

 • Numer UN (UN + czterocyfrowy numer identyfikujący substancje i artykuły niebezpieczne w kontekście transportu międzynarodowego)
 • Nazwa techniczna (zgodnie z bieżącymi specyfikacjami ADR/RID/IMDG)
 • Numery etykiet towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG
 • Grupa pakowania, jeśli dotyczy
 • Kod zakazu przewozu przez tunele (dla ADR/RID)

Niewymagane kolejno:
 • Waga/objętość brutto
 • Waga/objętość netto
 • Informacje na temat towarów w ilościach ograniczonych lub wyłączonych z regulacji, jeśli dotyczy
 • Liczba i informacja o rodzaju opakowań
 • Nazwa i adres odbiorcy
 • Nazwa i adres nadawcy
 • Temperatura zapłonu w stopniach Celsjusza (tylko IMDG)
 • Informacje na temat towarów niebezpiecznych należy wydrukować na pojedynczym formularzu zlecenia transportu oraz dokumencie CMR.

Informacje i dokumenty wymagane do transportu towarów niebezpiecznych należy dostarczyć firmie DHL Freight w momencie składania zlecenia.

Firma DHL Freight zapewnia, że cały sprzęt transportowy jest dostarczany z wymaganą prawem dokumentacją i certyfikatami, w tym pisemnymi instrukcjami dla kierowców zgodnymi z ADR, w wymaganych językach.

Transport towarów niebezpiecznych zawsze wymaga specjalnych ustaleń, dlatego harmonogram transportu należy ustalić oddzielnie.

Wyłączenia towarów dla DHL Freight


Należy pamiętać, że DHL Freight nie oferuje transportu następujących typów towarów w ramach swojej sieci:

Należy pamiętać, że DHL Freight nie oferuje transportu wszystkich typów towarów w ramach swojej sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat towarów wykluczonych, zapoznaj się z sekcjami 1. i 7. Warunków przewozu DHL Freight.

Dopłaty za towary niebezpieczne


Transport towarów niebezpiecznych wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa, np. oznaczenia środków transportu, deklaracji dla urzędów i firm spedycyjnych, obsługi dokumentów itp. Towary niebezpieczne podlegają lokalnym i/lub krajowym opłatom DGR, rozliczanym oddzielnie. Transport towarów niebezpiecznych zawsze wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Dodatkowe informacje na temat lokalnych kosztów i przepisów związanych z transportem towarów niebezpiecznych można uzyskać w dziale Obsługi Klienta DHL Freight.

Przydatne linki
pracownicy-prowadzący-rozmowę

Stoisz przed konkretnym wyzwaniem związanym z wysyłką i potrzebujesz wsparcia?


Nasi eksperci służą pomocą